כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שלישי, 3 בפברואר 2015

תפילה לעני - ט"ו בשבט מאת הרב אליעזר ברלנד שליט"אתפילה לעני - ט"ו בשבט מאת הרב אליעזר ברלנד שליט"א

בס''ד בר"ה

אב רחום וחנון, שומר עמו ישראל באהבתו, אשר עליו גאוותו ובו תפארתו, אמצני נא וחזקני לכבוד השנה החדשה,מתחילה בחמישה עשר בשבט לגלות ברחמיך הרבים את ההתפארות החדשה, העולה לפניך מכל יהודי ויהודי באשר הוא, כי אתה למדתנו על ידי צדיקיך האמיתיים, שאתה מחדש עולמך בשפע רב ובתפארת חדשה, כפי ההתפארות החדשה המתגלה בכל איש ישראל בכל עת ושעה. וככל שנגלה ונמצא נקודות טובות ופאר גוונין בכל אחד ואחד, כהתחדשותם בו בכל יום תמיד, ובגילויים שלא היו מעולם. תפתח לנו פתחים ושערים לעולמות מרוממים של פדות וישע ותגלה לנו סודות כמוסים ושבילים חדשים להיכלות של מעלה.

אבינו, אב הרחמן, אוהב עמו ישראל לעד, חננו מאתך לב טוב ועין טובה למצוא חן ושכל טוב יופי ופאר בכל הבריאה הנפלאה אשר בראת ובכל ברואיך מעשי ידיך, כולם בחכמה עשית, ובפרט אזכה למצוא ולגלות בעמך ישראל אשר בו תתפאר, בכל אחד מהם אפילו בפחות שבפחותים, את הוד כבודך, את זיו הדרך לרצונך ולתפארתך, עד שנזכה להמשיך על ידי כך לעולם כולו את כל הגוונים הנפלאים, שבהם אתה חפץ להעשיר ולקשט את עולמך, זכנו לקדש את עינינו, למען נראה אך טוב, זיו והדר בכל ענין ודבר, ובפרט באחינו בית ישראל, למען נזכה לכל הטוב והשפע שאתה חפץ להשפיענו כרצונך הטוב לחדש מלכותך בעולם באורך האינסופי בכל יום בהתפארות חדשה ביפעת הוד של פריחה ושגשוג, שלא היו מעולם, בגוונים נפלאים ומחודשים, באופן שיהא עולמך יפה יותר ויותר מיום ליום.
לפיכך זכנו, א-ל אדיר ונורא, שוכן שחקים יושב על חוג הארץ, שעיניו משוטטות בכל הארץ, זכנו בעין טובה ובלב אוהב, טע בלבנו אחוות אחים ואהבת חברים, למען נתחדש כולנו יחד עם כל אחינו בית ישראל להאמין בטוב הנפלא המתחדש בכל יום, טוב שלא היה מעולם, אשר אתה בכבודך ובעצמך משפיע אותו עלינו מכסא כבודך, מעצמיותך ממש, שהוא שורש כל נשמות ישראל, עד אשר נזכה באחוותנו זו למשוך אותך אלינו ולהשכין שכינתך בבית מקדשנו שיבנה במהרה בימינו אמן 

רבונו של עולם חוס וחננו ביום קדוש זה שהוא בחינת ראש השנה ראש השנה לאילנות שנאצלו בו נשמות ישראל לשיטת ( רבי יהושוע ) יום אשר אתה מחדש בו את כל הבריאה ומוריד שפע של שכל ושפע של מוחין חדשים לנשמות ישראל, המשולות לאילנות, אנא השפע עלינו מאור המקיפים הקדושים ביום שמתחברים בו שני שמותיך הקדושים הוי-ה ואד-ני = בגימטריא איל"ן, ביום שנמשכים בו שפע המקיפים הקדושים של הוי-ה ואד-ני גימטריא סוכ"ה. חוס וחננו, ושמע קול תפילתנו ברחמים, ותשפיע עלינו שפע קודש, שפע אלקי, שפע השכל באמת, שפע המקיפים הקדושים, שפע רוח קודש. ויופתח לנו אור השכל, וימהר תנועת שכלנו להשיג במהירות גדולה השגת המקיפים הקדושים, ונזכה להשיג השכל הנורא, הנקרא "קדם", שהוא אור הפנים, עד שלא נצטרך להשתמש בשום הקדמה ועל ידי השכל הזה נזכה, שתהא שלהבת הלב עולה מאליה תמיד. ותעזרנו שיתלהב לבנו בהתלהבות עצומה תמיד באמת לעבודתך וליראתך ברשפי שלהבת י-ה, עד אשר נתקן על ידי התלהבות הלב דקדושה כל הפגמים שפגמנו על ידי התלהבות הלב דסטרא אחרא, ונזכה לתקן את כל פגמי החמימות וההתלהבות לדברים גשמיים, לתאוות רעות ולמידות רעות, אשר הביאונו רחמנא ליצלן לתאוות עולם הזה.
על כן באנו לשחר פניך, אבינו שבשמים, אנא יכמרו רחמיך עלינו השתדל בהצלתנו והתאמץ בתיקון נפשותינו, ותעזרנו מעתה, שלא יהיה לנו עוד שום התלהבות בלבנו לשום תאווה בעולם, אפילו לדברים המותרים, כל שכן וכל שכן שלא יעלה על לבנו שום התלהבות חס ושלום לשום דבר איסור. ותעזרנו ותחננו ותשפיע עלינו בחמלתך, שתהיה לנו התלהבות הלב דקדושה להתלהב בשלהובין דרחימותא לשמך ולעבודתך באמת, להתפלל .להתחזק, ללמוד וללמד ולקיים את כל מצוותיך בהתלהבות גדול, בקדושה ובטהרה כרצונך הטוב באמת, ועל ידי זה נזכה לתקן פגם התלהבות הלב דסטרא אחרא, שהיה בלבנו מעודנו עד היום הזה, באופן שנזכה שייטהר לבבנו באמת, ועל ידי זה נזכה לפרש שיחתנו לפניך תמיד, לרצות ולפייס אותך ולהתחנן לפניך בכל פעם בדיבורים קדושים חדשים אמיתיים באמת, שיהיו לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, ונזכה להתקרב בהתקרבות גדול באמת ובלב שלם, כאשר נאה לעם סגולתך . 
לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תיקח ממני.

רבונו של עולם, חוס ורחם עלי ברחמיך הרבים, שאזכה לחדש בתורה חידושים אמיתיים בקדושה ובטהרה, ותהיה לי רשות מן השמים לגלותם לעמך בית ישראל, ותגולגל זכות על ידי להיטיב מטובך אשר תחנני לכל עמך בית ישראל, לגלות הסגולה לעם סגולה, לגלות להם מה שאשיג בשכלי, חידושי תורה אמיתיים בקדושה ובטהרה, באופן שיחזרו בתשובה שלימה על ידי דיבורי, ולא אכשל באמרי פי, ולא אומר דבר שלא כרצונך. מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, חוס וחנני ומלא משאלותי ברחמים, עשה למענך ולא למעננו, עשה למענך והושיענו, ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו. חננו ועננו ושמע קול תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים ומאזין קולנו ממעמקים, קולות בית ישראל הנאנחים והנאנקים אשר יצעקו מארץ מרחקים, לא תוכל להתעלם מאחיך האביון, עזוב תעזוב, הקם תקים, רוכב שמים בעזרנו ובגאותו שחקים.
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, הצל הצל, פדה וגאל גם את הנחשלים והעייפים והיגעים כשם שגאלת את אבותינו שעמדו ליפול לנו"ן שערי טומאה, שמע את זעקת עמך התועה כשם ששמעת את שוועת אבותינו במצרים והאזנת לנאקתם, וענית לצעקתם, ובקעת להם את הים, בזכות משה רבם על אף שהמרו על ים סוף והוליכו עמהם את פסל מיכה, כאשר בקעתו לשנים עשר נתיבים, למען יעבור כל שבט ושבט בנתיב המיוחד לו אנא שעה גם לשוועת מרוחק כמוני, שעוד לא היה כמוהו מיום שנברא העולם, ובקע גם לפניו את הים, והסר ממנו את כל ההסתרות, ופתח לבו בתלמוד ובהלכות, גלה לו דרכים חדשות ונתיבים חדשים, שעדין לא התגלו מעולם, שיוכלו לעזור גם לפחות כמוני. עזור גם לעובר על לא תעשה לך פסל, והושע גם את אשר עדיין לא השליך את פסל מיכה, העושה את התורה קרדום לחפור בה.אנא פדה גם מי שתורתו באה מעזות דסטרא אחרא, שהיא בחינת פסילים, בזכות צדיק הדור, בחינת משה.
רבונו של עולם, כמו שזיכית את אהוד בן גרא, לעקור את הפסלים ולהכניע על ידי זה את עגלון מלך מואב ובני מואב עמו, עד אשר בעבורו שקטה הארץ שמונים שנה, כן תזכה גם אותי להשליך את כל הפסילים מאתי, ואזכה לפסולת הלוחות, לתורה של צדיקי אמת, הנקיה מכל רבב, מכל פסולת ומכל פניה, אשר ממנה נתעשר משה ברוחניות ובגשמיות.
אבי שבשמים, תן בי לב לדעת, שכל פסולת שיש בעולם משתלשלת אך ממני, מהתרשלותי בתורה ובמצוות, וכל הפסילים והאפיקורסים מתגברים בעולם על ידי לימוד תורתי בבחינת פסל, ותפילתי בלא לב, בלא התגברות על האפיקורסות שבלב, המונעת את כוונת הלב, ומסתירה את הידיעה שאתה עומד על ידי בשעת התפילה ומאזין לכל אות ואות, ושכל אות ואות מלפפת אותי ומחבקת אותי ומתחננת לפני, לבל אעבור ממנה, ולבל אלך ללקוט בשדה אחר. אנא חוס ורחם עלי, שאזכה להתבונן בהדרה וביופיה, זיוה ותפארתה, בסגולותיה הגדולות, היקרות והחמודות הטמונות בה. אנא חוס ורחם עלי והסר ממני זדוני ומעלי, שאט נפשי ורוע לבבי, ולבל אדחה בידים את כל הטוב הצפון בכל אות ואות של התפילה הקדושה, לבל אכסה את הנסים בדרך הטבע, בבחינת "תהומות יכסיומו". אנא זכני לדבוק בצדיק האמת היורד למצולות כמו אבן להציל את נפשות ישראל מתהומות. מרא דעלמא כולא, אתה ידעת כי עדיין רחוק אני מאד מן האמונה בכוחה של תפילה, ועדיין לא נהיר לי כי על ידי כל אות ואות בתפילה אפשר לפעול את כל הישועות שבעולם. אנא זכני להתחזק באמונה, כי לנקי מביזוי אנשים, מפגם אמונה ומגילוי עריות, הבטחת לשלוח את כל הברכות והרפואות בלחם ומים, כמו שכתוב: ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך. והיה אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך.
רבונו של עולם, מלא רחמים, חוס ורחם על פגום בתפילה כמוני, אשר במקום להעלות את התפילה מבחינת הר לבחינת שדה, ומבחינת שדה לבחינת בית, ולפעול בתפילתי כל הישועות הברכות והרפואות השפלתי אותה מטה מטה, וירדתי מדחי אל דחי, ולא עוד אלא שנתרחקתי גם מן המעט שהייתי מתפלל פעם בכוונה, ועוד נפלתי בגאוה של "אנא אמלוך", ועשיתי מעצמי פסל, ועל ידי זה נמאסה תפילתי לפניך בתכלית המיאוס, עד אשר התרחקתי כרחוק מזרח ממערב מצדיק האמת, היכול רק הוא להעלות התפילה, ושכחתיו, אויה לי כי התעלמתי מכל ציוויו, הפניתי עורף לכל עצותיו, והחמצתי כל הבטחותיו, שיעשה מאתנו "כמוני ממש". אויה לי, כי הרעותי את מעשי, עד אשר הייתי פחות משפחה מצרית, שבדביקותה בצדיק האמת זכתה להשגת פנים בפנים, ראתה והשיגה יותר מיחזקאל בן בוזי. נבקע לה הים, ונתגלו לה כל סודות התורה, והראתה באצבע ואמרה "זה א-לי ואנוהו". ואילו אני, שאני מזרע אברהם יצחק ויעקב, נפלתי למטה משער החמישים של טומאה, ונטמאתי בכל הטומאות שבעולם, ובעוונותי הרבים אני נופל ברפיון יותר ויותר מיום ליום, ומתרפה במלאכת שמים בכל יום ויום יותר ויותר, ואיני מתגבר בעבודת ה' כלל, לא בתורה ולא בתפילה, ומעולם לא זכיתי לתשובה שלימה באמת.
רבונו של עולם, חוס ורחם עלי, כי כל יכול אתה, ולא יבצר ממך מזימה, וכמו שבקעת לאבותינו את הים, וזיכית אותם בנסים ובנפלאות שלא היו מעולם, והעליתם ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי קדושה, עד שבאו לדרגה שפסקה זוהמתם - כן גם עתה אתה יכול לחולל למעני קריעת ים סוף חדשה לגמרי, כמו שבקעת את הים מחדש בפני דתן ואבירם, חרף רשעתם ומרדם ועל אף שלא חפצו לצאת ממצרים, ריחמת עליהם בזכות משה רבנו, ושדדת להם מערכות כן תרחם גם עלי, על חלוש ועלוב כמוני, המתרפה לצאת ממצרים, ולהיות בן חורין, השקוע בגלות הגוף והנפש, הקשה מכל הגלויות, בזכות הצדיק הגדול במעלה מאד, בבחינת משה רבינו עליו השלום ואף שאני גרוע הרבה יותר מכולם, הושיעני נא, כי אתה עושה חדשות בכל עת, ומחדש בכל יום ובכל שעה ורגע נסים ונפלאות עד אין חקר ועד אין מספר, אשר לא היו מעולם, ומרחם בכל עת על עמך ישראל ברחמים וחסדים חדשים. אנא רחם גם עלי ברחמיך הנפלאים, ברחמים וחסדים חדשים, שלא נתגלו עדיין מעולם, בזכות הצדיקים הקדושים, אשר בארץ המה, באופן שאזכה לשוב אליך לדרך החיים באמת לאמיתו, ואל תניחני לתעות עוד בדרכים נבוכים ומבולבלים, שאינם כרצונך, ולא אלך עוד חשכים, ולא אתרץ את השקר באמת, אבטח בשם ה' ואשען באלקי. אל תתעני ה' מדרכך, אל תקשיח לבי מיראתך, תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי.
רבונו של עולם, עזרני והושיעני, כי ממך הכל, ואתה כל יכול, אנא קדש וטהר מחשבותי ברחמיך הרבים, זכני לדרך האמת לאמיתו, תן לי תקוה, ולא אובד עוד כלל, עזרני להיות כרצונך הטוב באמת, ואזכה לתקן את כל אשר פגמתי, ויתהפכו עוונותי לזכויות, ואזכה בשבת שירה, שבה כל הברואים שרים לפניך, עת נבקעו בה כל מימות שבעולם שגם לבי האטום ייבקע, ועמו ייבקעו כל הלבבות האטומים, ויהפכו כל האפיקורסים למאמינים, (כמו שכתוב:) "ויאמינו… בה' ובמשה עבדו". יתגלה גם בדורנו הצדיק, אשר יש לו כח לעורר ולגלות הניגון והשיר העליון והמובחר מכל השירים והניגונים שבעולם, המוציא לחרות עולם ולאמונת נצח כל הנשמות שנפלו בטעויות ומבוכות ושקעו באפיקורסות, הנמשכת מן חלל הפנוי. אנא חוס ורחם על עמך ישראל כי אתה לבד ידע עוצם הרחמנות שעליהם, ויופיע צדיק האמת, בחינת משיח, ויגאלנו ברחמיו, וישמיענו שנית לעיני כל חי לאמר: "אלקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה".
רבונו של עולם הורנו ולמדנו, הדריכנו באמיתך, למדנו האמת לאמיתו כרצונך הטוב באמת, רחם עלינו למען שמך, למען חסדיך הרבים והעצומים, רחם עלינו למענך לבד, למען כבוד שמך, למען ידעו ויכירו כל הגויים, כי אין מבלעדיך מושל בעליונים ובתחתונים, בגאות הים ובכל משבריו, ומי יאמר לך מה תעשה. על כן, ה' אלקי ואלקי אבותי, אלקי אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף ודוד, כשם שזכרת את אברהם יצחק ויעקב, שהאמינו בך, ואת יוסף הצדיק, ששמר ברית קודש, כשם שעמדה לפניך זכות משה ואהרן, שעמדו על שפת הים, וזכות נשמת דוד, שהלכה לפני בני ישראל בעמוד האש, כאשר עשית לאבותינו את הנסים הנוראים על הים, כן גם עתה עשה עמנו נס ופלא ורוממנו וקרבנו אליך ותקיפנו בשבעת ענני כבוד, בזכות שבעת הרועים, ויקיפונו וישמרונו מכל מיני ראיות אסורות, מכל מיני נחשים ועקרבים, המקיפים אותנו בכל עת, עד אשר יתהפכו כל הנחשים והעקרבים למסייעים, וגם מהם תעלה שירה לפניך, וגם הם יודו על טוב חסדיך ועל עצם רחמיך, ונזכה אז כולנו לשמוע את שירת העקרב - "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", ונדע שהכל היה לטובה, וכולם היו שלוחיך, ואף אחד לא הרים ידו ורגלו מבלעדיך, ונשמע אף את שירת הנחש - "סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים", למען נצא לנצח כל המכשלות ונקום לעד מכל הנפילות שבעולם, כי אף הנחש עתיד לקום משאול תחתיות, להתקן ולהזדקף, כמו שהיה בגן עדן לפני החטא.
רבונו של עולם, סומך לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, חוס וחננו, והפוך כל נפילותינו לעליות, כשלונותינו להצלחות, ועוונתינו לזכויות, אנא פדה מבטן שאול תחתיות גם חוטא ומחטיא את הרבים, הבלוע בתוך הנחש, הנהפך כבר למהותו ממש, ולשלוחו של הס"מ, כמוני רחמנא לצלן כי יש בכוחם האין סופי של צדיקים אמיתיים להפוך גם נחש כמוני למטה אלקים, למטה של סנפיר ויהלומים, לבחינת "כמוני ממש", אם יטה לבו לדרכיהם ואזניו לעצותיהם. אנא קשור אותי אליך ברמ"ח אברי ובשס"ה גידי, בכל קרבי כסלי וכליותי, בכל תעלומות לבבי ובכל מורשי מזימותי, למען יהיו כפופים רק אליך, משרתים רק את רצונך ומפארים את גודל שמך בדביקות אין סופית בתורתך. אנא ה' הטה את כל כוחותי החיצוניים והפנימיים לעשות רצונך, הפוך את כל כוחות הרצון שבי, הסירוב והמיאון, לשמוע אליך, לתורתך ולעצותיך, אנא הנהג אותי באמיתיות רצונך בכל תנועה ותנועה שבי, באופן שאמאן בזוהמת תאוות גופי ומידותי הרעות בכל מיני מיאון, ואבחר בטוב, ברצון, בהשתוקקות ובכיסופין כרצונך הטוב בתכלית השלימות, באופן שלא יהיה עלי מעתה שום חטא ועוון ופשע חס ושלום, ויתוקן מעתה ויתהפך לזכות כל מה שחטאתי וקלקלתי במעשה בדיבור ובמחשבה, וכל מה שהתרשלתי בגלגול זה ובגלגולים אחרים, באופן שלא יהיה עלי מעתה שום דין ומשפט חס ושלום לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ותזדכך דעתי ולבבי להרגשת השמחה בך ובצדיקיך האמיתיים בהרגשה עצומה ונשגבת תמידית, עד אשר גם בחיים חיותי אזכה להיות נכלל בך ברצוא ושוב כרצונך הטוב מעתה ועד עולם.
רבונו של עולם, עזרני והושיעני, פדני וגאלני, והפוך כל רצונותי אליך לבד. כשם ששפחה מצרית הפכה כל רצונותיה לדביקות בך, וכשם שבת פרעה נטהרה מגילולי בית אביה להציל ולגדל את משיחך - זכני אף אני אם כי גרוע אני מכל אלה אין סוף פעמים, לשעבד רצונותי לרצונך, לשרת צדיקיך גיבורי כח עושי רצונך, זכני לפרסם שמם ותורתם ולקיים עצותיהם, באופן שאמאן ברע בתכלית המיאון, ואמאס בזוהמת התאוות וברוע המידות, ואקיים את הנאמר ביוסף: "וימאן" - בכל מיני מיאון ובכל מיני צעקות, ברעם וברעש גדול, בצווחה וביראה גדולה, ובהתקשרות אמיתית לצדיקי אמת, עד אשר אדבק ואתכלל בכח צדקותו העצומה לבקוע את הים לכל עם ישראל, ולגלות לכל אחד ואחד את דרכו לפי שורש נשמתו. אנא זכני בכח יוסף הצדיק למאן בתכלית המיאון בכל דבר תאוה רעה, ובכל מידה רעה, כעס, חימה ושנאת חינם, עד אשר יכופרו כל עוונותי הן בגלגול זה והן בגלגולים אחרים, ולא יהיה עלי שום דין ומשפט חס ושלום לא בעולם הזה לא בעולם הבא תזדכך דעתי ולבבי, בעת שכל הברואים שרים ומרננים, ששים ושמחים בך ובצדיקים האמיתיים, להרגיש השמחה אך בה' לבדו וביראיו עושי רצונו בהרגשה עצומה ונשגבה תמידית, בבחינת - ויאמינו בה' ובמשה עבדו, ואזכה להיות נכלל בך כרצונך הטוב באמת מעתה ועד עולם.
רבונו של עולם, זכנו לענוה של משה רבינו עליו השלום, למידת השפלות וההכנעה שרק בה שיבחתו ורוממתו מכל האדם, והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, זכני לבחינת אין ממש, שבכוחה שידד משה כל מערכת הטבע והפך את הים לאין וחיבר אש מים יחדיו ביטל ארבעת היסודות אש מים רוח עפר בביטול ארבעת יסודותיו ובביטול הזה שלט על בחינות דומם צומח חי מדבר ועל עולמות עשייה יצירה בריאה אצילות ובכח ביטולו לכל יהודי ויהודי בתכלית הביטול זכה להוציא את כל השישים רבוא ממצרים אנא ה' ברחמיך הרבים זכה גם אותי לתכלית הביטול לבחינת אין גמור זכני לידיעה הבהירה והתמידית שכל יהודי ויהודי אפילו הנחשב בעיני ח"ו לפחות שבפחותים הוא יותר טוב ממני אין סוף פעמים ולא יהיה לי חס ושלום שום הרהור אפילו קל שבקלים שאני חס ושלום יותר טוב מאיזה יהודי בעולם רק אדע שאין גרוע ממני לפחיתות גרוע אני יותר מכל אדם שבעולם ואף ממה שאני חושב בעיני למדרגת עצמי ומונח אני בשאול תחתיות ומתחתיו. ואינני יודע כיצד אזעק ואשווע, כי על ידי צעקה מעומקא דלבא, שהיא גדולה מכולם, אפשר לצאת מכל המיצרים ומכל מיני מים זידונים שבעולם. אך אתה יודע, גואלי חי ואחרון על עפר יקום, שטבעתי ביון מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני. הצילני מטיט ואל אטבעה, אנצלה משונאי וממעמקי מים, אל תשטפני שבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תאטר עלי באר פיה, וזכני לשפוך לבי כמים ממש נוכח פני ה' כי כל   מיני קינות וכל מיני בכיות וזעקות גדולות ומרות לא יספיקו כלל לצרות הנפש, העולות על כל הצרות שבעולם אבל עם כל זאת, ואחרי כל אלה, אנו מאמינים בכוחו של משה רבנו, הנמצא אתנו בכל דור ודור, להוציא אותנו גם בדור שכזה מן המים הזידונים ולבקוע לנו את כל המימות שבעולם, שהם כל הצרות וכל המיצרים, כל המבולים והשטפונות השוטפים על המח והלב. אנא, זכנו כולנו בזכות משה רבנו עליו השלום לחוט הזוהר אין סוף, כמו שראתה שפחה על הים, וכמו שזכו העוברים במעי אמם בדעת למעלה מדעת ובעונג למעלה מעונג, עד בלי תכלית ללא שום מיצרים וגבול. ונזכה להיות תלמידים נאמנים לצדיק האמת כמו יהושע  עליו השלום ויהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, כאשר אומר עליו רבי אברהם בן רבי נחמן שלא עשה שום ממשות מן התורה חס ושלום אלא זכה להיות תמיד בבחינת אין, ובכח בחינה זו הכניע את עמלק והכניס את ישראל לארץ, העמיד חמה ולבנה ושידד מערכות הטבע.
אנא ה' רחום וחנון, שלא החסרת מעולמך דבר, ובראת בו אילנות טובים להנות בהם בני אדם, אנא זכנו לטעום מנופת צוף פירותיך הנעימים, אשר פארת בהם עולמך, זכני להארת הרצון שבפירותיך, אשר בה יתרוממו וישובו כל העולמות אליך באהבה, זכני בזכות כל עמך בית ישראל, הטועמים ביום זה משפע מיני פירותיך לראות בתיקון כל הספירות שבכל העולמות.
אנא, זכנו לכוון לטעום פירותיך בקדושה ובטהרה לשם שמים, לתקן שרשם כפי שהיה בגן עדן מקדם, בשעה שציוה השם יתברך לאדם הראשון :" מכל עץ הגן אכול תאכל."  זכני לסודות העליונים הנוראים הגנוזים בכל פרי ופרי, לסגולת היותו כלי נפלא להארת הרצון, לדביקות עילאית, לאור אין סוף, כאשר האיר עדיין האור הגנוז, ואדם הראשון היה מזומן ליום שכולו שבת.
רבונו של עולם, אתה גילית לנו על ידי בחירי צדיקיך, שגם עכשיו אנו יכולים לזכות לכל זה, ודייקא על ידי האכילה, כי על ידי האכילה בקדושה ובטהרה נמשכים מקיפים נפלאים, שאפילו מלאכים אינם משיגים אותם. על כן באנו עתה לבקש ולהתחנן לפניך, אבינו אב הרחמן, שנזכה באכילת פירותיך בקדושה ובטהרה, שתאיר לנו בהארת הרצון, בהארת הנועם העליון, עד שנזכה לכסוף ולהשתוקק מאד אליך ברצון מופלג, אשר יוציא אותנו מגשמיותנו לגמרי, עד אשר נזכה להשגה גדולה מן המלאכים, כי עתידים צדיקים שתהא מחיצתם לפנים ממלאכי השרת, כאשר יבואו וישאלו את ישראל - מה פעל א-ל.
רבונו של עולם, זכני לנועם העליון השופע ומאיר בפירותיך, זכני לנועם העליון, שעל ידו נמשכת התגלות כבודך, שהוא שורש כל הבריאה, שורש כל עשרת המאמרות, שבהם נברא העולם מחדש. אנא זכנו על ידי טעימת פירותיך לזכות לנועם העליון, לחזות בנועם ה' ולהכיר גדולתו יתברך,
אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.
אנא, פתח לבנו ודעתנו לאשר השיג יעקב אבינו עליו השלום על ידי הפירות, בשעה שלקח מקל לבנה לח לוז וערמון, וזכנו להארת החסדים שהמשיך יעקב לעולם, ולביטול תוקפו של הנחש הקדמון, שרגליו יורדות מוות, בעת חיבר את כל העולמות וכל הגוונין על ידי המחשוף הלבן, שהוא רחמי אריך אנפין, חסדי הכתר, וסוד - ה'מלך ה'מלך ה' ימלוך לעולם ועד, והיה ה' למלך על כל הארץ - זכני לחסדים המגלים מלכותו יתברך בעולם, ולסוד - שבטך ומשענתך המה ינחמוני, שהוא סוד חודש שבט, סוד השבטים והמקלות, שהציג יעקב בשקתות המים, להמשיך מימי החסד לעולם, להצילו מהמים הזידונים ולזככו מזוהמת הנחש.
רבונו של עולם, ה' רועי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, אנא זכני על ידי הנועם העליון השופע בפירותיך להחזיר לעולם את הודו והדרו. את הנועם שהיה בו קודם החטא, עד שנוכל לתקן אפילו את הנחש ולהחזירו למעלתו, שהיתה לו בגן עדן קודם החטא, שעליו אמר רבי שמעון בן מנסיא: חבל על שמש גדול שאבד מן העולם, שאלמלא נתקלל הנחש, היו לכל אחד ואחד מישראל שני נחשים טובים, אחד משגרו לצפון, ואחד משגרו לדרום - להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות.
זכנו להזדכך מזוהמת הנחש, שנגרמה לנו בעטיו של האדם הראשון , שהציץ למעלה ממעלתו, בעת אשר היה צריך לסגל לעצמו מידות טובות של ביטול ענוה ושפלות. אנא זכנו לשפלות אמיתית, שתהא תיקון לחטא הקדמון, חטא גבהות לבב, שהרי האדם הראשון חפץ בהשגות חדשות בטרם עת, לפני שזכה לקדושת שבת, שהיא למעלה מהמקום, שהיא בחינת עד דלא ידע, בחינת ביטול כל הידיעות, שהיא הכלי לכל ההשגות החדשות על ידי תכלית הענוה והשפלות, שעליה נאמר: "מאד מאד הוי שפל רוח ", שפלות שהיא למטה מענוה ומאד מאד - שהיא שפלות דשפלות דשפלות,(כש"כ בהלכות דעות ב,ג: בשמתא דאית ביה אפילו מקצתה, ופוסק הלכה כרב נחמן, שאין מספיק ענוה, אלא - מאד מאד הוי שפל רוח), זכני להגיע לשפלות האמיתית שעל ידה זוכין לגילוי אבן השתיה, כפי שזכה דוד, שנאמר עליו: "הוא הקטן" שבענותנותו היה לעמוד האש, שהלך לפני מחנה ישראל, וזכה לגלות את שער השמים, מקום עליית התפילות בירושלים, שעליה נאמר: וראמה וישבה תחתיה, שככל שעולה אדם בה, כן זוכה לראות את שפלותו יותר ויותר, עד שזוכה לראות, שהוא למטה למטה ממדרגתו, ומתגלות לו יותר ויותר שפלותו וריחוקו מה' יתברך - בכל עלייה ועלייה.
אנא אב הרחמים, המגביה עץ שפל ומפריח עץ לח, זכני לסוד חמישה עשר בשבט, שהוא נקודת הבת עין של התקופה הרביעית מארבעת תקופות השנה, שהיא הבת עין של שלשת התקופות הראשונות, שנועדו להכנעת שלשת הקליפות - רוח סערה, ענן גדול ואש מתלקחת. זכנו בכח צדיק האמת, בבחינת משה, להכניע גם את הקליפה הרביעית, שהיא בחינת נוגה, עד שנהיה שפלים בעיני עצמנו למטה ממדרגתנו, בבחינת - "שבו איש תחתיו", כל שכן וכל שכן נחוש שפלותנו בפני כל יהודי ויהודי, אפילו בפני זה שנכשלנו וחשבנו עליו מה שחשבנו ר"חמנא ליצלן . אנא זכנו להכיר ולחוש, כי אף היהודי הפחות שבפחותים טוב מאתנו אין סוף מעלות ומדריגות.
אז נזכה גם אנו בדורותינו, שתתגלה לנו בחינת משה, ויתקיימו בנו הפסוקים:
לוא קרעת שמים ירדת, מפניך הרים נזלו; בעשותך נוראות לא נקוה ירדת, מפניך הרים נזלו, ומעולם לא שמעו לא האזינו, עין לא ראתה אלקים זולתך, יעשה למחכה לו; נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא בקשוני, אמרתי הנני הנני אל גוי לא קורא בשמי, כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלינה על לב, כי אם שישו וגילו עדי עד, אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש, ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים, לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוכי ה' המה וצאצאיהם איתם, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי אמר ה'; 
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרה ודב תרעינה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, ויצא חטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה, ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה', והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענוי ארץ, והיה צדק אזור מתניו, והאמונה אזור חלציו; כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קנאת ה' צב-אות תעשה זאת; לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים;
רבונו של עולם, ריבונו דעלמא כולא, הוריני ולמדני, איך לסדר תפילה נאה ואמיתית לפניך מכל התורות הנפלאות, שזיכיתנו בהן ברחמיך הרבים, כי אתה לבד יודע עוצם גובהן ועומק סודן, כי בעוצם פלאות רחמיך, הורדתן לעולם בדורותינו על ידי צדיקים נוראים ונפלאים, שנשמתם קדמה לבריאת העולם, ובהם חתמת את עולמך מראשית הבריאה ועד סוף כל הדורות, ואשר הבטחת למתקרב אליהם להעלותו מעשרה כתרין דמסאבותא ומתחתיהם לרום המעלות דקדושה של חכמה בינה ודעת, כאשר ילך בדרכיהם, את כל אשר ירחק מן התאוות בתכלית הריחוק וישנאן בתכלית השנאה והמיאוס, השיקוץ והגיעול.
על כן באנו לפניך, אב הרחמים, מקבץ נדחי עמו ישראל, שתקים מעפר אף נשמות כמונו, שכבר שקעו היכן ששקעו, ועשו מה שעשו, ונטמאו במה שנטמאו - כפי שהבטחת למשה עבדך, נאמן ביתך, ולכל הצדיקים שבאו מבחינתו - כי להם יש תקוה להוציא את העם ממצרים, לקרוע להם את הים ולתת להם את התורה, להנחיל תבן לעפריים, ונתת להם הכח להכניס תבונה ודעת, קדושה וטהרה גם לשחוקי שחקים כמונו, לשחיקת שברי כלי כמונו היום, השבורים מפני לבם הזונה שסר מעליך לשברי שברי שברים בלי שעור וערך, אנא חוס ורחם, קבץ וכנס כל האובדים והנידחים גם שברי שברים, שנשחקו כאבק דק, נתלכלכו בכמה מיני לכלוכים וטינופים, נפזרו ונפוצו בארבע כנפות הארץ וים רחוקים ונפלו למטה למטה משאול תחתיות. כמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול, שתני בבור תחתיות במחשכים ובמצולות, אנא פדה וגאל גם את אלו שנתפסו בכמה אלפים ורבבות רשתות ומכמורות בלי שעור וערך ומספר. כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי, היה לבי כדונג נמס בתוך מעי, רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, כרו לפני שוחה, נפלו בתוכה סלה. לולא רחמיך וחסדיך אז אבדנו בעניינו. אנא, חוס ורחם על פזורי נפשותינו וקבץ נדחי אבדותינו, כאשר ברחמיך חשבת מרחוק להיטיב אחריתנו, ועשית מה שעשית, ופעלת מה שפעלת ברחמיך הטובים, והקדמת לשלוח לנו צדיקים נפלאים כאלה, שהשאירו ברחמיך אחריהם ברכה, ספרים קדושים ויקרים כאלה, אשר נתרבו עכשיו בעולם, וחידושים כאלו, אשר לא נתגלו מעולם, ותורות נפלאות, הנמשכות מעתיקא קדישא, דכל קדישין, טמירא דכל טמירין, סתימא דכולא. מגנזיא דמלכא עילאה, ועיקר העיקרים - העצות הפשוטות והנעימות, הקלות בתכלית, הנמשכות מתורות נפלאות אלו, ששרשם מי ישורנו, הנמשכים מעתיקא קדישא, רעוא דרעוין, סתימא דכל סתימין, סתימא דכולא.
אנא, זכנו לכל הסגולות הגנוזות ביום זה, חמישה עשר בשבט, ולכל רמזי סודותיו שנתגלו לנו על ידי צדיקיך המובחרים הללו, אשר הודיעונו, כי ביום זה נאצלו נשמות ישראל, ובפרט נשמות הצדיקים הנמשכים מעשרה מיני נגינה, שמהם המשיך משה רעיא מהימנא את מכת הארבה ביום זה. אנא רוממנו ונשאנו, עד אשר יזכה כל אחד מאתנו לרוח החיים אשר באדם, הטמונה בעשרה מיני נגינה, הרמוזה במכת הארבה - שאכן רוח היא באנוש, הנמשך ע"י המטה, השבט הנפלא והקדוש, שאורכו עשר אמות, ושרשו עשרה מיני נגינה, שבו עשה משה רבנו את כל האותות, ובו היכה את סיחון מלך האמורי, ואת עוג מלך הבשן, ועל ידו המשיך את קדושת חודש שבט, שבו מתגלים כל ביאורי התורה בשבעים לשון ובשבעים פנים, ובו מתגלים כל פלאי סודותיה הנפלאים והנוראים אפילו לאנשים פחותים ופגומים כמוני - לחזקנו באמונה וקדושה, בשירה וזמרה, במחול וברננה, בבחינת - זמרו משכיל - בזמר שממנו נמשכים כל השכליות וכל החכמות.
רבונו של עולם, חננו מאתך שכל טוב למעלה מכל שכל, מוחין של אמונה שלימה, שאתה אדון כל, לעילא מן כולא, ולית לעילא מינך, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולעילא מן כל עלמין מתחות כל עלמין ובין כל עלמין, ולית אתר פנוי ממך. זכנו לדעת והבין, כי כל מחשבה דיבור ומעשה דקדושה הכל ממך, וכל מחשבה דיבור ומעשה שאינו דקדושה בא מחמת עכירת דעתנו ודמנו, זכנו להשתמש בבחירה שנתת לנו - לבחור בטוב, לבחור במחשבות הטובות, שאתה שולח לנו, ולהתגבר בכחם על המחשבות רעות. לבחור בצדיקים הנוראים ששלחת לנו ולהידבק בהם, ובכוחם לצאת מכל המחשבות המגונות והמעשים הרעים, שדבקנו בם רחמנא ליצלן. אויה לנו, כי הלכנו מהיפך אל היפך, והיינו כפרעה הרשע, שלא שת לבו לכל האותות והמופתים הנוראים, כי לא שת לבנו לכל הרמזים הנפלאים, שאתה מרמז לנו בכל רגע ושניה, ולא הטנו אזננו לקול הכרוזים, המהדהד מקצה העולם ועד קצהו.
אנא רחום וחנון, הוציאנו מכל המבוכות, מכל ההרהורים הרעים ומכל הבלבולים הנמשכים מהחלל הפנוי ביום חמישה עשר בשבט, יום מכת הארבה. כי על ידי עשרה מיני נגינה, שהם הרוח אשר באנוש על ידי זמירות ותשבחות, ריקודים ומחולות נזכה למחילת כל העוונות, ונדע ונאמין, כי אתה הוא ה' לבדך עשית את השמים ואת הארץ, שמי השמים וכל צבאם, הימים וכל אשר בהם, חיות ועופות, תנינים וכל דגת הים. על ידי הרוח אשר באנוש נדע ונאמין, כי אתה בורא כל הברואים למן הלויתן, אשר באחד מסנפיריו תלויים כל העולמות ועד האיזוב הקטן היוצא מן הקיר, ואתה  מחיה את כולם, ומלכותך בכל משלה, אתה ממלא כל עלמין סובב כל עלמין, ולעילא מן כל עלמין, ותחות כל עלמין, ובין כל עלמין, ותוך כל עלמין, ולית אתר פנוי מנך, ואתה יחיד ומיוחד בתכלית האחדות, לעילא מן כולא ולית לעילא מנך, אנת הוא עילאה על כל עילאין, סתימא דכל סתימין, ולית מחשבה תפיסא בך כלל.
רבונו של עולם, מלא רחמים עד אין סוף ועד אין חקר, הרוצה בתיקון עולמך, החפץ להשיב את כל האפיקורסים ואותי ביניהם לאמונתך הקדושה והטהורה בתכלית הקדושה ובתכלית הטהרה, אנא חוס וחננו ורחם ושלח לנו גואל ומושיע, כשם ששלחת לנו את משה עבדך, רעיא מהימנא, וגילית לו את שירת הים ואת כל השירים והניגונים דקדושה, בין של העולם הזה בין של עולם הבא , בין שהיו ובין שיהיו, שעל ידיהם המשיך את מכת הארבה, והעלה נשמות רבות מן האפיקורסות, והוציא את ישראל ממצרים להביאם לפני הר סיני, ולהשמיעם את עשרת הדברות בקולות וברקים, שהלכו מסוף העולם ועד סופו. אנא, אב הרחמן, הוציאנו גם עכשיו מעבדות לחרות מאפיקורסות לאמונה בכח השירים והניגונים של שבת שירה, בכח שירת כל היקום.  אנא מלטנו בנועם העולה לפניך משירת האילנות ומשיח השדה מכל האפיקורסיות והמבוכות, מכל ההסתרות וחסרון האמונה שנפלנו לתוכם, וזכנו לשתיקה של משה, שהיא שורש כל שיר וניגון, לבל תהיינה לנו חלילה קושיות וספקות  כלל על איזה שהוא ענין בעולם. אנא טע בליבנו תמימות ופשיטות, למען יהא לבנו שלם ותמים עמך ועם צדיקיך, ולא יעלה בלבנו ספק או קושיה חלילה עליך או על צדיקיך הקדושים והטהורים, הכשרים והתמימים, שהם שלוחיך בכל דור ודור. אנא, החיינו והקימנו והשיבנו אליך, שובב את נפשנו וטהר את רוחנו בכל מיני קדושות וטהרות, המשיבין את הנפש דקדושה עד אשר נזכה לנפש דוד, המשוררת ומנגנת לפניך בכל לילה ולילה, העוסקת בשירות ותשבחות, הממשיכים את אור הבוקר, אור האמונה. זכנו לניגון של נעים זמירות ישראל, שזכה על ידו להמשיך נשמה שבנתה את בית המקדש. ואשר זכתה שבימיה קיימא סיהרא באשלמותא - עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר.

רבונו של עולם, אנא עורר את לבנו לאמונתך התמימה ולתורתך הקדושה ולעבודתך באמת. ותשפיע ותמשיך עלינו שירים וזמירות, ותגלה לנו ניגונים קדושים, הנמשכים משרש החלל הפנוי, מראש אמונה, מהניגון של אור אין סוף מהשיר העליון של משה רבנו עליו השלום, אשר כל השירות והניגונים שבעולם נמשכים ממנו, למען נזכה על ידי זה לאמונה שלימה באמת, ויקויים בנו מקרא שכתוב: תבואי תשורי מראש אמנה.
זכני להכלל בנשמת משה רבנו, שהוא בחינת שתיקה, ואזכה להרגיל עצמי בשתיקה לקיים דברי חז"ל: סיג לחכמה שתיקה; ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ואזכה לשתוק גם במחשבה, בכל מקום שאני צריך לשתוק, ובכל עת שבאים עלי מחשבות והרהורים המבלבלים את המח, ובפרט בלבולי אמונה, אזכה להחריש ולשתוק, ואהי כאיש אשר לא שומע, ואין בפיו תוכחות, כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו, רק אזכה להחריש ולשתוק לגמרי גם במחשבתי ולעלות ולהכלל בשתיקה העליונה שלמעלה, שהיא מקור האמונה הקדושה, ומקור כל הניגונים והשירים שבעולם.
רבונו של עולם, זכני בשבת נפלאה זו, אשר בה כל הברואים של מעלה ושל מטה אומרים שירה - להתנער מכל העפרוריות, שדבוקה בי ומכסה אותי, ואזכה להידבק בצדיקים אמיתיים, שינשבו עלי ברוחם הקדוש, וינערו ויסירו את הרי העפרוריות והעצבות, היאוש והמרה שחורה, שמכסים אותי, ויגלו את האש היוקדת בלבי, את אור להביות הלב של איש הישראלי, הבוערת עד אין סוף, את אש התמיד, אשר תוקד על המזבח לא תכבה, כדי שנזכה לשבוע מטובך, להשביע בצחצחות נפשנו, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה מטוב ביתך קדוש היכלך. ונזכה להכיר את מי שאמר, והיה העולם, אשר לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, כי זאת היא ההצלחה שבכל ההצלחות, הישועה שבכל הישועות, הטובה שבכל הטובות, התכלית שבכל התכליות, אשר רק בשבילה נבראנו. אנא, שלח לנו קרן אור משמיך להוציאני מעצבות ומעצלות, מבלבול ומרפיון ידים, מיאוש ומכפירה, מבהמיות ומטפשות, המוליכים אותי שולל זה שנים רבות, כעגל לא לומד, וכשור פרא, המחבל כל חלקה טובה. אנא ברחמיך העלני מבהמיות  לאדם, משור פרא  לשור שבמרכבה, כי אין מעצור מלה' להושיע כהרף עין ישועה שלימה ואמיתית, ישועה נצחית לעולמי עד ולנצח נצחים, ואז אזכה לשמוע ולשיר את שירת שור שבמרכבה - אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים, ולומר בכל יום את שירת הים בהתלהבות נוראה ובחשק נפלא, כי בה תלויה כל הגאולה, בנין בית המקדש ותחיית המתים לפיכך, אמר רבי יוסי : אילו אמרו ישראל על הים: ה' מלך עולם ועד, לא היתה אומה ולשון שולטת בהם לעולם.
רבונו של עולם, חוס ורחם על עמך צאן מרעיתך, זרע אברהם אוהבך, בנך יחידך יצחק, עדת יעקב בנך בכורך - "גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותטעיה, פינית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ כסו הרים צילה וענפיה ארזי א-ל, תשלח קציריה עד ים ואל נהר יונקותיה, למה פרצת גדריה וארוה כל עוברי דרך, יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה, אלקים צב-אות, שוב נא הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת, וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצת לך, שרופה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו, תהי ידך על איש ימינך ועל בן אדם אמצת לך, ולא נסוג ממך תחיינו, ובשמך נקרא, ה' אלקים צב-אות השיבנו, האר פניך ונושעה".
אנא, שוב נא ופקוד גפן זאת ביום חמישה עשר בשבט, שהוא ארבעם יום קודם בריאת העולם, בו האצלת את נשמותינו, וקראת אותנו בנים, והגבהת אותנו למעלה מכל העולמות, ונתת לנו שלטון על השמש והירח והכוכבים ועל כל מערכות הטבע, המזלות והגלגלים. אנא תן לנו חנינה על אשר מרדנו בכל אלו ונהפכנו מהפך אל הפך, עד אשר בהמות בדמות אדם מושלים בנו, כי לא קיימנו - "צאי לך בעקבי הצאן", כמו שפרש רש"י התבונני בדרכי אבותיך הראשונים, שקבלו תורתי ושמרו משמרתי ומצוותי, ולכי בדרכיהם, ואף בשכר זאת תרעי גדיותיך אצל שרי האומות, (ותמשלי בהם) - אלא חטאנו ופגמנו, על כן הלכנו מדחי אל דחי, ונגררנו אחרי מעשי בהמה, וטמאנו את מוחנו בכל מיני טומאה, עד שהתקיים מהפך אל הפך, וניתנו למרמס תחת עקבי הגויים, והשפלים באומות ובאדם מושלים בנו.
אבינו אב הרחמן, הן אתה גילית לנו, שאין שום יאוש בעולם כלל, ואתה מוכן גם עתה ברגע זה ממש להחזיר עטרה ליושנה ולהשיבנו לשרשנו ולתפארתנו, כי אין אתה רוצה שניפול ביאוש חלילה, שהוא קשה מהראשונות, המפיל את האדם לשאול תחתיות ומתחתיו חס ושלום, אין אתה רוצה שנתיאש חס ושלום אפילו כחוט השערה, כי מחשבות ורעיונים ובלבולים כאלו קשים ומזיקים ומכעיסים את בוראנו יותר מכל החטאים והעוונות והפשעים, שעשינו מעודנו ועד היום הזה. אנא, משנו מן המים הזידונים, העלנו מן היאוש, מן החדלון והאבדון, כי עדיין יש לנו תקוה גדולה בכל עת בכל שעה ובכל רגע ,
חסדי ה' כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו.
אך מה נעשה וכל זה נעלם מאתנו, מרוב נפילותינו, כי בריחוקנו לא נדע עוצם ריבוי רחמנותו וחסדיו הגדולים על כל החפצים לשוב באמת, אף על פי שלא שבו עדיין, בכסילותנו לא נדע כל גודל ישעו, לא נדע כי כל חפצו יתברך לשוב ולרחם על כל המחכים והמצפים לו, המתגעגעים וחותרים למצוא הצלה ומנוס לשוב להשם יתברך, על אף שמתגברות עליהם המבוכות בכל עת, ואינן מניחות אותם ימים ושנים לשוב אל בית אביהם. אבינו שבשמים א-ל חנון ורחום, מי יתן ונדע נשנן ונזכור, על אף כל נפילותינו גבר עלינו חסדו מאד מאד בלי שעור וערך ומספר, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. כי אילו היו כל הימים דיו, וכל האגמים קולמוסים, וכל בני האדם לבלרים, וכל הלשונות מקלסים - אין אנו מספיקים לפרש ולבאר אחת מיני אלף ורבבה מחסדיו המרובים, אשר בהם הוא מנהיג בחסדו כל דור ובפרט את הנאנחים והנדכאים, החפצים ומחכים לשוב אליך יתברך באמת.
הלא מעתה קראת לי, אבי אלוף נעורי אתה, הינטור לעולם אם יקצוף לנצח, אנא חזקנו ונתחזק וחדשנו בכל עת, למען נתחיל מעתה לעבוד את בוראנו, להתנער מעפר, ולהתעודד בנחמותיך - התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי, התעוררי התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי עורי עורי שיר דברי, כבוד ה' עליך נגלה. עורי עורי, דברי שיר, אל תחרשי ואל תשקוטי, הרימי קולך הערב, ופתחי פיך לפני הקדוש ברוך הוא והשמיעיהו דבריך הנעימים, פתחי פיך יאירו דבריך, שיר דברי.
רבונו של עולם, אדון כל נשמות, לקראת השנה החדשה, המתחילה בחמישה עשר בשבט, זכנו בתפילותינו ובלימוד תורתנו להמשיך על ידי כל אות ואות נשמות חדשות ונפלאות שתארנה את העולם באורן, זכנו ביום שנאצלו בו נשמות ישראל להמשיך נשמות גדולות, נשמות קדושות, בעלות השגה גדולה, שיזכו להשיג בעולם סוד העיבור, שהוא - חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים - לדעת סוד תהלוכות הגלגלים וכל הדברים והשינויים הבאים על ידם כרצונך הטוב, אשר אתה מנהיג אותם ברחמים על ידי הנשמות והשכליים הגבוהים. זכה אותם לדעת סוד הנהגותיך וחסדיך הנפלאים המתחדשים עלינו תמיד, למען יפרסמו אלקותך בעולם ויקדשו שמך לעיני כל העמים.
אנא זכנו על ידי כל אות ואות של התורה הקדושה והתפילה הראויה להמשיך נשמות נפלאות ולברוא מלאכים המשפיעים לכל העשבים ולכל הדברים בעולם, ותעזרנו ותזכנו ותתן לנו כח לחזק ולגדל את האמונה הקדושה בכל עוז ותעצומות, עד אשר יפלו ויתבטלו כל האמונות הכוזביות שבעולם, כולם יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקר יתנו, וישמעו כולם את שירת שור שבמרכבה - "סוס ורוכבו רמה בים", שירת ההשגחה המכניעה את חכמי הטבע וחכמותיהם, כי יתבטלו כל החכמות שבעולם כנגד אות אחת מתורתך הקדושה, ויהיו כאין וכאפס כנגד כל אות מן התפילה הטהורה והתמימה הנשואה אליך. כי יש כח בכל אות ואות של התורה שבכתב או של תורה שבעל פה, בין של רש"י ובין של תוספות, ובין של כל שאר מפרשי תורתך - צדיקיך ותמימיך שהיו בכל הדורות . כי בכל אות ואות של תורתך שבכתב ושבעל פה ומפרשיהם - יש כח להטביע את כל מרכבות הסטרא אחרא עם כל אנשיהם וחכמיהם, להטביעם ולהפילם לנוקבא דתהומא רבה, לבל ישאר להם שום זכר למו, עד אשר יתקיים הפסוק: אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם, ה' ילחם לכם ואתם תחרישון.

אבינו שבשמים, אנא זכנו על ידי לימוד התורה הקדושה באהבה וביראה בתמימות ובשמחה להמשיך נשמות גדולות, שתהיה להם השפעה על כל הגלגלים, על כל המזלות והכוכבים. אנא זכנו להמשיך שכל נפלא לכל הנשמות, בין שכבר נאצלו, בין שלא נאצלו עדיין. בין שנבראו ובין שעתידין להברא, זכנו ביום זה להמשיך לכולן שכל נפלא, המנהיג את כל הגלגלים ואת כל אומות העולם. כי אתה מנהיג את כל העולם על השכליות של צדיקיך הנוראים ועל ידי תמימות תמימיך הנפלאים, ובהרימך אותם בתמימות ובדביקות העילאית מעל כל הכוכבים, אתה ממשילם על עולם ומלואו, בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא  מקיים, הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל.
רבונו של עולם, הן אתה גילית לנו, שאפשר לברוא לב לאפיקורסים על  ידי תפילה בכוונה, ולהוציא ולגאול את כל הטובעים באפיקורסות על ידי ניגונים דקדושה.
לפיכך, אנא זכנו להתפלל בכוונה, ולנגן לפניך ניגונים דקדושה עד אשר נמשה מן המים הזידונים של האפיקורסות את כל התועים, ונזכה בקדושת שרעפים לצאת ממצרים, ובטוהר עיניים ובזוך שיח שפתותיים, נראה את הקולות ונשמע את עשרת הדברות בכל רגע ורגע בקול חזק, ההולך וגובר בכל עוז מרגע לרגע - "לא תנאף", עד אשר תהיה יראת ה' על פנינו תמיד, למען נירא להרים את עינינו אפילו לרגע קט. ויקויים בנו מקרא שכתוב: "ביום השלישי וישא אברהם את עיניו"  שלשה ימים היה מהלך בעיניים עצומות, עד אשר הרגיש שהשכינה ניצבת מול עיניו - "וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק "- ראה השכינה קשורה על ההר. אנא זכנו לשמור את עינינו ולקדש את כל חושינו, למען נזכה שיאירו לנו צדיקי אמת את תורתם, ויעזרונו לקיים את עצתם, עד אשר נתכלל בשיח השדה ובזמרת האילנות ולשיר ולזמר את שירת כל היקום, עד יבוא משיח השדה - משיח בעל השדה.

רבונו של עולם, אתה גילית לנו גודל כוחה של שמחת שבת, אשר בה תלוי עיקר ההתקרבות אליך לכן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתזכני ברחמיך הרבים לקבל שבת קודש בשמחה וחדוה גדולה, בפרט שבת שירה, שבת של מפלת פרעה ועמלק, ותשמרני ותצילני, שלא יעלו על לבי חלילה עצבות ומרה שחורה כלל, ולא יגיעוני יגון ואנחה פחד ודאגה חלילה, ואזכה בכל שבת ושבת לשמוח בכל עוז בכל לבבי, בכל נפשי ובכל מאודי בשמחה שאין לה קץ ותכלית, כראוי באמת לשמוח ביום שבת קודש, ובפרט בשבת שנתעורר בה עוז וחדוה בכל העולמות, עד אשר נזכה כי תיהפך תקופה זו של קור המתחילה בעת זו ממש (חצי שבט, אדר וחצי ניסן) - לתקופה של חום, ושל קדושה, לחמימות של אמונה, להתלהבות של מצוה, של ששון ושמחה.
אנא זכנו לחדש דרך חדשה בנגינה, דרך הנמשכת מאורו של משיח, מאור של שבת שירה, ואזכה להתחיל בכל פעם מחדש, ולעסוק בשלימות בכל הדברים, שהם רצונך באמת, בהתחזקות גדול בלב שלם באמת, עד אשר לא יוכל לבלבל אותי שום דבר שבעולם, ואפילו עוונותי העצומים והמרובים מאד לא יוכלו להחליש אותי חס ושלום  מלהמשיך ולעסוק בעבודתך, אלא אדע ואבחין ואשכיל, שאיני יודע כלל, מה שנעשה בעולם.
ותמשיך עלי קדושת שבת, שהיא למעלה מהמקום, שהיא תכלית הידיעה שלא נדע, כאשר בשבת נחמו קודם חמישה עשר באב, שבו נמחלים עוונות ישראל כביום הכיפורים, ובו מתגלות נשמות ישראל כבחמישה עשר בשבט, זעק רבינו בקול גדול: אין יאוש בעולם כלל, ואמר; אם היה יודע האדם את גודל שורש נשמתו , היה פורח באויר מרוב גודל השמחה.

אנא. זכנו שיתגלה לכל אחד ואחד מאתנו שורש נשמתו באמת, כדי שנזכה לגיל ולשמוח ולרקד כל ימינו על בית אלקינו בשמחה וחדוה, שאין לה סוף ותכלית, ונמשיך גם עתה את כל המוחין וכל השכליות, אשר על ידם ייבנה בית המקדש, ותומשך נשמת משיח לעולם, למען נזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו. אמן.
ובכן באתי לפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתעזרני בכח דרך התשובה, שהמשיך משה רבנו בעולם, שאזכה גם אנכי, השפל מכל השפליות, והנמוך מכל הנמוכיות .מצוא את הנתיב והשביל המיוחד לי בכח הצדיק, המוריד את עצמו עד אלי, במיוחד עתה בשבת שנבקעו בה כל מימות שבעולם, ונסללו בה דרכים ונתיבים חדשים במים עזים, באופן שיהיה לכל אחד ואחד שביל ונתיב משלו. אנא, אבי שבשמים, אמצני לשוב אליך בתקוה ובשמחה מחודשת, כי עדיין צדיק האמת לא נטשני, והוא מרמזני ומסייעני תמיד לצאת מגלותי ולהכנס לתוך הקדושה באמת ולעלות במעלותיה מעלה מעלה.
רבונו של עולם, רחם עלי, וזכני להתקשר לצדיקים קדושים כאלו תמיד, ויתגלו לי דרכי הקדושה של אכילה דקדושה, עד אשר אזכה בכח כל סוגי הפירות, שאטעם בחמישה עשר בשבט, לקשר עצמי אליך תמיד באמת בתכלית הענוה והביטול, ותשמרני ותצילני ברחמיך, שלא יהיה כח לשום בחינת ירידה לרחקני חלילה, מהשמחה והגילה בך, ואזכה בכח הגילה והשמחה התמידית בך לצאת מכל הירידות, ולזכות לכל העליות ולכל השגות האלקות כאחד מבני העליה הגדולים והקדושים באמת. ואזכה לגלות את שרש נשמתי באהבה ובשמחה.
רבונו של עולם, אנא הושיענו על ידי קדושת שבת, שאזכה לקבל כל הברכות ממקור הברכות, בזכות כל הצדיקים, משה רעיא מהימנא וכל שבעת הרועים, שאיני ראוי אפילו לישא את שמותם על שפתי, ויתגלו לי כל השבילים והנתיבים שנעלמו ממני. כי אין מקום ואין זמן, אשר לא המשיכו לשם הצדיקים האמיתיים נתיבות ודרכים, אין מקום וזמן שלא חידשו בו אפיקים ושבילים ברורים ורחבים - לצעוד בהם בהרחבה, בבטיחות ובזריזות, בשמחה ובגילה. אנא גלה לי את הנתיבים המובילים אל המסילה העולה בית א-ל, אל המסילה העולה אליך. אבי אב הרחמן, זכני להידבק בך בתשוקה נפלאה, בקדושה ובטהרה, זכני לדביקות נפלאה ללא הפסק רגע - בהקיץ ובשינה, באכילה ובשתיה, באופן שכל אכילותינו ושתיותינו יהיו רק מהתנוצצות האותיות, עד אשר נפשיט את כל צרעת גופנו המגושם, ונזכה לגוף קדוש מגן עדן.
אנא אב רחמן, חוס וחנני, כי בצוק העתים האלו דעתי התבלבלה מאד מפני שנאת החינם שנכשלתי בה, ומפני הקפדותי על אחי ורעי, ידידי הטובים מכל אח ורע. אנא זכני לשנן ולזכור, כי כל יהודי ויהודי הוא נתיב ושביל מיוחד להכלל בו בבורא יתברך לנצח, לפיכך בפגם אהבת חברים אבדתי ארחותי ונסתרו ממני כל השבילים והנתיבות, וגם אלו שידעתי מהם - נעלמו ממני, בבחינת הפלת נפלים, וכמעט קט נאבדתי מן העולם, וכפשע ביני ובין המות מרוב המחלוקות ושנאת החינם שנכשלתי בהם. מלא רחמים חומל דלים, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, מרוב השעבודים ומרוב הבלבולים אין דעתי צלולה כלל, ונפלתי מאמונת חכמים ואהבת חברים, ולא זכיתי לנאמר: מימי לא עברתי על דברי חברי. על ידי זה נמשך עלי השעבוד, והסתלקו ממני כל המוחין, ולא אדע את אשר אדבר, ודעתי אינה צלולה כלל, אין אתי יודע עד מה, איך להתנהג ואיך לכוון, שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג, ואיני יודע מאין יבוא עזרי, כי בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, כי צרות לבבי הרחיבו, והמחלוקת ופירוד הלבבות כיסוני והקיפוני מכל צד, ועל ידי זה נפרדו ממני כל הדרכים והנתיבות ואיני רואה את התמרורים, אשר אתה מציב לפני בכל רגע ושניה. אנא חוס ורחם עלי, כי איני יודע מה לעשות ואיך להתנהג, איך לצפצף ואיך לרמז. איני יודע איך להתפלל לתיקון הפגם הנורא הזה. אני מבולבל כשכור, איני יודע כלל היכן אני בעולם, ומה יהיה סופי ותכליתי.
רבונו של עולם, מלא רחמים, חומל דלים, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, למדני איך לפרש שיחתי לפניך עתה, איך לעורר רחמיך האמיתיים עלי עתה. הצילני מריב ומחלוקת בכל האופנים, עזרני והושיעני שלא יחלקו ולא יריבו עלי לא בגשמיות ולא ברוחניות, לא למעלה ולא למטה, ושמרני והצילני שלא אהיה חולק על שום איש כשר שבעולם, מכל שכן וכל שכן, שלא יהיה בלבי שום צד מחלוקת על צדיקים אמיתיים, ובפרט על צדיקים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ולא אריב לעולם עם שום אדם, רק אזכה לאהוב את כל ישראל ולהחזיק עם כולם בשלום, ולקיים באמת מקרא שכתוב:" סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו", עד אשר יקוים בנו הפסוק: "ויחן שם ישראל כנגד ההר" - כאיש אחד בלב אחד. על ידי זה נזכה לשמוע את עשרת הדברות בכל רגע ורגע, ותיפסק זוהמתנו, הבאה מפגם אמונת חכמים ושנאת חינם, ויתקיים בבנו הפסוק: "חבור עצבים אפרים הנח לו" אנא זכנו למה שאמרו: סופו של כל אחד להשליך את אלילי כספו וזהבו, ולזכות לתליסר תיקוני דיקנא, לתורה שנדרשת בשלש עשרה מידות, ולשיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, כי על ידי  שירת הים זכו לשבת שלום, ועל ידי שיר השירים זכו לבנין בית המקדש וזה: "ותען להם מרים שירו לה" :ר"ת שלו"ם, כי על ידי שירה זכו לשלום, ועל ידי שלום זכו לשירה, ל"אז ישיר" - לשירה של שבת.
רבונו של עולם, זכנו כבר עכשיו לשירה זו, ונזכה להלל את שמך בשירת המשוררים הקדמונים, ונתכלל בכל השירים ששרו בכל הדורות, בשיר של אדם הראשון, ובשיר של שבת, בשיר של משה וישראל על הים, ובשיר של ישראל בבאר, בשיר של דבורה וברק, ובשירת דוד, בשיר ששרו הלויים בבית המקדש, ובשיר שעתידין לשורר בארץ יהודה, ובשיר אשר ישוררו בליל התקדש חג, בכל השירים ששר שלמה המלך בשיר השירים, ובשיר החדש אשר עתידין הגלויות לשורר, שנאמר: "שירו לה' שיר חדש, כי נפלאות עשה". ועל ידי זה נזכה לשירה של בית המקדש, לשירה של תחיית המתים, ולשירה של לעתיד לבוא, ושל העולם הבא, לשירה של המחול שיהיה לעתיד לבוא, למחול של כל הצדיקים, שעליהם נאמר: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר: ואמר ביום ההוא, הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו.

לרכישת סדרת הספרים "תפילה לעני" תפילות למועדי השנה מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א תתקשרו עכשיו 052-5874186 או 054-8520249אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה