כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 5 בפברואר 2015

מאמר לחודש אדר

בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו בר"ה   חודש אדר שהיא סוד רישא דלא אתידע כמו‍ֹ שמובא בשם הגאון מוילנא במים אדירים ע"ב שמיניה מתפרשין כל נהורין בסוד ירווין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם כי עמך מקור חיים באורך נראה אור שהם התלת נהורין סוד חמה שמש חרס כי שמש סוד ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך שמניה הוי שירותא ראש לשלשת אבות כי אברהם נקרא שמש בסוד שמש ומגן ה' צבקות ויצחק שהוא גבורות נקרא חמה ויעקב שהוא תפארת נקרא חרס בסוד האומר לחרס ולא יזרח כי נקעה ירכו עד בוא השמש סוד חדש אדר ר"ת רישא דלא אתידע שאז מתהפך מצורר היהודים ע"י עדן עלאה סתימא דכל סתימין סוד חכמה עלאה משער החמשים שמתגלית בפורים באדר ב' ואז זוכין ל-תהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים בסוד נחל עדניך אומר הגאון מווילנא ר"ת נדגלות? חמה לבנה כי צרור החיים סוד שער החמשים שרצה המן להגביר נ' שערי טומאה על נ' שערי הקדושה בסוד צרור החיים בסוד הצרוף של השם הנורא ההי"ו שיוצא מהפסוק אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתונו שהוא הצרוף של ההי"ו ההופך אתון לאות נ' סוד אות נ' נסים ונפלאות הנמשכין ממוחא סתימאה דעתיקא שהוא למעלה מחסד דעתיקא שלשם עלה מרדכי הצדיק ע"י הגזרות הנוראות של המן צורר היהודים ועלה מרדכי ע"י הגזרות הנוראות לשער החמשים ועי"ז הכניע את המן ע"י צרור החיים והפך את צורר היהודים לצרור החיים כי בשם הקדוש ההו"י של אדר צריך לכון בתפלת מוסף של ר"ח כמו‍ֹ שמובא בבני יששכר שאז מתהפכין מקליפת חמור של בלעם שנמצא בכל יהודי ויהודי סוד נחש בריח נחש עקלתון שעצמות בלעם נהפכו לנחשים לִבְּנִי אתונו של משיח בן דוד עני ורוכב על החמור והוא החמור שרכב עליו אברהם בעקידה והוא החמור שהרכיב עליו משה את צפרה ובניו שבזכותה זכה להיות האיש משה ענו מכל האדם שעל פני האדמה כמו‍ֹ שכותב האר"י הקדוש על הסמיכות של אשה כושית להאיש משה ענו שעי"ז זכה להשמיע לכל עם ישראל את עשרת הדברות בקולות וברקים לפידים וברקים שהלכו מסוף העולם ועד סופו ולכן פרשת השבוע היא והלחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות שבזכות שעם ישראל שמר את העינים כמ‍ו‍ֹ שכתוב במדרש הגדול איש וביתו באו שאף אחד לא הכיר חוץ מביתו זו אשתו שום אחות ושום קרובה אחרת וכך עם ישראל שמר על טהרתוֹ וקדושתו כל המאתיים ועשר שנים ואם היו ממשיכין בקדושה ובטהרה היו שומעין גם את עשרת הדברות השניות בפעם השניה בכניסתן לארץ בקולות וברקים לפידים וברקים אבל אחר שהתהפך להם הכל לחטא העגל כמוֹ שאומר ת"ק (מדרש רבה) סרו מהר מן הדרך שמיד שנעלם מהם משה התחילו לחשוב כיצד לעשות עגל כי איך שאדם נפרד מהצדיק אפילו לשעה קלה מיד באים אליו מחשבות בעל כרחו כיצד לעשות עגל כי עדיין היו בבולמוס של עבודה זרה עד שבאו אנשי כנה"ג ובכח השמו"ע בטלו את התאוה הנוראה הזאת לגמרי כי חודש אדר כמוֹ שמסביר המכתב אליהו שהוא החודש שחוזרים להאמין בצדיק האמתי אפילו שהוא מתגרה בהמן ואינוֹ מקים את המאמר שאסור להתגרות ברשע ומרים את רגלו וסוליתו ומראה להמן שהוא עדיין עבדו ולא רק שהוא עבדו אלא שהוא יהודי כי כֹח הצדיק הוא להפוך אפילו את המן שבכל אחד ואחד ליהודי כמוֹ שאומר רש"י במגלה ט"ו. ורש"י במגלת אסתר ה' י"ג ומסביר החת"ס שהמן וכל בניו היו יהודים והיו חיבים במצוות כאשה וכ"ז בכֹח מרדכי היהודי שיכול להפוך אפילו את המן צורר 496 היהודים לצרור 496 החיים ולחיבו במצוות ע"י הצדיק שנקרא לויתן [זוהר כי תצא רע"ט] שזה סוד סעודת לויתן 496 שזוכין אחרי שהופכים את צורר היהודים לצרור החיים שכ"ז נעשה בכח הצדיק האמת שבכל דור ודור שֶמְבַטל את כל הגזרות והופך אותם בבחינת ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם ואז יתקים הפסוק ביום ההוא יפקֹד ה' בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש בריח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים [ישעיה כז]

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה