כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 24 בדצמבר 2015

"וירא מנוחה כי טוב" - פרשת ויחי מפי הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת 'ויחי' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"וירא מנוחה כי טוב... ויט שכמו לסבול" (מט' ט"ו)

יששכר זו הנשמה היחידה מכל השבטים שלא היה לה שום קשר לעולם הזה!, יששכר זה הנשמה שאין לה כלום בעולם אלא רק לימוד תורה. זו הנשמה שאותה כולם צריכים לשרת, כל שבט ושבט עושה משהו, זבולון עושה משא ומתן "שמח זבולון בצאתך" יהודה עושה מלחמות, לוי משרת בבית המקדש, אבל יששכר זו הנשמה שאין לה כלום בעולם הזה... רק לימוד תורה!. יששכר זה רק תורה, כי לימוד תורה יותר גדול מעבודת בית המקדש כמו שכתוב "יקרה היא מפנינים (משלי ג' טו') יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים". ממזר תלמיד חכם הוא יותר גדול מכהן גדול עם הארץ, אפילו שהוא ממזר אפילו שהוא נולד באיסורים, בפגמים נוראים, אם הוא לומד תורה יומם ולילה הוא יותר גדול מכהן גדול, כי אי אפשר לצאת מהיצר הרע רק ע"י לימוד תורה בעיון, וזה דווקא שאדם בעצמו עמל. עד כדי מוות, עד כדי שהוא רוצה למות "אדם כי ימות באוהל" צריך להתייגע בתורה, להמית עצמו עליה, לא ללמוד תורה מתוך רפיון, מתוך נחת, לימוד תורה זה לא נחת! אדם יש לו כל מיני תאוות, ויש לו גם תאווה לנחת, כל התאוות מרומזות מאלופי עשיו ואחת מהם זה "אלוף נחת". אדם אוהב ללכת בנחת, להיות בנחת, ללמוד בנחת, ובאמת הנחת האמיתית, המנוחה האמיתית, זה רק התורה "וירא מנוחה כי טוב... ויט שכמו לסבול" – עול תורה (רש"י).

המנוחה האמיתית היא מנוחת הנפש – ע"י לימוד תורה מצחצחים את הנפש, מנקים אותה, מגרדים את כל הזוהמה, משליכים את כל הזוהמה החוצה, וזכים למנוחת הנפש. אדם צריך לדעת שהוא אחראי על מעשי בראשית, כל יום צריך לברוא את העולם מחדש, העולם מתנהל לפי אלה שלומדים תורה, ע"י לימוד תורה בוראים את העולם, "כי כל החידושים של מעשה בראשית שמחדש ה' יתברך בכל יום תמיד, הכול ע"י התורה... שבזה היום יש גשמים הרבה ובזה היום יש יבשות, ובזה הזמן קר ולח וכו' וכיוצא שאר השינויים" (ליקוטי הלכות, יבום ג') מסביר ר' נתן שאת העולם אתה בורא, אתה בורא את העולם אתה ישנת קרה אסון, אתה חלמת דיברת עם מישהו בזמן הלימוד קרה אסון, אדם צריך לדעת שאין מה לקרוא עיתונים ואין מה לדעת מה קורה בעולם, אתה רק מתענין שניה אחת בעולם נהיה אסון, אדם צריך להאמין שברגע שהוא התבטל מן התורה, קורה אסון!, אתה צריך לדעת שכל השינויים בעולם זה הולך לפי לימוד התורה שלך, שיהודי לומד אז כל העולם מתחיל לאהוב אותנו, כי כל האומות פעם אוהבים אותנו ובפעם הם שונאים אותנו מי שלמד היסטוריה יודע ששנה אחת הם אוהבים שנה אחת הם שונאים ורוצים להכרית את כל היהודים, כי הכול תלוי בלימוד התורה שלנו, לא בפוליטיקאים ולא בשום דבר.

כשהאדם לומד תורה בעיון, והוא מכניס את השכל בתורה, אז הוא בורא עולמות חדשים! אז הוא בורא מציאות חדשה! פתאום נהיה לו חוקים חדשים! יש לו כסף לנסוע לאומן! ופתאום יש לו שפע ברוחניות, שפע בגשמיות! כי הוא ברא עולם חדש, ככה הוא היה בעולם שלא היה לו כסף, ועכשיו הוא בעולם שיש לו כבר כסף! כי נהיה כבר עולם חדש לגמרי, כי כל רגע אדם בורא עולמות חדשים, אם אדם לומד תורה בעיון אז הוא בורא כל שניה עולמות חדשים הרבי מביא בתורה קא' "וכשאדם עובר עברה, ח"ו, אז העבירה והעוון נחקק על עצמותיו, כ"ש (יחזקאל לב'):"ותהי עוונותם על עצמותם" הרב'ה אומר אתה רוצה לכפר על העבירות שלך? אתה רוצה למחוק את העבירות שלך? זה קשה! הרי העבירות שלך חקוקות לך על העצמות, העבירות עשו את העצמות שבורות, כל העצמות של האדם הם שבורות כואב לו פה, כואב לו שם, זה הכול מהעבירות, כל עבירה ועבירה עושה חקיקה על העצם, "ותהי עוונותם על עצמותם" העצמות חלולות, הם כבר חקוקות הם נשברו מרוב החקיקות, אם אדם רוצה לחבר את העצמות מחדש, לבנות אותם מחדש, לצאת מה"עוונותם על עצמותם" זה רק ע"י לימוד בעיון, לעשות מבחנים, להבחן, ללמוד תורה בעיון. כי לפגם לא מועיל תשובה כי העצמות כבר שבורות כבר חקוקות ולכן מה שיך תשובה? – צריך עכשיו להמשיך מוחים חדשים לתוך העצם, לחדש את העצם, וזה ע"י לימוד תורה בעיון, ע"י התורה אתה מפעיל את כל התאים שכבר נפגמו, ונחלשו, והתחילו כבר להתנבל, הלימוד מחדש אותם, מפעיל אותם, נותן להם מוחין, התורה בונה אותך ועושה אותך אדם חדש.

אדם מחפש עצות איך לצאת מהמידות רעות, אז יש לו התבודדות וחצות, והכל נפלא וטוב, אבל אם אין לו תורה בעיון לא יעזור לו שום דבר, כי אם אדם לא לומד תורה בעיון אז העיקר חסר מן הספר, אז אין בכלל מוח, כי את המוח מקבלים רק מתורה בעיון, אז זה כמו שאדם יעשה התבודדות אבל אין לו בכלל מוחין, אז אין איפה לשפוך, ה' רוצה לתת לו! מחר הוא יתפלל בכונה, ואחרי התפילה הוא בורח כבר לאכול, הוא כבר ברח פה, הוא כבר ברח לדבר עם החבר שלו, אומרים עלינו הוא כבר מוריד את התפילין, הוא כבר מדבר עם החבר, אז ה' אומר לו אני רוצה לתת לך אחרי התפילה שתגיד איזה פסוק, שתגיד איזה 2 או 3 הלכות, שתלמד איזה כמה שורות מן הגמרא, אז יהיה לך שכל נפלא ותבין את הכל. כי אחרי שבתפילה אדם מבקש "ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות", וה' רוצה לתת לו עכשיו את כל המוחין, אז פה הוא כבר מתחיל לדבר עם החבר, ופה הוא בורח לפני עלינו, והוא כבר מוריד את התפילין, והוא כבר בחוץ, הוא כבר מדבר, וכבר רב, וכבר אוכל, וה' אומר אני רציתי לתת לך מוחין נפלאים לאיפה ברחת לי?..

אז הרבי אומר שבלי התורה בעיון אין שום מוח, וכל מה שהאדם עושה אז הכל, הכל חסר העיקר, כי העיקר הרבי אומר זה התורה בעיון, ולכן הרבי אומר שהרגל הלימוד זה עולה על קיום כל המצוות, הרבי מביא בלימוד ספר המידות סעיף ל"ג "שהרגל הלימוד עולה על קיום כל המצוות" צריך להתרגל בלימוד, שמבקשים מיד בבוקר "ותרגילנו בתורתך" שנתרגל בלימוד התורה, והרבי אומר שלהתרגל זה לא מספיק! אז האדם יגיד גמרא כמו תהילים זה לא מספיק, צריך "ותרגילנו"! ללמוד בעיון זה נקרא "ותרגילנו"! לקחת רשב"א, ורמב"ן, וריטב"א, ושיטה מקובצת, ואת הרא"ש, ואת הרי"ף, ואת הר"ן, ואת הנימוקי יוסף, כל מה שיש, ואת המהר"ם שיף, ואת המהרש"א, ואת הב"ח, ואת כל מה שאפשר, ואם קשה לך המהרש"א תיקח איזה מפרש יותר קל, אבל ככה הראש שלך חייב להיות כל הזמן בעיון, כל הזמן יעמוד בעיון.

אז הרבי אומר שאם אדם יעמוד בעיון, "שמעיין ומבין חכמות התורה, אז הוא זוכה שמעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" וזה רק לימוד בעיון שמעיין ומבין חכמות התורה, ואז הוא זוכה לאנפין נהירין, ואז כשאדם כל המחשבה שלו רק בתורה בעיון, בגמ' להבין את הגמ' טוב, להבין את הסוגיה טוב, להבין את כל הראשונים, ואת כל האחרונים, ולסכם את זה, ולכתוב את זה, ובינתיים לחדש עוד כמה חידושים, אז באותו רגע הוא זוכה לכאלה אנפין נהירין שכל העולם חוזר בתשובה, הוא מקבל כאלה אנפין נהירין שכל העולם חוזרים בתשובה מהפנים שלו, "חכמת אדם תאיר פניו, ועי"ז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", ואז אין עול מלכות בעולם, אין רוסים, ואין ערבים, ואין גויים, אין שום דבר, אין שום עול מלכות, אדם אחד שיכניס את הראש שלו בתוך התורה בעיון, ה' מוכן להעביר את העול מלכות מהעולם את כל העול מלכויות, לבטל את המלכויות שרק עם ישראל ישלוט, רק התורה תשלוט.

יום שני, 21 בדצמבר 2015

השידור חי הסתיים. ניתן כבר לראות שידור חוזר באתר שובו בנים אינטרנשיונל

ישיר מדרום אפריקה! שיעור לכבוד הילולת מוהרנ"ת זצוק"ל י' טבת תשע"ו מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הילולת רבי נתן מברסלב זיע"א ב"ה יום שני אור ל-י' טבת בשעה 18:00 הרב אליעזר ברלנד שליט"א ימסור שיעור בשידור חי לכבוד הילולת מוהרנ"ת מברסלב תלמידו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א. ניתן יהיה לצפות בשידור כאן באתר כמו כן ניתן יהיה להאזין לשיעור בקו המידע שובו בנים: 02-587-5777

 אנא תרמו בעין יפה לקופת השידורים חיים לחצו כאן

יום שישי, 18 בדצמבר 2015

"The Tzaddik - The Foundation of the World" by Rabbi Eliezer Berland Shlit"a

"The Tzaddik - The Foundation of the World"

Parshas Vayigash

transcribed and translated from recordings of Rav Eliezer Berland Shlit"a

"I am Yosef"

The first thing that a Jews needs to search for in his life is: Who is this "tzaddik yesod olam"—the tzaddik in whose merit the world is sustained. He needs to search for the tzaddikimwho are upholding the world, thetzaddikim who are protecting us. 

   In each of the three parshiot, VaYeshev,Miketz, and VaYigash, we are looking for the "tzaddik yesod olam—the tzaddik who is upholding the world," the true tzaddik, Yosef HaTzaddik. This week in the parsha of VaYigash, Yosef shouts, "I am Yosef"—the true tzaddik reveals himself. The brothers were all true tzaddikim, completely holy, but they didn't believe that Yosef was the "tzaddik yesod olam." They mistakenly thought that YosefHaTzaddik was exactly like them, just that he just served Hashem more than they did, learned more, and kept his eyes better. Each one of the brothers was sure that he himself was the true tzaddik. What they didn't know is that the tzaddik yesod olam is something completely different. He is above comprehension, above any form of human understanding.

   In his perush on the Chumash "Heichal HaBracha," The Kamarna Rebbe says: The light of Yosef HaTzaddik enlightened all the worlds and all the sefiros. It lit up the world from one end of the world to the other. It was as bright as the sun. But the brothers had no idea that he was such a bright light. As is written in the HolyZohar in parshas VaYeshev, Yosef was everything and was the source of everything. All abundance flowed to the world through him. Yosef was at all times able to hide his light and his power, "Yosef was handsome and lovely to see" has therashei taivos "yatom—orphan." The truetzaddik is an orphan and he is completely hidden. He is totally concealed, and no one knows anything about him. And this is what Rabbeinu brings in Likutei Moharan, Book 2, Torah 77: "Because there is atzaddik who is the beauty and the magnificence and the grace of the entire world, in the aspect of, 'and Yosef was handsome and lovely to look at.' This is the aspect of 'Beautiful in its panoramic vista, the joy of all the earth' because this is the true tzaddik who is the aspect of Yosef who is the elegance and the beauty of the whole world. And when such splendor and magnificence is revealed in the world, meaning when such a tzaddik,who is the majesty of the whole world, becomes known and revered in the world, then the eyes of the world are opened. And anyone who comes close and is attached to this ultimate grace has his eyes opened and he looks at himself and sees where he is holding with all of his character traits, and he can also see the greatness of Hashem."

   The true tzaddik comes for one reason only: to reveal Hashem. The true tzaddikcomes to reveal that Hashem exists in the world. That a person shouldn't think that he is acting through his own power, that he can walk, that he can do things alone, that he can run alone, that he can act alone without needing Hashem. Because even though here he bangs his hand, and there he knocks his leg, still he thinks, "I walk. I run. I do things." A person thinks that he is running the world: he walks; he breathes. They can show him in one second that if something small in his body moves a thousandth of a millimeter, then he is finished! Immediately he needs operations, tests, x-rays, only then does he understand that he is not Elokim, that he is not an angel, that he is not running the world.

   Life teaches us very slowly, that a person is built from "openings and hollows. It is revealed and known in the presence of Your glorious throne that if one of them were ruptured or one of the were blocked, it would be impossible to exist and stand in Your presence even for a single moment." When a person reaches the age of 60, his body starts falling apart: here one of his discs moves out of place and there one of his tendons is displaced. At 60, his legs start drying up, his tendons are drying up. Until the age of 60 a person can fool himself that he is something special, that he can do anything. But at this age, he already sees that he is not something special at all: look, I fell; I can't even walk. But who will open our eyes for us and show us that at the time when we are healthy and strong and powerful that everything is Hashem? Our health is from Hashem. Our strength is from Hashem. Everything is from Hashem. It is only through the tzaddik who is the aspect of Yosef. He is the only one who can show us that there is a G-d in the world.

   The whole reason that we come to this world is to know that we aren't doing anything, that Hashem is ruling the world. We only need to see the G-dliness, to see Hashem—in every situation to see Hashem, with every movement to see Hashem, with every thought and word to see Hashem. A person moves his hand or his leg, it is all Hashem. Hashem is moving his arm. Hashem is moving his leg. A person lives in the world; he thinks he is a 'Chevreman'. He builds buildings. He builds yeshivas. If he doesn't realize that Hashem is doing it all, then it's all just aTower of Bavel . Just as Shlomo HaMelech said, "I built a building, a celestial abode for you." Immediately Hashem responded, "You built a building? You built it? If so, it is already decreed that the building will be destroyed." Rather, you must say, "Hashem built it! Hashem did it!" The Maggid of Mezritch told the famous story where it was forbidden to say the word 'I.' If a person says the word 'I,' he is in big trouble.

   All of the Torah, the Gemara, theShulchan Aruch, anything that impartsda'as, all our prayers—they're all only so that we should know that Hashem does everything—that there is a G-d in the world. We don't do anything— we don't move a hand, we don't move a foot, we don't breathe. "The entire soul will praise G-d, Hallelulah." Every single breath is from Hashem. All of the work of a person until he is 120 years old is to find out who is the tzaddik in whose merit the whole world exists, in whose merit abundance flows into the world. Similar to Rabbi Chanina ben Dosa about whom theGemara writes: "The entire world is given sustenance in the merit of Chanina My son, but Chanina is satisfied with a portion of carobs." The first thing that a Jew needs to know is: in what merit does the world exist? In whose merit is the world sustained? He needs to search and find out who is this tzaddik in whose merit the world exists. He needs to try to find thesetzaddikim who are maintaining the world. Who are the tzaddikim who are protecting us?

   "And anyone who comes close to thistzaddik, anyone who is truly attached to this tzaddik, he can tell where he is really holding as regards fixing his character traits (Likutei Tefillos 77). The proof that a person has found such a tzaddik is that he begins to hate all the bad within himself, his evil inclinations and all the materialism that surrounds him. But he only hates the body, the bad things, all his base desires. In the best case scenario, at least he doesn't make them his ideal—he isn't proud of them. The moment that a person comes close to the true tzaddik, he starts looking only for the good things, sees only good in each person, and starts to love Am Yisrael. He loves them very much and is ready to make personal sacrifices in order to help anyone. He just wants to break out of all his bad character traits, from all his base desires, and merit to make complete teshuva for HashemYisborach.

   "Because this true tzaddik has the power to fix the whole world"—because thistzaddik can bring back the whole world to the good. If people would only draw close to him and believe in him, they would be freed from all their bad traits and would be completely purified, because thistzaddik already has broken away from the four elements. He has purified the four elements, and he is already free from any base desire. He can purify any person from any of their bad desires. This is what the Gaon Rebbe Meir Simcha HaCohen from Dvinsk (author of the "Ohr Same'ach" on the Rambam) said on theGemara Sota (13a), "And there they held a great and imposing eulogy" (Bereishis50:10). "It was taught: even horses and even donkeys." Rebbe Meir Simcha HaCohen says "a great and imposing eulogy"—even the horses eulogized Yaakov Avinu. There was such a great and imposing eulogy that the horses cried, the donkeys cried, everyone cried for thetzaddik. Even the horses knew that thetzaddik had gone. Even the donkeys knew that the tzaddik was gone. "The ox recognizes its owner, the donkey the trough of its master. But the Children of Israel do not recognize [Me], My nation doesn't consider." The horses acknowledge the true tzaddik. The donkeys acknowledge the true tzaddik. This is an absolute and total embarrassment, that people don't recognize the tzaddik. How can people be so blind? They run around the world not even knowing who the true tzaddik is.

   A person, with all his pride and with all his evil inclinations, doesn't want to believe in the tzaddik. He doesn't want to know who the tzaddik is. But the horses and the donkeys felt that they were lost without the tzaddik. Who would sustain the world? Who would protect them? Who will watch over the horses? Who would guard the donkeys? Who will protect the world? They know in whose merit they are alive. If the tzaddik isn't around then there will be a famine. There will be a holocaust in the world. There will be wars. This is what Rabbi Meir Simcha HaCohen says: search for the tzaddikim, follow thetzaddikim, open your eyes and search for the tzaddik in whose merit you are alive.

 

עניין "צדיק יסוד עולם" פרשת ויגש מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת ויגש - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"(יג',יט')

"עניין הצדיק": משה רבינו ידע את הסוד שבלי יוסף בלי הצדיק אין גאולה, הוא ידע שעל ידי יוסף יהיה עיקר הגאולה, "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" יוסף הוא היסוד! יוסף הוא דייקא נקרא יוסף הצדיק! כשמשה עלה להוציא את עם ישראל ממצרים הוא לקח את עצמות יוסף, משה ידע שאין גאולה בלי יוסף! אפילו שהוא עכשיו צדיק הדור, אפילו שמשה ידע שהוא עוד מעט יוריד את התורה, הוא ידע שהוא חייב להתקשר לצדיק הקודם! אפילו שמשה רבינו היה צדיק הדור והיה קודש קודשים והלך להוריד תורה מהשמים ועשה עשר מכות, הוא ידע שבלי יוסף לא תתכן גאולה, הוא ידע שכל הניסים שיהיו זה יהיה על ידי עצמות יוסף! משה לא יכל לבקוע את הים בלי יוסף! אפילו הצדיק הכי גדול כמו משה רבינו הוא חייב להתקשר לצדיק שקדם לו.

"נקודת הצדיק": אדם חושב שהוא לא צריך את הצדיק, כי למה הוא צריך את הצדיק? יש טחינה יש חצילים מה צריך את הצדיק! יש סלק יש תפוחי אדמה ברוך ה' עד מאה עשרים שנה עד תחיית המתים! אדם לא יודע שכל מה שיש לו זה בזכות הצדיק, זה הכל הצדיק משפיע! הוא חושב שזה בא מעצמו! הוא לא יודע שיש צדיק שמשפיע, שהצדיק חי וקיים  מתפלל עלינו נמצא איתנו, הוא לא יודע שיש צדיק שמתפלל ומשפיע את הכל כאן בעולם, ואם לא היה הצדיק בעולם לא היה כאן כלום! אפילו עשב לא היה לאכול! ואת הסוד הזה רק משה ידע! "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" בשעה שישראל רצו לקחת את הביזה, משה הלך לחפש את הצדיק! את עצמות יוסף, הוא ידע שכל העשירות באה בזכות יוסף הוא לקח את עצמות יוסף כדי להמשיך חסד לעולם, הוא ידע שיוסף דייקא ממשיך את השובע בעולם, הוא זה שמכלכל בשנות הרעב.

"להאמין בצדיק": אם אדם יאמין בצדיק הוא יכול לזכות לכל העשירות שבעולם, כי כל הישועות וכל השפע וכל מה שאוכלים ושותים זה מגיע לעולם רק בזכות הצדיקים. "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק" מה פירוש הפסוק הזה? מה פירוש המילים האלה? מה פירוש : "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק"? אומר הזוהר ב- "וילך" (רפד ע' ב') כל הארץ שרה ומזמרת לצדיק! הארץ שרה כפשוטו ממש! מכל קצוות הארץ בוקעת שירה! כל הארץ שרה לצדיק משבחת את הצדיק "זמירות שמענו צבי לצדיק" כל הארץ מזמרת לצדיק שמחזיק את כל העולמות, כל הארץ שרה לאותו צדיק שהוא בדרגת משה.

"ללכת אחר הצדיק": בשעה שעם ישראל נכנסו לארץ הם שמעו שירה מכל קצוות הארץ, מכל פינה מכל קצה מכל גבשושית מכל אבן הם שמעו שירה, מההרים מהגבעות, מכל מקום הם שמעו שירה, כל הארץ מזמרת ושרה וכולם מזמרים צבי לצדיק, "תושבחתא דמשה" כולם מזמרים לצדיק שנקרא משה! כולם מזמרים לצדיקים שהם בחינת משה, שאין שום מחשבה ושום רעיון יכולה לתפוס בהם, שכל העולמות מצפים להתגלות שלהם, כולם מזמרים "תושבחתא דמשה" הכל בזכות משה! הכל בזכות הצדיק! הכל בזכות הצדיק! כל הארץ שרה ומזמרת לצדיק כפשוטו ממש.

הדבר הראשון שיהודי צריך לדעת זה על מה העולם עומד ובזכות מי העולם ניזון. העולם עומד על "הצדיק יסוד עולם" צריך לחפש מי אלה הצדיקים שמקיימים את העולם באמת! צריך ללכת בכל העולם לחפש מי זה הצדיק שבאמת בזכותו ניזון העולם, זה הדבר הראשון שצריכים ללמוד זה היסוד לקיום כל התורה, כי אנשים רגילים לומר הרי יש הרבה צדיקים, ודאי שכולם צדיקים! אבל יש צדיקים שהם "יחידי הדורות" יש צדיקים שמשפיעים את המים את המן את ענני הכבוד, הם המגינים על עם ישראל מכל רע, הם המגינים עלינו! ולא אף אחד אחר! וזה היסוד הראשון שהוא יסוד כל היסודות, שאדם לא יתגאה שהוא עושה את הכל, אלא ידע שיש צדיקים שהם דייקא! הם הפועלים! עליהם העולם קיים ובזכותם העולם ניזון וזהו יסוד וקיום כל התורה כולה.

יום שבת, 12 בדצמבר 2015

שבת חנוכה עם הצדיק

הקיבוץ חנוכה של צדיק הדור.
כמידי שנה באורך הגלות המרה. ממשיכים חסידי ברסלב להאחז בצדיק הדור כחוף מבטחים ברוח סערה. הם מתקבצים בחנוכה במסירות נפש בדרום אפריקה הרחוקה לכבוד הקיבוץ של שבת חנוכה. ברסלב דולקת שם באש להבה עם התלמיד האמיתי שזכה להבעיר את אש המדורה. בקושי אוכלים בקושי ישנים אך העיקר שאת הצדיק מחפשים.
בזכות החסידים המסורים אור הצדיק מאיר במרחקים.

יום שישי, 11 בדצמבר 2015

"החיפוש אחרי הצדיק האמת" - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"החיפוש אחרי הצדיק האמת" - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"צריך לחפש את הצדיק האמיתי": בכל שלושת הפרשיות, וישב, מקץ, ויגש, מחפשים השבטים את "הצדיק יסוד עולם"! את צדיק האמת! את יוסף הצדיק. בפרשת "ויגש" הצדיק צועק "אני יוסף"!! - צדיק האמת מתגלה! האחים היו כולם צדיקים אמתיים, קדושי עליון, אבל הם לא האמינו שיוסף הוא "הצדיק יסוד עולם". האחים טעו ביוסף, הם חשבו שיוסף הצדיק הוא כמותם, והוא רק עובד את ה' יותר מהם, לומד יותר, שומר
את העיניים יותר, כל אחד מהאחים היה בטוח שהוא צדיק האמת, אבל הם לא ידעו שהצדיק יסוד עולם זה משהו אחר לגמרי, יוסף הצדיק היה מאיר מסוף העולם ועד סופו.

"אין לנו שום השגה מה זה המוח של הצדיק": אם אדם לא יודע מה זה צדיק, אם אדם לא קולט מה זה הצדיק, אז הוא יכול ליפול מהצדיק! אם אדם הולך עם הצדיק בלי דעת הוא יכול ליפול מהאמונה בצדיק! צריך להבין בעומק מה צדיק אמתי! צריך להבין מה זה הנשמה של הצדיק! צריך להבין איזה מח
יש לצדיק! אומר האר'י הקדוש בשער הפסוקים לצדיק יש כזה מח...כזה מוח! שהקדוש ברוך הוא יחיה את המתים עם המוח של הצדיק! הקדוש ברוך הוא ישתמש עם המוח של הצדיק להחיות מתים!! המוח של הצדיק זה מחיה מתים! אין לנו שום השגה מה זה המוח של הצדיק!! אבל מי שזוכה להיות מקושר לצדיק האמתי! מי שזוכה להתקשר למוח של הצדיק הוא יזכה לתחית המתים!
הוא יזכה שיבקע לו הים! הוא יזכה לניסים ונפלאות.

"אני רוצה שכולם יגאלו": הצדיק יכול להחיות מתים! צדיק הדור זה לא סתם איזה צדיק! הקדוש ברוך הוא יחיה מתים עם המוח של הצדיק! צדיק הדור לא נקרא צדיק הדור בגלל שיש לו עשר אלף חסידים! או אם יש לו עשרים אלף חסידים.. אז הוא פעמיים צדיק הדור! הצדיק זה לא סתם צדיק שלמד טוב או התפלל טוב, הצדיק זה משהו אחר לגמרי! הוא יכול להחיות מתים, והוא גם לא מחכה שיאמינו בו! משה לא חיכה שיאמינו בו! הרב'ה לא חיכה שיאמינו בו! הצדיק לא מחכה שיאמינו בו! כשה' שלח את משה לגאול את עם ישראל משה טען לה', למה אחד שלא יאמין בי יצטרך למות?! אם אחד לא יאמין בי הוא צריך למות?! אני לא מוכן! אני הולך! אני רוצה שכולם יגאלו! משה זה לא איזה צדיק שיבוא ויגיד בואו! תאמינו לי יהיה גאולה! די... תעשו טובה תאמינו בי יהיה גאולה! אלא משה היה לו אהבת ישראל! הוא אמר לה', אני לא מוכן! אני רוצה שכולם יגאלו! אני לא מוכן לזה שיהודים ימותו! אז ה' אמר לו אין ברירה אתה חייב ללכת לגאול את עם ישראל! הגאולה תהיה! בצדיק אין שום תפיסה! בצדיק אין שום השגה! הצדיק אומר יהיה תהיה גאולה! והוא גואל!! ומי שזוכה ללכת אחריו נגאל! מי שמאמין בו קופץ לים והים נבקע.

"הצדיק מגלה שיש ה' בעולם": כי הצדיק האמת בא רק לדבר אחד - לגלות את ה', הצדיק האמת בא לגלות שיש ה' בעולם, שאדם לא יחשוב שהוא פועל בכוחות עצמו, שהוא יכול ללכת, שהוא יכול לעשות דברים לבד, לרוץ לבד, לפעול לבד, בלי ה'. כי למרות שפה הוא מקבל מכה ביד, ופה הוא מקבל מכה ברגל, עדיין הוא חושב, אני הולך, אני רץ, אני עושה. אדם חושב, שהוא המושל על העולם, הוא הולך, הוא נושם, ולכן מראים לו בשנייה אחת, שאם משהו קטן בגוף זז איזה אלפית מילימטר, אז גמרנו! מיד צריך ניתוחים, בדיקות, צילומים, ואז הוא כבר רואה שהוא לא האלוקים, הוא לא מלאך, הוא לא מושל על העולם.

"רק הצדיק יכול להראות שיש ה'": החיים מלמדים אותנו לאט לאט, שאדם בנוי "נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או ייסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת". כשאדם מגיע לגיל 60 כבר מתחילה לזוז לו פה חוליה ופה מתחיל לזוז איזה גיד, בגיל 60 הרגל מתייבשת, הגיד מתייבש. עד גיל 60 אדם יכול לרמות את עצמו, שהוא משהו, שהוא כל יכול, אבל בגיל הזה, הוא כבר רואה בחוש שבאמת הוא לא משהו, הנה פה נפלתי, פה אני כבר לא יכול ללכת. אבל מי יכול לפתוח לנו
את העיניים! ולהראות לנו בשעה שאנחנו בריאים חזקים וחסונים שהכל זה ה'!! הבריאות זה מה'! החוזק מה'! הכל מה'!! זה רק הצדיק שהוא בחינת יוסף! רק הוא יכול להראות לנו שיש ה' בעולם.

"בכל צעד לראות ה'": כל מה שבאנו לעולם זה לדעת שאנחנו לא עושים כלום, באנו לדעת שה' מנהיג את העולם, אנחנו רק צריכים לראות אלוקות, לראות את ה', בכל צעד לראות את ה', בכל תנועה לראות את ה', בכל מחשבה ודיבור לראות את ה'. אדם מזיז יד, מזיז רגל זה הכל ה'. ה' מזיז את היד! ה' מזיז את הרגל! אדם חי בעולם, "חברמן", בונה בנינים, בונה ישיבות אם הוא לא יודע שה' עשה את הכל אז הכל זה מגדל בבל! כמו ששלמה המלך אמר "בנה בניתי בית זבול לך". מיד אמר ה': בנה בניתי!? אתה בנית? אם כן נגזר על הבית להיחרב. תגיד ה' בנה! ה' עשה! המגיד ממעזריטש בסיפור הידוע אסר להגיד את המילה אני. צדיקים נזהרו לא להגיד את המילה אני.

"זה בכלל לא אחד": אדם אומר את המילה אני, אוי ואבוי! הצדיק הוא הרוחא! הצדיק הוא איש אשר רוח בו! אין בו שום רוח שטות! ולכן הוא יכול לבטל את הגאווה! כי אין שום עצה לגאווה! שום עצה! העצה היעוצה לבטל את הגאווה זה רק להתקרב לצדיק! רק על ידי הצדיק נכנע הגאווה! רק על ידי הצדיק נכנע רוח
גבוהה! צריך למצא כזה צדיק אשר רוח בו! שהוא אין לגמרי! עניו מכל האדם! כי אדם יש לו גאווה מכל דבר! מכל דיבור יש לו גאווה! מכל מחשבה יש לו גאווה! מה שהוא יעשה הוא כולו גאווה! הוא ילמד הוא יתפלל הוא יקבל הרהור גאווה! אבל הצדיק שהוא איש אשר רוח בו , שאין בו שום רוח שטות! הוא מוציא את כל הרוח שטות מכל אחד! הצדיק זה וואקום! הוא מכניע את הרוח גבוהה, את העבודה
זרה, ועושה מאחר! אחד! ה' אחד! בלי הצדיק זה אל אחר גאווה, אם אין לך את הצדיק אז זה אל אחר! זה בכלל לא אחד! אתה צועק ה' אחד! גם ישמעאל צועק ה' גדול!! על ידי הצדיק זוכים לאחד.

"דבר ראשון צריך לדעת על מה העולם עומד": כל התורה כל הגמרא שו"ע, כל היורה דעה, כל התפילות זה רק שנדע שה' עושה הכל, שיש ה' בעולם, אנחנו לא עושים כלום לא מזיזים יד, לא מזיזים רגל, לא נושמים, "כל הנשמה תהלל יה הללויה" כל נשימה ונשימה זה מה'. כל העבודה של האדם 120 שנה זה לדעת מי זה הצדיק שדרכו עוברת החיות לכל העולם, בזכותו השפע בא לעולם, כמו שמספרת הגמרא, על רבי חנינא בן דוסא: "כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני וחנינא די לו בקב חרובים". הדבר הראשון שיהודי צריך לדעת על מה העולם עומד, בזכות מי העולם ניזון, צריך לחפש מי זה הצדיק הזה שבאמת בזכותו ניזון העולם, לחפש מי אלה הצדיקים שמקיימים את העולם, מי הם הצדיקים שמגנים עלינו.

"הוא רק רואה טוב בכל אחד": הראיה לאדם שהוא הגיע לצדיק זה כשהוא מתחיל לשנוא את הרע שלו! מתחיל לשנוא את היצרים שלו, הוא מתחיל לשנוא את כל הדברים הגשמיים שסובבים אותו! הוא רק שונא את הגוף! את הדברים הרעים! את כל התאוות! לכל הפחות הוא לא עושה מהם אידיאל! הוא לא מתפאר בהם. ברגע שאדם מתקרב לצדיק האמת הוא רק מחפש את הדברים הטובים, הוא רואה רק טוב בכל אחד, הוא לא מדבר על אף אחד, הוא מתחיל לאהוב את עם ישראל, אוהב אותם אהבת נפש, מוסר את הנפש למען כולם, הוא רק רוצה לצאת מכל המידות הרעות שלו, וזוכה לחזור בתשובה שלמה להשם יתברך.

"עוד חיים ועוד חיים": כל העבודה של האדם זה לחפש את הצדיק האמיתי, לגלות מי זה הצדיק האמת. בכל דור יש צדיק אמיתי, וברגע שאדם יודע מי זה הצדיק האמת אז הוא יכול להמשיך את כל הרפואות לעולם, את כל הישועות לעולם, כי כל הישועות בידי הצדיק, לכן צריך כל הזמן לחפש את הצדיק, כל העבודה מיום שאדם נולד עד היום שהוא נפטר, זה לחפש את הצדיק! הוא צריך לדעת שכמה שהוא גילה בצדיק הוא עדיין לא גילה כלום! ורק כשהצדיק זה דבר חדש אצלו, והוא מחפש את הצדיק בכל כוחו, אז יתנו לו עוד חיים ועוד חיים. וצריך להיזהר בזה! ולדעת שבשביל זה הוא בא לעולם! בשביל זה הוא נולד! כל מה שהוא לומד, כל מה שהוא עושה, זה רק כדי לבקש ולחפש את הרבי האמיתי.

"צריך ללכת על ידיו ועל רגליו": אדם צריך לקבל "נפש", "רוח", "נשמה", "חיה",
"ויחידה". אומר האר"י שע"י לימוד ש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים, מקבלים את ה"נפש". יכול להיות שכבר קיבלת את הנפש ע"י לימוד התורה, זה נפלא כי בלי תורה אין אפילו נפש! אבל אתה לא יכול להתקדם! אם אתה לא מחפש את הצדיק אז אתה לא יכול לקבל את ה"רוח", אתה לא יכול לקבל את "הנשמה", אתה נשאר באותה דרגה! כי רק ע"י הצדיק אפשר לקבל את "הרוח", וזה מה שמסביר האר"י, שיש צדיקים שנפטרים בגיל צעיר, מחמת שלמדו תורה וזכו לקבל את ה"נפש" אבל לא חיפשו את הצדיק ונשארו באותה דרגה )נפש(, ולכן לא היה להם מה לעשות בעולם יותר, על כן צריכים תמיד לחפש ולבקש הרבה מאוד את הצדיק שאצלו כל הישועות וכל הרפואות וכל הברכות, והוא יתן לך את ה"רוח", את "הנשמה" ואומר ר' נתן שצריך ללכת על ידיו ועל רגליו, לבקש ולחפש את הצדיק בכל כוחו בכל העולם.

"הצדיק האמת יש לו כוח לתקן את כל העולם": כי הצדיק הזה יכול להחזיר את כל העולם למוטב . אם אנשים היו מתקרבים אליו ומאמינים בו, היו יוצאים מכל הרע שלהם ומזדככים לגמרי, כי הצדיק שכבר יצא מארבע יסודות, שזיכך את כל הארבע יסודות, שכבר נקי מכל תאווה, הוא יכול להוציא את כל בני העולם מהרע שלהם, מהתאוות שלהם. וזה שאומר הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל "האור שמח" על הרמב"ם), על הגמרא במסכת סוטה (יג' עמ' א') "ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד" )בראשית נ'-י'( "תנא אפילו סוסים ואפילו חמורים". - אומר רבי מאיר שמחה הכהן - "ויספדו מספד גדול" אפילו הסוסים ספדו ליעקב אבינו! היה כזה מספד גדול! כזה מספד כבד שהסוסים בכו!! החמורים בכו!!
כולם בכו על הצדיק!! הסוסים הרגישו שהצדיק נעלם! החמורים הרגישו
שהצדיק איננו! "ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא
התבונן" הסוסים מודים בצדיק האמת! החמורים מודים בצדיק האמת! זה
ממש בושה וחרפה איך אנשים לא רואים את הצדיק! איך אנשים עיוורים!
מסתובבים בעולם לא יודעים מי זה הצדיק.

"אפילו סוסים וחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק": אדם עם הגאווה שלו, עם היצרים שלו, הוא לא רוצה להאמין בצדיק, הוא לא רוצה לדעת מי זה הצדיק, אבל הסוסים והחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק, מי יחזיק את העולם! מי יגן עליהם! מי שומר על סוסים!? מי שומר על חמורים? מי מגן על העולם!? הם יודעים בזכות מי הם חיים. אם הצדיק לא נמצא יהיה רעב! תהיה שואה בעולם! יהיו מלחמות! זה אומר רבי מאיר שמחה הכהן - תתחילו לראות את הצדיקים! תתחילו ללכת אחרי הצדיקים! תפתחו את העיניים ותראו מי זה הצדיק שבזכותו אתם חיים...

מתוך עלון צמאה נפשי 0527639126

יום חמישי, 26 בנובמבר 2015

ציפית לישועה?? - פרשת השבוע 'וישלח' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת 'וישלח' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ויש כאלה שכן חסר להם את בית המקדש"

אם אדם היה יודע מה זה בית המקדש היה בוכה ומתאבל כל לילה בחצות ולא רק בימי בין המצרים. אבל כמעט לאף אחד זה לא חסר! כמעט אף אחד לא צריך את בית המקדש! לכל אחד יש עוגה בבית, יש לו אוכל טוב, יש לו שתיה בבית, מה הוא  צריך את בית המקדש!? ברוך ה' כולם מרגישים טוב עד מאה ועשרים ! אבל יש כאלה שכן חסר להם בית המקדש! יש כאלה שבוכים כל לילה ואומרים תיקון חצות.

"לכם לא חסר את בית המקדש"

מסופר על ר' נחמן שוסטער שהיה יהודי פשוט ששהה תקופה באומן וראה איך מתפללים בהתלהבות! איך אומרים תיקון חצות בבכיות! וכשחזר לארץ התחיל להגיד תיקון חצות ולבכות בכיות על בית המקדש. כולם צחקו עליו! כי ראו שהוא לא יודע להגיד את המילים! אומר חצאי מילים! נגשו אליו ואמרו לו "מה אתה אומר תיקון חצות – תלמד קודם כל א' ב'"... ענה להם ר' נחמן "לכם לא חסר את בית המקדש, אתם תלמידי חכמים, גאונים, צדיקים אתם לא צריכים להגיד קינות, תיקון חצות, אבל אני סנדלר פשוט, לי חסר את בית המקדש". באותו מעמד נגשו אליו ר' מרדכי סוקולוב ור' שלמה גבריאל שהיו גאונים עצומים ושאלו אותו "איפה קיבלת את הלב הזה?" אמר להם "קיבלתי את זה באומן" אמרו לו "אם ככה גם אנחנו נוסעים לשם", וככה זכו להתקרב לברסלב וכל זה על ידי יהודי פשוט שבכה בתיקון חצות.

"חצות מסוגל כמו פדיון"

"חצות לילה אקום להודות לך" אדם שיזכה לקום כל לילה הוא יזכה לתקן את הכל! מי שקם בחצות לילה או לכל הפחות בעלות השחר הוא זוכה לצאת מכל המצרים! חצות מסוגל כמו פדיון!! חצות פודה אותו מכל הצרות!! עיקר הצדקה צריכים לתת לצדיקים שעושים שלום לאלה שמאמינים לצדיקים האמתיים לאלה שקמים בחצות לילה לקום, חצות זה הדבר הכי חשוב מכל העבודות.

"זה מה שהוא צריך לעשות!!"

אם אדם קם בעלות השחר עוד לפני שנהיה פס כחול בשמים אז הוא יכול להמתיק כל דין בשמים! כל דין שבעולם! אם אדם קם מוקדם הוא יכול לצאת מכל הצרות! אדם אין לו פרנסה, יש לו ילד חולה חס ושלום, אין לו שידוך, הוא רק צריך לקום בעלות השחר! הוא רק צריך לשיר לה'! הוא רק צריך להגיד את זמירות הבוקר ולהתפלל בכוונה! זה מה שהוא צריך לעשות!! תקום בחצות! תקום בעלות השחר! הכל יתנו לך! יתנו לך רפואה! יתנו לך שידוך! יתנו לך דירה! תקום מוקדם הכל תקבל! זה שאתה גר עכשיו באיזה כוך באיזה מרתף זה הכל העבירות שלך! תעשה תשובה! תקום בחצות! תקום לפני עלות השחר! יהיה לך ניסים! אל תהיה עצל! תהיה זריז! "לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם" תהיה זריז תקום מוקדם! תתחיל ללמוד מהנמלה.

"דוד המלך שר לה' מי לא קם!"

איך אפשר לישון בלילה!? איך אפשר לישון! איך אנשים יושנים משעת חצות לילה ואילך! אומר המדרש שוחר טוב פרק י'ז כשדוד המלך היה קם בחצות הוא היה מנגן בכינור! כשהוא היה מנגן כל ירושלים היתה מתעוררת! דוד המלך שר לה' מי לא קם! הם שמעו את הנגינות של דוד, כאלה נגינות... כאלה מנגינות..אז כולם היו מתעוררים! כולם שמעו את המנגינות של חצות! כולם שמעו את הקולות של חצות! כולם שמעו את התהלים! כשדוד היה קם בחצות ומנגן כולם היו מתעוררים! לא הביאו לו משטרה! הוא מלך!! מה אפשר לעשות!? להיפך הישנים התעוררו! הם כבר לא יכלו לישון! בכל ארץ ישראל כבר בעלות השחר היו ערים.

"איך אדם יכול לישון כל הלילה"

הגיע זמן חצות לילה, תקום! תקום! אתה לא שומע את התרנגול קורא!? אתה לא רואה שהתרנגול שואג בשבע קולות! אתה שומע קול ראשון של התרנגול תקום בקול ראשון! אם אתה שומע קול שני תקום בקול שני! או בקול שלישי! איך אדם יכול לישון כל הלילה!? איך הוא יכול!? איך אתה לא רואה את האורות?!  איך אתה לא שומע את הקולות?! "אזכרה נגינתי בלילה אשיחה ויחפש רוחי" בלילה מקבלים את הרוח! בלילה מקבלים את הנשמה! הנשמה חוזרת בלילה! אין לך שמחה כי אתה יושן בלילה. 

"הבעיה היא שהם מחלישים את השני" 

לפני 50 שנה כל ירושלים הייתה קמה חצות! זה  היה חוק ולא יעבור! עכשיו אנשים נהיו חלשים קשה להם להגיד תיקון חצות כל לילה, אבל  הבעיה היא שהם גם מחלישים את השני שכן רוצה לקום חצות! וזו היא הצרה! אתה חלש!? תשתוק!, תשב בצד! תן לבנים שלך לקום חצות! תן לתלמידים שלך לקום חצות! תן לחברים שלך לקום חצות! תשתוק!! אל תספר לאף אחד שאתה חלש ואתה לא יכול לקום בחצות לילה. 

"שאג ישאג" זה מטיל פחד על כל אומות העולם" 

הגויים מאז ועד היום מחפשים להכחיד את עם ישראל, ויש כל הזמן גזרות ואין שום עצה ושום תבונה להינצל מהם אלא ע"י תיקון חצות, צריכים את השאגות של חצות לילה! כמו שכתוב "שאג ישאג על נוהו" כשאומרים בתיקון חצות את המילים "שאג ישאג", זה מטיל פחד על כל אומות העולם! זה מטיל פחד על כל הרשעים שלא יעשו לנו שום נזק! יש בשמים שלוש מאות ושבעים אלף אריות ואלו שאומרים תיקון חצות אז הם מעוררים את האריות שלמעלה! אלו שאומרים "שאג ישאג על נוהו" הם מעוררים את האריות האלה, יש כאלה שאגות בשמים שאפילו הרשע הכי גדול כבר לא יכול לעשות שום דבר! כל הרשעים רועדים מרוב פחד! בכל שאגה ושאגב נופל פחד עצום על כולם! בכל שאגה ושאגה הרשעים מזדעזעים! והם לא יכולים להזיז יד ורגל מרוב פחד. 

"הוא נותן כח לטומאה" 

אדם צריך להתחיל לעורר את הרחמים העליונים, להתחיל לעורר רחמים על נשמתו ונפשו, לבכות לה' "מה עם הנשמה האלוקית שלי?" צריך לעורר רחמים על זה שהוא ניתק את עצמו משם הויה ברוך הוא! על זה שהנשמה שלו נפלה לעשרה כיתרין דמסאבותא, הוא צריך לבכות שעכשיו החיות שלו מפגמי ברית! מדברים לא יפים! מדיבורים בטלים! עכשיו הוא מחיה היכלות של סיטרא אחרא! על ידי מחשבות רעות ופגמים הוא נותן כח לטומאה! מחיה מחבלים! מחיה רוצחים! מחיה נאצים! הוא גורם לשכינה שתהיה בגלות! כמו שכתוב "מלך אסור ברהטים" אדם בכלל לא יודע שהוא מונח בעשרה כיתרין דמסאבותא! הוא בכלל לא יודע שהוא צריך להתחיל לרחם על הנשמה שלו! טוב לו עם התאוות! טוב לו עם ההירהורים הרעים! נהדר לו כיף לו! הוא בכלל לא מרגיש רע עם זה! הוא בכלל לא מנסה לצאת מזה. 

"איך אני חושב על שטיות!?"

אז איך מתחילים לרחם על הנפש!? יושבים על הארץ שמים קצת אפר על הראש, אומרים תיקון חצות בוכים לה', וכשאומרים "נפלה עטרת ראשנו" מכוונים שעטרת ראשנו זה הנשמה, בוכים איך הנשמה שבויה בחיילות הטומאה והסיטרא אחרא!? איך הגוף כולא את הנשמה!? איך הגוף גובר על הנשמה!? בוכים על הנשמה שנפלה בתוך עומק הקליפות, "נפלה עטרת ראשנו", "אוי נא לנו כי חטאנו", אין לך עלבון גדול מזה שנשמה אלוקית שחצובה מכיסא הכבוד שהיא מעצמיותו יתברך ממש, כולאים אותה בתוך גוף עם תאוות, עם רצונות כאלה נמוכים, וכל אחד ואחד כפי שיעור שיכלו והבנתו יתחיל להתמרמר על זה "איפה אני נמצא, איך אני חושב על שטויות", אם אדם יגיד תיקון חצות בכזה שיברון לב בכזו הכנעה אז התיקון חצות הזה! בכוונה הזאת! יהיה כזה תיקון חצות שישפיע לו שפע חייים לכל רמ'ח איבריו ושס'ה גידיו. 

"למה שיהודי יקפח את חייו!?" 

כששומעים יהודי מת ח"ו, צריכים מיד לצעוק!! יהודי נפצע קשה! צריך להגיד כמה פרקי תהילים אולי נצליח להחיות אותו, כל יהודי זה נשמה מכסא הכבוד! מכל יהודי יכול לצאת60 ריבוא! למה שיהודי יקפח את חייו !? ועל זה צריך לבכות בכל יום ובפרט בחצות לילה והעיקר לדעת זה העוונות שלי שגרמו! אני זה שעושה צחוק מהכל, עושה צחוק מעבודת התפילה, עושה צחוק מהתורה, עושה צחוק מהעבודה של קימת חצות. 

"היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה" 

אדם צריך לדעת "רחל מבכה על בניה" אם אמא רחל בוכה! אז צריך לקום חצות ולבכות יחד עם האמא! צריך להשתתף עם הבכיה שלה! אמא בוכה על 6 מיליון שנהרגו בשואה! אמא בוכה על כל ההרוגים של כל יום! אמא בוכה על הנשמות שיחזרו בתשובה! איך אפשר לדעת שאמא רחל בוכה בחצות לילה ולעשות דברים אחרים בזמן הזה?! רחל זה השכינה הקדושה!! לא מתאים לך להשתתף עם רחל!? לא מתאים לך להשתתף עם הבכיה שלה!? אדם צריך שיהיה לו טיפת לב יהודי, טיפת הרגשה, להגיד תיקון חצות, להרגיש את הבכיה של רחל, את הצער של כל הדורות, של כל ההרוגים, יש לנו אמא שיכולה לפעול הכל! רחל יכולה לעשות הכל! הכל בידיים שלה! אמא רחל חיה וקיימת!! היא יכולה להוציא אותנו בשניה ברגע הזה מהגלות! היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה. 

"היא תשמור עלינו כל היום" 

בחצות לילה כולם בוכים! כל העולם בוכה! הכוכבים בוכים! המזלות בוכים! כולם בוכים עם רחל! כולם בוכים עם השכינה! מסופר על ר' זושא מאניפולי שלעת זקנתו ראה שהוא כבר חלש ולא יכול לקום בחצות לילה, ולכן הודיע לכולם שהוא כבר לא יגיע לבית הכנסת, ובכל זאת בשעת חצות שוב ראו אותו בבית הכנסת. שאלו אותו "למה באת, 

אמרת שאתה חלש?" אמר להם "הזקנה בוכה! מה אני יכול לעשות! הזקנה בוכה! אמא רחל בוכה! הבכיות שלה לא נותנות לי לישון". ברגע שאנחנו נותנים כח לשכינה! בוכים עם השכינה הקדושה! בוכים יחד 

עם רחל אימנו! היא תתן לנו הכל!! היא תשמור עלינו כל היום! רחל שולטת על כל העולם! על כל האוצרות! היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה! היא רק רוצה לראות מי משתתף עם הצער שלה!

מתוך עלון "צמאה נפשי"

ציור: יהושע ויסמן joshuawiseman.com.

יום רביעי, 25 בנובמבר 2015

עלייה לקבר ראובן בן יעקב הערב

הערב הילולת בכור השבטים 'ראובן בן יעקב' זיע"א. עליה המונית לציונו הקדוש בחולות פלמחים מערבה ליבנה. לפרטים 0527637367

יום חמישי, 19 בנובמבר 2015

אין רשעים בישראל - פרשת ויצא מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דיבורים התחזקות מיוחדים על פרשת השבוע - פרשת ויצא, מאת הגה"צ מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ויצא יעקב" - כשיעקב יצא מבאר שבע, הוא כבר השלים את שבע מדרגות הקדושה, את שבע הספירות! מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד שהן שבע הגבורות. "וילך חרנה" - יעקב הולך לחרן, יעקב הולך לשורשי הדין, לספירת הבינה, הוא הולך להמתיק את הדינים של הבינה, את שורשי הדין, הוא הולך להמשיך חסד לעולם, להמשיך שפע לעולם, כי כל עבודת הצדיקים היא להמשיך חסד ושפע לעולם.

ברגע שהגיע רבי נחמן מברסלב לעולם, הוא המתיק את כל הדינים עד סוף כל הדורות, הוא המשיך שפע לעולם, הוא המשיך חסד לעולם, הוא הודיע שאין יותר רשעים, נגמר עידן הרשעים בעולם! ברגע שנולד רבי נחמן מברסלב נגמר עידן הרשעים, אין רשעים בישראל, הוא גילה את תורה רפב' בליקוטי מוהר"ן. "עוד מעט ואין רשע" - עוד מעט, היום, מחר, מחרתיים כבר לא יהיו רשעים בעם ישראל, כולם בתהליך תשובה, אחד חזר אתמול בתשובה, אחד חוזר היום, אחד יחזור בתשובה מחר, כולם בתהליך תשובה. רבינו מפרש את הפסוק בתהילים כפשוטו! "ועוד מעט ואין רשע" - עוד מעט! עוד מעט לא יהיו רשעים, כולם יהיו צדיקים כולם ישיגו אותנו, "ועמך כולם צדיקים" - אחד יהיה צדיק היום, אחד יהיה צדיק מחר, אחד מחרתיים ולהיפך זה שיהיה צדיק מחרתיים עוד ישיג את כולם "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום" - הקטן יעלה מעלה מעלה, כי כמה שהנשמות יותר גדולות יותר נעלות יותר עדינות אז ככה יש להם יותר קשיים ועיכובים לעשות תשובה.

רבינו אומר לנו בתורה רפב' שאין דבר כזה רשעים בישראל, אין כזו מציאות, אפילו שאתה רואה רשע גמור מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, אין בו שום נקודת יהדות, כולו אנטי ח"ו, אפילו נדמה לך שאין רשע כמותו בכל הדורות, תדע שהכל אצלו זה רק מחוסר דעת, אבל בפנים לוהטת בו אש קודש, בכל יהודי בוערת אש להבה לה' יתברך, רק הרים של חול מכסים לו את האש, את הנשמה, הרבה עפר מכסה את האש, כמו הר געש שיש בתוכו לבה, ההר מכסה על האש, ברגע שהאש תפרוץ, שהלבה תפרוץ, היא תכלה את כל ההר, היא תפוצץ את כל ההר. על כל יהודי מונחים הרים של עפר, הרים של סלעים, ויבוא יום והאש תפרוץ ותכלה את כל ההרים של החול והעפר. "וצריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו מעט אינו רשע" אין דבר כזה שהוא רשע מכף רגל ועד ראש, זה רק נדמה לך! זה רק המדמה שלך! זה רק הדימיונות שלך שאתה חושב שהוא רשע, תמיד תחפש איזה דבר טוב שהוא עשה, איזה חסד שהוא עזר למישהו, תמיד תמצא אפילו ברשע הכי גדול הרבה הרבה טוב "וע"י זה שמוצא בו איזה מעט טוב ודן אותו לכף זכות, ע"י זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה..."

אם אתה תסתכל בעיניים טובות על כל יהודי ולא תחשוב - הנה אני חזרתי בתשובה, הנה אני שומר שבת, הנה אני לומד תורה, אז למה הוא לא עושה תשובה כמוני? למה הוא לא שומר שבת כמוני? שילך בדרכי! גם אני עשיתי את הצעד הזה, למה הוא לא עושה את הצעד הזה? על זה אומר רבינו "עוד מעט ואין רשע" עוד מעט! הוא יעשה את זה מחר, מחרתיים, אתה לא יכול להתערב לקב"ה בסדר הבריאה, בסדר התהליך של התשובה. תהליך התשובה, מתי יעשה כל אדם תשובה, איך עושים תשובה, התהליך הזה נסתר מעיני כל בריאה, זה תהליך שחייב לקרות אצל כל יהודי ויהודי, כל יהודי חייב לעשות יום אחד תשובה! ואפשר להחיש את התהליך הזה, לזרז אותו! וזה רק עם עיניים טובות, רק אם אדם יזכה לעיניים טובות על כל יהודי ויהודי "והתבוננת על מקומו ואיננו" אם בני אדם היו יודעים את הדבר הזה לדון לכף זכות כל אדם, לא להסתכל בעין רעה, אז לא היו רשעים בישראל, כי את כולם היה אפשר להחזיר בתשובה כהרף עין.
הנפש היהודית שנראית הכי רשעית, היא באמת הנפש הכי צדיקה, להיפך, כמה שהיא יותר נראית רשעית היא יותר צדיקה, רק מרוב שהיא מלאה צידקות יש לה פחד! יש לה פחד טמיר, יש לה פחד פנימי להתחיל לקיים מצוות, היא יודעת שאם היא תתחיל לקיים מצוות אז היא תלך עד הסוף! יש הרבה יהודים רחוקים שאומרים "אם הייתי מקיים מצוות הייתי הולך עד הסוף...לא כמוך!" הייתי הולך עד הסוף, הייתי הולך ללמוד תורה יומם ולילה, מתקדש, מיטהר, עד הסוף! - אבל ללכת עד הסוף זה נראה להם קשה!. אז אומרים להם תשמרו לפחות חצי! הם לא מסוגלים, הם רוצים ללכת עד הסוף, ובאמת אם היינו מראים להם ומסבירים להם איך הולכים עד הסוף, איך מתקדשים, ואיך זה לא קשה, כולם היו עושים תשובה!.
כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל, כל אדם יש בו אלוקות "חביב אדם שנברא בצלם" - כל יהודי אפילו הכי רשע הלב שלו בוער לה' יתברך, אין יהודי שהלב שלו לא בוער לה' יתברך, כי יהודי הוא לא פרה ולא כבשה, כל יהודי זה נשמה אלוקית שנחצבה מכסא הכבוד, כל יהודי באשר הוא שם אפילו שיש הרים של חול, מילארדים קובים של חול על הנשמה שלו, על הגחלים הלוחשות בליבו, אף על פי כן הגחלים ממשיכות ללחוש. וצריך לנשב לו את העפרוריות שעל הלב, את ההרים של חול שעל הלב, וזה אומר רבינו - בואו ננשב לו את ההרים של חול מהלב כי אין מושג כזה רשעים בישראל, אין כזה מושג חילונים, אין כזה מושג! יש אדם שמצליח לקיים את התורה ב-80 אחוז, יש אחד ב-70 אחוז, אחד ב-20 אחוז אחד ב-10 אחוז, כל יהודי צם ביום כיפור, אוכל מצות בפסח, אין כזה מושג יהודי חילוני בכלל, כולם מקיימים את התורה.

כל יהודי הוא יהודי קדוש, הוא יהודי טהור. וזה היסוד של רבינו שאין רשעים בישראל, אסור להגיד רשע על שום יהודי, אסור להגיד פלוני רשע, צריך לתקן את לשון הדיבור הזה, כי אין מושג כזה בכלל. איך אתה יכול להאמין שפלוני רשע? אתה היית במקומו? אתה יודע איפה הוא נולד? האם אתה יודע מי ההורים שלו, מה עבר עליו, איך אתה מחליט להגיד על יהודי רשע, איך אפשר להגיד על יהודי חילוני? איך אפשר להגיד כאלה מושגים, אתה יכול להחליט מי רשע ומי צדיק? אתה יודע מי רשע ומי צדיק? אתה צריך לדעת שכולם צדיקים "עמך כולם צדיקים" ואין רשעים בישראל. 

צפו: תפילת שחרית עם הרב אליעזר ברלנד שליט"א הבוקר יום חמישי ז' כסליו

יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

יום שישי, 13 בנובמבר 2015

פרשת תולדות - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת השבוע 'תולדות' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"וירח את ריח בגדיו" (כז',כז) בשעה שהגיע יעקב ליצחק לבוש בבגדי עשיו יצחק הריח את הבגדים של יעקב "וירח את ריח בגדיו" וכשיצחק הריח את ריח הבגדים של יעקב הוא נבהל!! הוא פשוט נבהל! "ריח בגדיו" מי זה בגדיו? אומר המדרש רבה "בגדיו" זה הבוגדים! בגדיו זה הרשעים! יצחק ראה שיצאו מזרע יעקב בוגדים! הוא ראה שיצאו מיעקב רשעים! כל מיני רשעים ה' ירחם, הוא ראה רשעים נוראים יוצאים מיעקב הוא הזדעזע! אבל אחר כך יצחק הסתכל טיפה קדימה ואז ראה שהרשעים האלה נהפכים כהרף עין לצדיקים! פתאום ה' הראה ליצחק שהרשעים הכי נוראים שהיו אי פעם בעולם נהפכים לפתע כהרף עין לצדיקים הכי גדולים.

כל נשמה רוצה לעשות תשובה

בכל אדם יש אוצרות רק צריך להאיר לו צריך להסיר את לו העפרוריות, בכל בן ובכל בת ובכל נפש יהודית יש אין סוף אוצרות, נפש יהודית היא יוקדת לה' ובוערת לה', כל נשמה של יהודי רוצה לעשות תשובה! לכל יהודי יש לב בוער לה' יתברך, לב בוער שיכול לשרוף את כל העולם, כל יהודי הוא אש להבה, בפנימיות של כל יהודי יוקדת אש "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", כל יהודי ויהודי יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו הרשע הכי גדול יכול לחזור בתשובה כי כמה שהוא רשע יותר גדול יש לו יותר כח! יש לו נשמה יותר גדולה.

כולם פחדו להכנס

כמו שמביא המדרש רבה על יוסי משיתא שכפר בה'! כפר בהכל! והצטרף לרומאים. באותה תקופה מי ששמר שבת, מי שמל ילדים, מי ששמר מצוות, צלבו אותו! עם ישראל עבר יסורים נוראים! יוסי משיתא ראה שעם ישראל אבוד נמחק מהאדמה הוא קיבל יאוש! ואמר"מה אני צריך להיות יהודי אני אהיה רומאי" והלך עם הרומאים לשרוף את בית המקדש, הוא זרק איתם לפידים, ולפני שנשרף בית המקדש לגמרי אמרו לו הרומאים, רגע אחד! מי יכנס להיכל להוציא את המנורה? אמרו לו תיכנס אתה! תיקח משהו! כולם ידעו שמי שנכנס להיכל נשרף! מי שנכנס לקדשי הקודשים הוא ישרף! כולם פחדו להכנס! אז אמרו לו מה שתוציא ראשון ישאר לך.

החזיק חזק חזק את המנורה

יוסי משיתא נכנס ותפס שם מנורה של זהב ויצא איתה החוצה, אמרו לו תן את המנורה הזאת!! אתה לא יכול לקחת אותה זה יקר מדי! קח לך איזה גביע, איזה כפית, אבל לא מנורה! באותו רגע התלקח אצלו הניצוץ היהודי! פתאום נדלק אצלו הניצוץ! המנורה הקדושה הדליקה לו את הניצוץ! הוא ראה שהמנורה היא כולה אור כולה קדושה ואז החזיק חזק חזק את המנורה ואמר "את המנורה אתם לא
מקבלים, לא תקבלו את המנורה" אמרו לו מה פירוש לא נקבל את המנורה? אנחנו נשחט אותך! נכה אותך! אנחנו נחתוך אותך חתיכות חתיכות! אמר להם אני לא נותן את המנורה! לא תוציאו לי מהיד את המנורה! אני ימות עם המנורה! אמרו לו זה לא שייך לך! זה של המלך!, צריכים להביא לטיטוס את המנורה. אמר להם "את המנורה לא תקבלו בשום אופן, אני אמות יחד איתה"

כל ניסור הוא התענג

ואז יוסי משיתא נהיה כולו אש להבה! כולו אש בוער לה'! אני חוזר ליהדות!!! אני מתחיל להיות יהודי!!! תחתכו אותי חתיכות חתיכות!! את המנורה אתם לא מקבלים!! אמרו בסדר, תפסו אותו שמו אותו בתוך שולחן של נגרים שמנסרים עצים והתחילו לחתוך אותו, נסרו אותו חתיכות חתיכות! ברגע שהוא התחיל להתייסר, הוא הרגיש כזה תענוג! כל ניסור הוא התענג! כולו אחוז שמחה כולו התלהבות ואומר, אני מקבל עלי תשובה! אני מקבל עלי באהבה את העינויים! רבונו של עולם טוב שמנסרים אותי! טוב שחותכים אותי! סלח לי
על כל העבירות, איך הצטרפתי לרומאים הרשעים האלה שרצחו מיליונים של יהודים! איך לא ידעתי שעם ישראל זה נצחי!! איך לא ידעתי שיהודי זה נצחי!! ברוך ה' מנסרים לי את העצמות הרקובות האלה! ברוך ה' שמנסרים את העצמות המורעלות האלה שהחטיאו אותי! וסחבו אותי לאן שסחבו אותי, ויוסי משיתא כולו שר לה'! כולו שמח! ותוך כדי שמנסרים אותו הוא ממשיך לשיר! הוא לא מרגיש שום כאבים! שר שירים שר "נפשי חולת אהבתך" מנסרים אותו והוא חולה אהבה לה'! הוא רק מרגיש את ה'! הוא לא מרגיש שום דבר
חוץ מה'.

הוא בעצמו מחטיא אותם

כל תקוות הגאולה זה לגייר את כל העולם, כל תקוות הגאולה זה להחזיר את כל העולם בתשובה, כי זה בושה!! כל דור שלא מחזיר את העולם בתשובה כאילו הוא בעצמו מחטיא אותם! הדבר הכי גדול זה להחזיר אנשים בתשובה! אבל איך עושים את זה? איך זוכים לזה? זה רק אם אדם יזכה להדרת פנים! זה רק אם יהיה לו פנים מאירות! זה רק אם יהיה לו פנים קדושות! שרק יסתכלו על הפנים שלו המאירות ומהפנים לבד יתעוררו בתשובה. כמו שמספרים על רבי אהרון מקרלין שכתוב על המצבה שלו, ששמונים אלף אנשים הוא החזיר בתשובה, איך הם חזרו? מה הוא הלך ומסר שעורים והרצאות!? אלא הם רק ראו את הפנים המאירות שלו, את ההדרת פנים שלו, כולם חזרו בתשובה.

בואו נעשה את רצון הרב'ה

ולזכות להדרת פנים להארת פנים אומר רבינו בתורה כז' זה רק ע"י לימוד הגמרא הקדושה! כי אי אפשר להחזיר אנשים בתשובה אם אין שכל אם אין דעת. אדם צריך שיהיה לו שכל גדול כמו שהרב'ה אומר "רציתי שיהיה לכם שכל כזה גדול שכבר כמה דורות לא היה כזה שכל" למה להחמיץ את הרצונות של הרב'ה! בואו נעשה מה שהרב'ה רוצה! בואו נעשה את רצון הרב'ה! הרב'ה לא רוצה שנסתובב סתם ונרקוד סתם, ברגע שאדם ילמד גמרא ילמד פוסקים, הוא יקבל כזה אור יהיה לו את הש"ע ריבוא נהורין, יהיה לו פנים מאירות כולם ירוצו אחריו! כולם יזרקו את האפיקורסות שלהם! יתורצו להם כל הקושיות! הוא יבוא עם כזה אור עם כזה הארת פנים עם כזו קרינה "חכמת אדם תאיר פניו", אנשים רואים כזה אור! כזה אושר! כזו שמחה על הפנים! אז הם חוזרים בתשובה!

מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה!

מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה! זה מה שהם רוצים! וברגע שהם רואים שהשמחה נמצאת אצל אחד שלומד תורה, אצל אחד שלומד פוסקים, ופניו מאירות כמו שמש כולם חוזרים בתשובה! עיקר לימוד התורה זה ללמד לאחרים, כמו שכתוב "ותן בליבנו.....ללמוד וללמד" זה העיקר ברגע שאדם יודע תורה, חייב ללמדה לאחרים. הצדיק האמיתי, לא לומד אף פעם בשביל עצמו, הוא רק לומד בכדי ללמד תורה לאחרים. התורה שהאדם לומד נמדדת
לפי כמה חסד וכמה מסירות נפש שהוא מוכן לעשות, בשביל ללמד אחרים. אחרי שאדם למד 8 שעות 10 שעות הוא חייב להראות שיש לו את הכח, את האור את העוז להחזיר בתשובה, זה עיקר הפועל היוצא מכל הלימוד, כל אחד יכול להחזיר אלפים אלפים בתשובה, קבוצה של מאה איש יכולים להחזיר אלף אנשים בתשובה, תוך כמה שנים כל עם ישראל יעשו תשובה. אם נתחיל להחזיר בתשובה אז גם אומות העולם יחזרו בתשובה, המטרה שלנו זה להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו את הגויים. זה מה שה' אוהב, ה' מחכה שתחזיר את כל עם ישראל בתשובה, את כל אומות העולם בתשובה "וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל..." בשביל מה אומרים את זה!? בשביל מה אומרים את הפסוקים האלה!? צריך לקרב את הכי מרוחקים. שכולם יקראו בשם ה' אפילו גויים! אבל קודם נחזיר את היהודים! אם נתחיל עם היהודים נוכל להחזיר גם את הגויים כולם יעשו תשובה ויתקרבו לאמונת ישראל לעבדו שכם אחד.

הוא בטח שותה

אז פעם ברסלב היו רואים ברחוב היה אפשר לראות מי זה ברסלב! מי זה לא ברסלב! היו רואים פנים מאירות! אש ! אש להבה! היו אומרים זה ברסלב! על רבי נתן אמרו שהוא שותה! אמרו רבי נתן א- טריג א- טריג, כיוון שהיה לו פנים מאירות, כזה אש להבה! אמרו, הוא בטח שותה. אומר הרב'ה בתורה קא' אם אתם תלמדו תורה בעיון, אם אתם תלמדו גמרא, אז יהיה לכם פנים מאירות! אנפין נהירין! מתי הפנים מאירים!? זה רק כשלומדים גמרא ופוסקים! "חכמת אדם תאיר פניו" אם אדם יתחיל ללמוד גמרא יתחיל ללמוד בעיון הוא יראה פתאום כשמדברים איתו על שמירת העיניים הוא ישר יתחיל לשמור את העיניים! שמדברים איתו על תאוות אכילה יהיה לו כח לעבוד על תאוות האכילה!

היא כבר תרוץ לעשות לך את כל הדברים שבעולם

אם אדם לומד תורה בלי עיון, אם אדם לא לומד גמרא, אז כשהוא מגיע הביתה הוא מגיע שבור! הוא בא עם אנפין חשוכין! פנים חשוכות! אין לו פנים מאירים! הוא בא שבור הוא גם שובר את אשתו! הוא מעציב את אשתו! הוא גם מעציב את עצמו! אבל אם אתה תלמד גמרא בעיון! אם אתה תלמד תורה עם שכל! יהיה לך פנים נהירין! יהיה לך פנים מאירות! אתה תבוא הביתה עם שמחה! אתה תביא אור לבית! אשתך תקבל שמחה!! הילדים יקבלו שמחה!! השכינה תשרה בבית! אתה בכלל לא תצטרך לדבר עם אשתך! היא רק תראה את הפנים המאירות שלך! היא כבר תרוץ לעשות לך את כל הדברים שבעולם! ולא רק זה! אלא יהיה לך כסף וזהב! יהיה לך הכל! כי "כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" .

בא אחרון ויוצא ראשון

מה ההבדל בין יהודי לערבי? גם הערבי מתפלל! גם הערבי עומד שם וצורח שם בירושלים! עושה צרחות בכל העיר! אז מה ההבדל בינך לבין ערבי? אלא "אתם קרויין אדם, ואין עכו"ם קרויין אדם" מתי אתה מתחיל להיות אדם!? אומר הרב'ה זה דוקא כשנכנסים לתוך הע' אנפין נהירין של התורה הקדושה ! כשהוא מקשיב בשיעורים! וחוזר על השיעורים! והוא מבין מה שמחדשים לו בשיעורים! והוא לא אומר אין לי כוח ללמוד! קשה לי ללמוד! אני יוצא באמצע! בא אחרון ויוצא ראשון! ובאמצע הוא רץ 10 פעמים החוצה! כי אם הוא לא שם את הראש שלו בתוך הלימוד את כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים בתורה הקדושה, אז
ככה הוא לא יהיה ברסלב'ר לעולם! הוא לא יצליח לעולם!

תתחיל ללמוד לא יכאב לך באף מקום

למה האדם לא מרגיש טוב? ופה כואב לו, ופה הוא לא יכול ללמוד, והוא לא יכול להתרכז, למה כואב לך פה, וכואב לך שם ? כי אתה לא לומד! ! למה אתה עייף ? כי אתה לא לומד! ! תתחיל ללמוד לא תהיה עייף! תתחיל ללמוד לא יכאב לך באף מקום! תתחיל ללמוד תהיה בריא! תתחיל ללמוד תוכל גם להתרכז! אז הרבי אומר שכל מה שיש לאדם פגמים, חולשות, כאבים, זה הכל בא מזה שהוא לא לומד.

זה הלחם האמיתי של הבן אדם

כשאדם לומד גמרא, מזה הוא מקבל פנים מאירות, מזה הוא נהיה בן אדם באמת, מזה נהיה נשמה, מזה נהיה נפש, מזה נהיה רוח, מהלימוד הוא מקבל לב, הוא מקבל מוחין וזה הבן אדם! "אתם קרויין אדם" זה הגמרא! זה הלימוד בעיון! האדם ודאי צריך לאכול כדי לחיות, האדם צריך לאכול לחם ! ולאכול ג"כ יותר מלחם, כדי להרגיש חזק! אז כל שכן וקל וחומר הגמ' הקדושה! שזה הלחם האמיתי של הבן אדם! כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם - הגמרא זה הלחם האמיתי!, האדם צריך להכניס את כל החושים שלו! ואת כל הראיה שלו! ואת כל המוחין שלו!רק בתורה בעיון! וזה האדם, מזה נהיה אדם. אתה לא תאכל הגוף יתפרק! הבשר יתפרק! אותו דבר אם האדם לא לומד גמרא הגוף יתפרק! המוח מתפרק! העיניים מתפרקות! הפה מתפרק! האוזניים מתפרקות! אז ממילא שומעים שטויות, הכל מתפרק! אין אדם בכלל! אז הרבי אומר שהאדם נהיה רק מהתורה, מזה שהוא לומד תורה בעיון, מזה נהיה מוח, מזה נהיה עיניים וכו'.

'ברסלב לא באה לבטל חס ושלום שום קוצו של י'

אדם צריך לדעת שברסלב וגמרא זה דבר אחד! הנקודה בברסלב היא שהולכים על פי מה שכתוב! ולא על פי הרגשות ודעות ולא לפי מה שנוח "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים" צריך לשמוע בקול הרועים! צריך לשמוע בקול הצדיקים! צריך לשמוע בקול ליקוטי מוהר"ן ! בתורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן כתוב שאדם צריך שיהיה לו שכל! אדם צריך ללמוד גמרא! ורק זה נקרא תמימות. צריך לדעת שחסידות ברסלב לא באה לבטל ח"ו שום קוצו של י' ! שום מנהג של עם ישראל! שום דבר שמקובל בעם ישראל! היא רק באה להוסיף! להוסיף עוד יראת שמיים, עוד תפילה בכוונה, עוד יותר שמירת עיניים. הרב'ה אמר "רציתי שהענין שלי יתפשט בליבות אנשים )המתמידים בעבודתם( כיהודי ליטא" )שיח שרפי קודש ב- רנז'( הרב'ה אומר תהיו ליטאים! תתחילו ללמוד! אצל הרב'ה אין חדשות! הרב'ה אמר "אני הולך בדרך ישן שכולו חדש" בתורה קא' הרב'ה אומר "כל המקבל עליו על תורה... היינו תורה בעיון. עול תורה זה גמרא ופוסקים!! אין לנו חוץ מרבינו כלום! אם אדם רוצה דברים חדשים, ליקוטי מוהר"ן חדש אז בסדר..שיכתוב ליקוטי מוהר"ן חדש! שיעשה ברסלב חדש! אנחנו הולכים עם ברסלב הישנה, עם מה שכתוב! ברסלב הישנה זה ללמוד תורה בעיון, ללמוד גמרא ופוסקים,הרב'ה אומר עול תורה זה לימוד בעיון! אם יש מישהו שיש לו ליקוטי מוהר"ן חדש או שיטה אחרת אז אדרבה ואדרבה אולי הוא גילה דברים חדשים! אבל הרב'ה אומר שאין לו דברים חדשים! הרב'ה כולו ישן ואף על פי כן חדש לגמרי! באים אנשים! פה מחלקים מטבעות לסגולה, פה מחלקים מצות מבורכות, כל מיני חידושים! כן ירבו החידושים ! אבל אין לזה שייכות לברסלב! הרב'ה אמר אין אצלי חדשות! אני הולך בדרך שכולו ישן! צריכים ללכת בעקבי הצאן ! תראה איך החזון איש למד! תראה איך הסטייפלר למד! תהיה ברסלב! אין פה שום דבר חדש.

מתוך עלון צמאה נפשי 052-763-9126

שו"ת כנישתא חדא בעניין "היום אם בקולו תשמעו"

בס"ד

לכבוד מערכת כנישתא חדא היקרה.

רציתי לספר לכם איזה חידוש קטן שעלה בדעתי בהתבודדות,
בעקבות כל מני אנשים (אפילו כאלה המוגדרים כאנשים כשרים במיוחד)
שיש להם בלבולים על הרב, שאומר כל מני דברים שאינם מתקיימים כפשוטם,
ומצריכים לפעמים ביאור נוסף בשלב מאוחר יותר.... 
(לדוג' העניין עם התגלות המשיח במוצאי יו"ט ראשון של סוכות, 
שאח"כ הרב ביאר בתפילה שהתכוון לירח האדום וכד'...)

ונראה שיש מעשה בגמרא שמוכיח שדווקא זה הדרך של המשיח !

אני מצטט את המעשה:
"פעם שאל רבי יהושע בן לוי את אליהו מתי יבוא המשיח? אמר לו אליהו שילך וישאל אותו בעצמו, שהוא יושב על פתחה של רומי, וסימן היכר נתן לו: יושב בין עניים סובלי חוליים, אך בניגוד לשאר שמתירים את כל פצעיהם בבת אחת, ואז חוזרים וחובשים אותם, הוא מתיר אחד וחובשו, ושוב מתיר אחד וחובשו, מפני שחושש שתבוא השעה לגאול את ישראל והוא יתעכב בגלל פצעיו. הלך רבי יהושע ואמר לו: שלום עליך רבי ומורי. ענה לו המשיח: שלום עליך בן לוי. שאלו רבי יהושע: אימתי יבוא מר? אמר לו: היום. לאחר זמן התאונן רבי יהושע אצל אליהו על כך שהמשיח שיקר לו, כי אמר 'היום' ולא בא. אמר לו אליהו: כך אמר לך [תהלים צה, ז]: 'היום, אם בקולו תשמעו' [סנהדרין צח, א]."

וקשה קצת, אם המשיח ענה לריב"ל שיבוא היום בטון רגיל, אדיש קצת, הכיצד הוא הסתפק בתשובה ?
מן הסתם היה מציק לו שהמשיח עונה לו כך והיה מבקש ביאור,
אלא שכנראה המשיח אמר לו "היום, היום אני בא ! משיח מגיע, היום משיח יתגלה וכד'..."  בהרבה התלהבות 
ולכן ריב"ל חזר לביתו עם ציפייה גדולה ותמימה שאכן יבוא.

כשלא בא הוא התאכזב וסיפר לאליהו. ואליהו ביאר לו את כוונת המשיח.

ורואים שזה מתאים בדיוק לרב !
אם כך, זה רק מחזק ומוכיח את העניין, ולא סותר חלילה...

אשמח לחוות דעתכם בנושא...

בברכה,
א. א.

לכבוד א. א.,

חזק ואמץ! אכן ביארנו בעלונים את המאמר "ה"יום א"ם ב"קולו תשמעו" שתשמעו לקולו של ה"רב א"ליעזר ב"רלנד אף אם הוא אומר "היום" מליון פעם. ואת עניין "יושב על פתחה של רומי", וסימנו "יושב בין עניים סובלי חוליים" ופרש"י גם הוא סובל עימם, וע"פ מפרשמי הגמרא ע"פ ישעיה נ"ג שדווקא זה הדרך של משיח שקיבל על עצמו את כל הגלויות ושליש מיסורי כל הדורות  "והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו, כולנו כצאן תעינו..." והוא בעצמו זך ונקי מכל וכל ונשמתו "ירום מן אברהם ונישא מן משה וגבוה ממלאכי השרת", וכל מה שהוא סובל זה בשבילנו, בשביל הצדיקים הבינונים והרשעים, ובפרט לחולקים שלו שהוא אוהב אהבת נפש כמו אהבת היסורים שקורא להם "באו אחיי וראיי" אף שאומרים עליו משוגע ונביא שקר כמו שאמרו על ירמיהו הנביא וכל יחידי הדורות שבכל דור אבל "שפת אמת תיכון לעד" כמו שאומר מוהרנ"ת הקדוש וז"ל "וְאַף עַל פִּי שֶׁעָלָיו מִתְגַּבֶּרֶת הַסִּטְרָא אָחֳרָא וְהַשֶּׁקֶר בְּיוֹתֵר וְיוֹתֵר מֵעַל כָּל הַצַּדִּיקִים וּמְחַפָּה וּבוֹדָה עָלָיו שְׁקָרִים שֶׁלֹּא עָלוּ עַל לִבּוֹ. וּכְמוֹ שֶׁמָּצִינוּ בְּכַמָּה דּוֹרוֹת שֶׁדַּיְקָא עַל הַצַּדִּיק הַחַד בְּדָרָא, הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה בְּיוֹתֵר אָמְרוּ עָלָיו שְׁקָרִים וּכְזָבִים וַעֲלִילוֹת שֶׁלֹּא עָלוּ עַל דַּעְתּוֹ. וְהָרִאשׁוֹן הָיָה אַבְרָהָם אָבִינוּ שֶׁאָמְרוּ עָלָיו שֶׁהוּא מִין, כְּמוֹ שֶׁמּוּבָא בַּמִּדְרָשׁ, שֶׁאָמְרוּ, בִּשְׁבִיל הַמִּין הַזֶּה בָּא הָרָעָב. וְכֵן מֹשֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁחֲשָׁדוּהוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ וְכָל אֶחָד קִנֵּא לְאִשְׁתּוֹ מִמֹּשֶׁה, כְּמוֹ שֶׁפֵּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, וְכֵן יִרְמִיָּהוּ חֲשָׁדוּהוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְכֵן כַּיּוֹצֵא בָּזֶה עַל גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים דַּוְקָא, יְחִידֵי הַדּוֹרוֹת אָמְרוּ דְּבָרִים כָּאֵלֶּה, אֲבָל סוֹף כָּל סוֹף דִּבְרֵיהֶם חַיִּים וְקַיָּמִים לָעַד וּלְנֶצַח וְדִבְרֵי הַחוֹלְקִים בְּטֵלִים וּמְבֻטָּלִים, כִּי שְֹפַת אֱמֶת תִּכּוֹן לָעַד. כִּי הַצַּדִּיק בְּחִינַת נְקֻדַּת הָאֱמֶת הַנַַּ"ל הוּא מַמְשִׁיךְ אֱמֶת כָּזֶה בָּעוֹלָם, שֶׁהוּא בְּחִינַת שֹׁרֶשׁ תַּכְלִית הָאֱמֶת, שֶׁעַל יְדֵי זֶה עִקַּר בִּטּוּל הַשֶּׁקֶר בְּשָׁרְשׁוֹ כַּנַּ"ל. וְעַל כֵּן מַזְהִיר הַכָּתוּב שֶׁכָּל שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת יָאִירוּ אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, שֶׁכָּל הִשְׁתַּדְּלוּתָם שֶׁל כָּל הַצַּדִּיקִים וְהַכְּשֵׁרִים הַכְּלוּלִים בְּשִׁבְעַת הַנֵּרוֹת" עיי"ש שנר השמיני בחינת פני המנורה הוא הצדיק האמת שבדור וכל הצדיקים עם כל בני תבל תלויים בו וחייבים להאיר אל מול פני המנורה ולהתבטל אליו ואז יתקיים "גילי מאוד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור..." בב"א

כנישתא חדא

יום ראשון, 8 בנובמבר 2015

עכשיו! שיעור בשידור חי מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

http://shuvubanimint.com/שידור-חי/

היום - שיעור של מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בשעה 22:00 באתר שובו בנים אינטרנשיונל

תפילה לחודש כסליו תשע"ו מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א


בס"ד לש"מ

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כֹּל יָכוֹל בִּזְכוּת מוֹלַד כִּסְלֵיו שֶׁיִּהְיֶה בְּיוֹם רְבִיעִי בַּלַּיְלָה לֵיל חֲמִישִׁי 6:14 11 חֲלָקִים, נִזְכֶּה לְהַכְנִיעַ אֶת י"א 11 אַלֻּפֵי עֵשָׂו. וְיִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר 501 יִשְׁלְטוּ 355 הַיְהוּדִים 80 הֵמָּה 50 בְּשׂוֹנְאֵיהֶם" 414 =1411.
וְעַל יְדֵי זֶה נִכָּנֵס כּוּלָנוּ עִם גוּפוֹתֵינוּ לְ-גַן עֵדֶן =177, כְּמוֹ שֶׂרַח 508 בַּת 402 אָשֵׁר 501 =1411, שֶׁשָּׁרָה וְנִגְּנָה בְּכִנּוֹר: "עוֹד 80 יוֹסֵף 156 חַי 18 וְכִי 36 הוּא 12 מוֹשֵׁל 376 בְּכָל 52 אֶרֶץ 291 מִצְרַיִם" 380 =1401.
וְנִזְכֶּה בִּזְכוּת מוֹלַד חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו לְנֵס חַנוּכָּה בְּכָל רֶגַע וּשְׁנִיָּה.
וְנִזְכֶּה בְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו לְ-כָּל 50 מַעֲלוֹת 546 הַתּוֹרָה 616 וְהַיִּרְאָה 227 =1439.
כִּי 30 יֵשׁ 310 קוֹנֶה 161 עוֹלָמוֹ 152 בְּשָׁעָה 377 אַחַת 409 =1439.
וְיִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "יִהְיֶה 30 כַנָּהָר 275 שְׁלוֹמֶךָ 396 וְצִדְקָתְךָ 620 כְּגַלֵּי 63 הַיָּם" 55 =1439.
אָנָּא ה' "עוֹשֶׂה 381 נִפְלָאוֹת 567 גְּדוֹלוֹת 449 לְבַדּוֹ" 42 =1439.
וּכְמוֹ שֶׁבְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵו הִתְבַּטֵּל כָּל פַּחַד וְרַק נִשְׁאַר פַּחַד ה', יִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "אַתָּה 406 אַל 31 תִּירָא 611 עַבְדִּי 86 יַעֲקֹב 182 נְאוּם 97 ה'" 26 =1439.
וְעַל יְדֵי זֶה "וְיֵדְעוּ 96 כָּל 50 הָאָרֶץ 296 כִּי 30 יֵשׁ 310 אֱלֹקִים 86 לְיִשְׂרָאֵל" 571 =1439.
וְעַל יְדֵי זֶה יִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "וַיְבִיאֵם 69 אֶל 31 גְּבוּל 41 קָדְשׁוֹ 410 הַר 205 זֶה 12 קָנְתָה 555 יְמִינוֹ" 116 =1439.
וְעַל יְדֵי זֶה שֶׁהִגִּיעוּ הַחַשְׁמוֹנָאִים לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ וִירוּשָׁלַיִם וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "לְסַפֵּר [בְּצִיּוֹן] שֵׁם ה' וּ-תְּהִלָּתוֹ 841 בִּירוּשָׁלַיִם" 598 =1439.
וּכְמוֹ ה' אֶחָד =1 שֶׁשָּׁמַעְתָּ אֶת שַׁוְעַת הַחַשְׁמוֹנָאִים בְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וַ-תַּעַל 500 שַׁוְעָתָם 816 אֶל 31 הָאֱלֹקִים" 91 =1439, כֵּן תִשְׁמַע שַׁוְעָתֵינוּ וְזַעֲקָתֵנוּ. וְכָל הַמַּלְאָכִים שֶׁלִּוּוּ אֶת הַחַשְׁמוֹנָאִים בְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו בִּתְפִלָּתָם וּבְזַעֲקָתָם יְלַוּוּ גַּם אוֹתָנוּ בְּכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה. וְיִתְקַיֵּם בָּנוּ מַה שֶׁנֶּאֱמַר ה' אֶחָד =1 בּוֹאֲכֶם 69 לְשָׁלוֹם 406 וְצֵאתְכֶם 557 לְשָׁלוֹם 406 =1439 מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם.
וְיִפָּתְחוּ לָנוּ בְּחוֹדֶשׁ זֶה כָּל מַעֲיָינוֹת הַתּוֹרָה וְהַחָכְמָה וְהַקְּדוּשָׁה, כְּמוֹ שֶׁאָמַרְנוּ בַּיָּמִים הַנּוֹרָאִים: קָדוֹשׁ 410 אַתָּה 406 וְנוֹרָא 263 שְׁמֶךָ 360 =1439 וּשְׁמֵנוּ קָרָאתָ בִּשְׁמֶךָ.

 כסליו 1 כסליו 2 
כסליו 3 כסליו 4