כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 24 בדצמבר 2015

"וירא מנוחה כי טוב" - פרשת ויחי מפי הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת 'ויחי' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"וירא מנוחה כי טוב... ויט שכמו לסבול" (מט' ט"ו)

יששכר זו הנשמה היחידה מכל השבטים שלא היה לה שום קשר לעולם הזה!, יששכר זה הנשמה שאין לה כלום בעולם אלא רק לימוד תורה. זו הנשמה שאותה כולם צריכים לשרת, כל שבט ושבט עושה משהו, זבולון עושה משא ומתן "שמח זבולון בצאתך" יהודה עושה מלחמות, לוי משרת בבית המקדש, אבל יששכר זו הנשמה שאין לה כלום בעולם הזה... רק לימוד תורה!. יששכר זה רק תורה, כי לימוד תורה יותר גדול מעבודת בית המקדש כמו שכתוב "יקרה היא מפנינים (משלי ג' טו') יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים". ממזר תלמיד חכם הוא יותר גדול מכהן גדול עם הארץ, אפילו שהוא ממזר אפילו שהוא נולד באיסורים, בפגמים נוראים, אם הוא לומד תורה יומם ולילה הוא יותר גדול מכהן גדול, כי אי אפשר לצאת מהיצר הרע רק ע"י לימוד תורה בעיון, וזה דווקא שאדם בעצמו עמל. עד כדי מוות, עד כדי שהוא רוצה למות "אדם כי ימות באוהל" צריך להתייגע בתורה, להמית עצמו עליה, לא ללמוד תורה מתוך רפיון, מתוך נחת, לימוד תורה זה לא נחת! אדם יש לו כל מיני תאוות, ויש לו גם תאווה לנחת, כל התאוות מרומזות מאלופי עשיו ואחת מהם זה "אלוף נחת". אדם אוהב ללכת בנחת, להיות בנחת, ללמוד בנחת, ובאמת הנחת האמיתית, המנוחה האמיתית, זה רק התורה "וירא מנוחה כי טוב... ויט שכמו לסבול" – עול תורה (רש"י).

המנוחה האמיתית היא מנוחת הנפש – ע"י לימוד תורה מצחצחים את הנפש, מנקים אותה, מגרדים את כל הזוהמה, משליכים את כל הזוהמה החוצה, וזכים למנוחת הנפש. אדם צריך לדעת שהוא אחראי על מעשי בראשית, כל יום צריך לברוא את העולם מחדש, העולם מתנהל לפי אלה שלומדים תורה, ע"י לימוד תורה בוראים את העולם, "כי כל החידושים של מעשה בראשית שמחדש ה' יתברך בכל יום תמיד, הכול ע"י התורה... שבזה היום יש גשמים הרבה ובזה היום יש יבשות, ובזה הזמן קר ולח וכו' וכיוצא שאר השינויים" (ליקוטי הלכות, יבום ג') מסביר ר' נתן שאת העולם אתה בורא, אתה בורא את העולם אתה ישנת קרה אסון, אתה חלמת דיברת עם מישהו בזמן הלימוד קרה אסון, אדם צריך לדעת שאין מה לקרוא עיתונים ואין מה לדעת מה קורה בעולם, אתה רק מתענין שניה אחת בעולם נהיה אסון, אדם צריך להאמין שברגע שהוא התבטל מן התורה, קורה אסון!, אתה צריך לדעת שכל השינויים בעולם זה הולך לפי לימוד התורה שלך, שיהודי לומד אז כל העולם מתחיל לאהוב אותנו, כי כל האומות פעם אוהבים אותנו ובפעם הם שונאים אותנו מי שלמד היסטוריה יודע ששנה אחת הם אוהבים שנה אחת הם שונאים ורוצים להכרית את כל היהודים, כי הכול תלוי בלימוד התורה שלנו, לא בפוליטיקאים ולא בשום דבר.

כשהאדם לומד תורה בעיון, והוא מכניס את השכל בתורה, אז הוא בורא עולמות חדשים! אז הוא בורא מציאות חדשה! פתאום נהיה לו חוקים חדשים! יש לו כסף לנסוע לאומן! ופתאום יש לו שפע ברוחניות, שפע בגשמיות! כי הוא ברא עולם חדש, ככה הוא היה בעולם שלא היה לו כסף, ועכשיו הוא בעולם שיש לו כבר כסף! כי נהיה כבר עולם חדש לגמרי, כי כל רגע אדם בורא עולמות חדשים, אם אדם לומד תורה בעיון אז הוא בורא כל שניה עולמות חדשים הרבי מביא בתורה קא' "וכשאדם עובר עברה, ח"ו, אז העבירה והעוון נחקק על עצמותיו, כ"ש (יחזקאל לב'):"ותהי עוונותם על עצמותם" הרב'ה אומר אתה רוצה לכפר על העבירות שלך? אתה רוצה למחוק את העבירות שלך? זה קשה! הרי העבירות שלך חקוקות לך על העצמות, העבירות עשו את העצמות שבורות, כל העצמות של האדם הם שבורות כואב לו פה, כואב לו שם, זה הכול מהעבירות, כל עבירה ועבירה עושה חקיקה על העצם, "ותהי עוונותם על עצמותם" העצמות חלולות, הם כבר חקוקות הם נשברו מרוב החקיקות, אם אדם רוצה לחבר את העצמות מחדש, לבנות אותם מחדש, לצאת מה"עוונותם על עצמותם" זה רק ע"י לימוד בעיון, לעשות מבחנים, להבחן, ללמוד תורה בעיון. כי לפגם לא מועיל תשובה כי העצמות כבר שבורות כבר חקוקות ולכן מה שיך תשובה? – צריך עכשיו להמשיך מוחים חדשים לתוך העצם, לחדש את העצם, וזה ע"י לימוד תורה בעיון, ע"י התורה אתה מפעיל את כל התאים שכבר נפגמו, ונחלשו, והתחילו כבר להתנבל, הלימוד מחדש אותם, מפעיל אותם, נותן להם מוחין, התורה בונה אותך ועושה אותך אדם חדש.

אדם מחפש עצות איך לצאת מהמידות רעות, אז יש לו התבודדות וחצות, והכל נפלא וטוב, אבל אם אין לו תורה בעיון לא יעזור לו שום דבר, כי אם אדם לא לומד תורה בעיון אז העיקר חסר מן הספר, אז אין בכלל מוח, כי את המוח מקבלים רק מתורה בעיון, אז זה כמו שאדם יעשה התבודדות אבל אין לו בכלל מוחין, אז אין איפה לשפוך, ה' רוצה לתת לו! מחר הוא יתפלל בכונה, ואחרי התפילה הוא בורח כבר לאכול, הוא כבר ברח פה, הוא כבר ברח לדבר עם החבר שלו, אומרים עלינו הוא כבר מוריד את התפילין, הוא כבר מדבר עם החבר, אז ה' אומר לו אני רוצה לתת לך אחרי התפילה שתגיד איזה פסוק, שתגיד איזה 2 או 3 הלכות, שתלמד איזה כמה שורות מן הגמרא, אז יהיה לך שכל נפלא ותבין את הכל. כי אחרי שבתפילה אדם מבקש "ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות", וה' רוצה לתת לו עכשיו את כל המוחין, אז פה הוא כבר מתחיל לדבר עם החבר, ופה הוא בורח לפני עלינו, והוא כבר מוריד את התפילין, והוא כבר בחוץ, הוא כבר מדבר, וכבר רב, וכבר אוכל, וה' אומר אני רציתי לתת לך מוחין נפלאים לאיפה ברחת לי?..

אז הרבי אומר שבלי התורה בעיון אין שום מוח, וכל מה שהאדם עושה אז הכל, הכל חסר העיקר, כי העיקר הרבי אומר זה התורה בעיון, ולכן הרבי אומר שהרגל הלימוד זה עולה על קיום כל המצוות, הרבי מביא בלימוד ספר המידות סעיף ל"ג "שהרגל הלימוד עולה על קיום כל המצוות" צריך להתרגל בלימוד, שמבקשים מיד בבוקר "ותרגילנו בתורתך" שנתרגל בלימוד התורה, והרבי אומר שלהתרגל זה לא מספיק! אז האדם יגיד גמרא כמו תהילים זה לא מספיק, צריך "ותרגילנו"! ללמוד בעיון זה נקרא "ותרגילנו"! לקחת רשב"א, ורמב"ן, וריטב"א, ושיטה מקובצת, ואת הרא"ש, ואת הרי"ף, ואת הר"ן, ואת הנימוקי יוסף, כל מה שיש, ואת המהר"ם שיף, ואת המהרש"א, ואת הב"ח, ואת כל מה שאפשר, ואם קשה לך המהרש"א תיקח איזה מפרש יותר קל, אבל ככה הראש שלך חייב להיות כל הזמן בעיון, כל הזמן יעמוד בעיון.

אז הרבי אומר שאם אדם יעמוד בעיון, "שמעיין ומבין חכמות התורה, אז הוא זוכה שמעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" וזה רק לימוד בעיון שמעיין ומבין חכמות התורה, ואז הוא זוכה לאנפין נהירין, ואז כשאדם כל המחשבה שלו רק בתורה בעיון, בגמ' להבין את הגמ' טוב, להבין את הסוגיה טוב, להבין את כל הראשונים, ואת כל האחרונים, ולסכם את זה, ולכתוב את זה, ובינתיים לחדש עוד כמה חידושים, אז באותו רגע הוא זוכה לכאלה אנפין נהירין שכל העולם חוזר בתשובה, הוא מקבל כאלה אנפין נהירין שכל העולם חוזרים בתשובה מהפנים שלו, "חכמת אדם תאיר פניו, ועי"ז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", ואז אין עול מלכות בעולם, אין רוסים, ואין ערבים, ואין גויים, אין שום דבר, אין שום עול מלכות, אדם אחד שיכניס את הראש שלו בתוך התורה בעיון, ה' מוכן להעביר את העול מלכות מהעולם את כל העול מלכויות, לבטל את המלכויות שרק עם ישראל ישלוט, רק התורה תשלוט.

יום שני, 21 בדצמבר 2015

השידור חי הסתיים. ניתן כבר לראות שידור חוזר באתר שובו בנים אינטרנשיונל

ישיר מדרום אפריקה! שיעור לכבוד הילולת מוהרנ"ת זצוק"ל י' טבת תשע"ו מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הילולת רבי נתן מברסלב זיע"א ב"ה יום שני אור ל-י' טבת בשעה 18:00 הרב אליעזר ברלנד שליט"א ימסור שיעור בשידור חי לכבוד הילולת מוהרנ"ת מברסלב תלמידו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א. ניתן יהיה לצפות בשידור כאן באתר כמו כן ניתן יהיה להאזין לשיעור בקו המידע שובו בנים: 02-587-5777

 אנא תרמו בעין יפה לקופת השידורים חיים לחצו כאן

יום שישי, 18 בדצמבר 2015

"The Tzaddik - The Foundation of the World" by Rabbi Eliezer Berland Shlit"a

"The Tzaddik - The Foundation of the World"

Parshas Vayigash

transcribed and translated from recordings of Rav Eliezer Berland Shlit"a

"I am Yosef"

The first thing that a Jews needs to search for in his life is: Who is this "tzaddik yesod olam"—the tzaddik in whose merit the world is sustained. He needs to search for the tzaddikimwho are upholding the world, thetzaddikim who are protecting us. 

   In each of the three parshiot, VaYeshev,Miketz, and VaYigash, we are looking for the "tzaddik yesod olam—the tzaddik who is upholding the world," the true tzaddik, Yosef HaTzaddik. This week in the parsha of VaYigash, Yosef shouts, "I am Yosef"—the true tzaddik reveals himself. The brothers were all true tzaddikim, completely holy, but they didn't believe that Yosef was the "tzaddik yesod olam." They mistakenly thought that YosefHaTzaddik was exactly like them, just that he just served Hashem more than they did, learned more, and kept his eyes better. Each one of the brothers was sure that he himself was the true tzaddik. What they didn't know is that the tzaddik yesod olam is something completely different. He is above comprehension, above any form of human understanding.

   In his perush on the Chumash "Heichal HaBracha," The Kamarna Rebbe says: The light of Yosef HaTzaddik enlightened all the worlds and all the sefiros. It lit up the world from one end of the world to the other. It was as bright as the sun. But the brothers had no idea that he was such a bright light. As is written in the HolyZohar in parshas VaYeshev, Yosef was everything and was the source of everything. All abundance flowed to the world through him. Yosef was at all times able to hide his light and his power, "Yosef was handsome and lovely to see" has therashei taivos "yatom—orphan." The truetzaddik is an orphan and he is completely hidden. He is totally concealed, and no one knows anything about him. And this is what Rabbeinu brings in Likutei Moharan, Book 2, Torah 77: "Because there is atzaddik who is the beauty and the magnificence and the grace of the entire world, in the aspect of, 'and Yosef was handsome and lovely to look at.' This is the aspect of 'Beautiful in its panoramic vista, the joy of all the earth' because this is the true tzaddik who is the aspect of Yosef who is the elegance and the beauty of the whole world. And when such splendor and magnificence is revealed in the world, meaning when such a tzaddik,who is the majesty of the whole world, becomes known and revered in the world, then the eyes of the world are opened. And anyone who comes close and is attached to this ultimate grace has his eyes opened and he looks at himself and sees where he is holding with all of his character traits, and he can also see the greatness of Hashem."

   The true tzaddik comes for one reason only: to reveal Hashem. The true tzaddikcomes to reveal that Hashem exists in the world. That a person shouldn't think that he is acting through his own power, that he can walk, that he can do things alone, that he can run alone, that he can act alone without needing Hashem. Because even though here he bangs his hand, and there he knocks his leg, still he thinks, "I walk. I run. I do things." A person thinks that he is running the world: he walks; he breathes. They can show him in one second that if something small in his body moves a thousandth of a millimeter, then he is finished! Immediately he needs operations, tests, x-rays, only then does he understand that he is not Elokim, that he is not an angel, that he is not running the world.

   Life teaches us very slowly, that a person is built from "openings and hollows. It is revealed and known in the presence of Your glorious throne that if one of them were ruptured or one of the were blocked, it would be impossible to exist and stand in Your presence even for a single moment." When a person reaches the age of 60, his body starts falling apart: here one of his discs moves out of place and there one of his tendons is displaced. At 60, his legs start drying up, his tendons are drying up. Until the age of 60 a person can fool himself that he is something special, that he can do anything. But at this age, he already sees that he is not something special at all: look, I fell; I can't even walk. But who will open our eyes for us and show us that at the time when we are healthy and strong and powerful that everything is Hashem? Our health is from Hashem. Our strength is from Hashem. Everything is from Hashem. It is only through the tzaddik who is the aspect of Yosef. He is the only one who can show us that there is a G-d in the world.

   The whole reason that we come to this world is to know that we aren't doing anything, that Hashem is ruling the world. We only need to see the G-dliness, to see Hashem—in every situation to see Hashem, with every movement to see Hashem, with every thought and word to see Hashem. A person moves his hand or his leg, it is all Hashem. Hashem is moving his arm. Hashem is moving his leg. A person lives in the world; he thinks he is a 'Chevreman'. He builds buildings. He builds yeshivas. If he doesn't realize that Hashem is doing it all, then it's all just aTower of Bavel . Just as Shlomo HaMelech said, "I built a building, a celestial abode for you." Immediately Hashem responded, "You built a building? You built it? If so, it is already decreed that the building will be destroyed." Rather, you must say, "Hashem built it! Hashem did it!" The Maggid of Mezritch told the famous story where it was forbidden to say the word 'I.' If a person says the word 'I,' he is in big trouble.

   All of the Torah, the Gemara, theShulchan Aruch, anything that impartsda'as, all our prayers—they're all only so that we should know that Hashem does everything—that there is a G-d in the world. We don't do anything— we don't move a hand, we don't move a foot, we don't breathe. "The entire soul will praise G-d, Hallelulah." Every single breath is from Hashem. All of the work of a person until he is 120 years old is to find out who is the tzaddik in whose merit the whole world exists, in whose merit abundance flows into the world. Similar to Rabbi Chanina ben Dosa about whom theGemara writes: "The entire world is given sustenance in the merit of Chanina My son, but Chanina is satisfied with a portion of carobs." The first thing that a Jew needs to know is: in what merit does the world exist? In whose merit is the world sustained? He needs to search and find out who is this tzaddik in whose merit the world exists. He needs to try to find thesetzaddikim who are maintaining the world. Who are the tzaddikim who are protecting us?

   "And anyone who comes close to thistzaddik, anyone who is truly attached to this tzaddik, he can tell where he is really holding as regards fixing his character traits (Likutei Tefillos 77). The proof that a person has found such a tzaddik is that he begins to hate all the bad within himself, his evil inclinations and all the materialism that surrounds him. But he only hates the body, the bad things, all his base desires. In the best case scenario, at least he doesn't make them his ideal—he isn't proud of them. The moment that a person comes close to the true tzaddik, he starts looking only for the good things, sees only good in each person, and starts to love Am Yisrael. He loves them very much and is ready to make personal sacrifices in order to help anyone. He just wants to break out of all his bad character traits, from all his base desires, and merit to make complete teshuva for HashemYisborach.

   "Because this true tzaddik has the power to fix the whole world"—because thistzaddik can bring back the whole world to the good. If people would only draw close to him and believe in him, they would be freed from all their bad traits and would be completely purified, because thistzaddik already has broken away from the four elements. He has purified the four elements, and he is already free from any base desire. He can purify any person from any of their bad desires. This is what the Gaon Rebbe Meir Simcha HaCohen from Dvinsk (author of the "Ohr Same'ach" on the Rambam) said on theGemara Sota (13a), "And there they held a great and imposing eulogy" (Bereishis50:10). "It was taught: even horses and even donkeys." Rebbe Meir Simcha HaCohen says "a great and imposing eulogy"—even the horses eulogized Yaakov Avinu. There was such a great and imposing eulogy that the horses cried, the donkeys cried, everyone cried for thetzaddik. Even the horses knew that thetzaddik had gone. Even the donkeys knew that the tzaddik was gone. "The ox recognizes its owner, the donkey the trough of its master. But the Children of Israel do not recognize [Me], My nation doesn't consider." The horses acknowledge the true tzaddik. The donkeys acknowledge the true tzaddik. This is an absolute and total embarrassment, that people don't recognize the tzaddik. How can people be so blind? They run around the world not even knowing who the true tzaddik is.

   A person, with all his pride and with all his evil inclinations, doesn't want to believe in the tzaddik. He doesn't want to know who the tzaddik is. But the horses and the donkeys felt that they were lost without the tzaddik. Who would sustain the world? Who would protect them? Who will watch over the horses? Who would guard the donkeys? Who will protect the world? They know in whose merit they are alive. If the tzaddik isn't around then there will be a famine. There will be a holocaust in the world. There will be wars. This is what Rabbi Meir Simcha HaCohen says: search for the tzaddikim, follow thetzaddikim, open your eyes and search for the tzaddik in whose merit you are alive.

 

עניין "צדיק יסוד עולם" פרשת ויגש מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת ויגש - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"(יג',יט')

"עניין הצדיק": משה רבינו ידע את הסוד שבלי יוסף בלי הצדיק אין גאולה, הוא ידע שעל ידי יוסף יהיה עיקר הגאולה, "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" יוסף הוא היסוד! יוסף הוא דייקא נקרא יוסף הצדיק! כשמשה עלה להוציא את עם ישראל ממצרים הוא לקח את עצמות יוסף, משה ידע שאין גאולה בלי יוסף! אפילו שהוא עכשיו צדיק הדור, אפילו שמשה ידע שהוא עוד מעט יוריד את התורה, הוא ידע שהוא חייב להתקשר לצדיק הקודם! אפילו שמשה רבינו היה צדיק הדור והיה קודש קודשים והלך להוריד תורה מהשמים ועשה עשר מכות, הוא ידע שבלי יוסף לא תתכן גאולה, הוא ידע שכל הניסים שיהיו זה יהיה על ידי עצמות יוסף! משה לא יכל לבקוע את הים בלי יוסף! אפילו הצדיק הכי גדול כמו משה רבינו הוא חייב להתקשר לצדיק שקדם לו.

"נקודת הצדיק": אדם חושב שהוא לא צריך את הצדיק, כי למה הוא צריך את הצדיק? יש טחינה יש חצילים מה צריך את הצדיק! יש סלק יש תפוחי אדמה ברוך ה' עד מאה עשרים שנה עד תחיית המתים! אדם לא יודע שכל מה שיש לו זה בזכות הצדיק, זה הכל הצדיק משפיע! הוא חושב שזה בא מעצמו! הוא לא יודע שיש צדיק שמשפיע, שהצדיק חי וקיים  מתפלל עלינו נמצא איתנו, הוא לא יודע שיש צדיק שמתפלל ומשפיע את הכל כאן בעולם, ואם לא היה הצדיק בעולם לא היה כאן כלום! אפילו עשב לא היה לאכול! ואת הסוד הזה רק משה ידע! "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" בשעה שישראל רצו לקחת את הביזה, משה הלך לחפש את הצדיק! את עצמות יוסף, הוא ידע שכל העשירות באה בזכות יוסף הוא לקח את עצמות יוסף כדי להמשיך חסד לעולם, הוא ידע שיוסף דייקא ממשיך את השובע בעולם, הוא זה שמכלכל בשנות הרעב.

"להאמין בצדיק": אם אדם יאמין בצדיק הוא יכול לזכות לכל העשירות שבעולם, כי כל הישועות וכל השפע וכל מה שאוכלים ושותים זה מגיע לעולם רק בזכות הצדיקים. "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק" מה פירוש הפסוק הזה? מה פירוש המילים האלה? מה פירוש : "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק"? אומר הזוהר ב- "וילך" (רפד ע' ב') כל הארץ שרה ומזמרת לצדיק! הארץ שרה כפשוטו ממש! מכל קצוות הארץ בוקעת שירה! כל הארץ שרה לצדיק משבחת את הצדיק "זמירות שמענו צבי לצדיק" כל הארץ מזמרת לצדיק שמחזיק את כל העולמות, כל הארץ שרה לאותו צדיק שהוא בדרגת משה.

"ללכת אחר הצדיק": בשעה שעם ישראל נכנסו לארץ הם שמעו שירה מכל קצוות הארץ, מכל פינה מכל קצה מכל גבשושית מכל אבן הם שמעו שירה, מההרים מהגבעות, מכל מקום הם שמעו שירה, כל הארץ מזמרת ושרה וכולם מזמרים צבי לצדיק, "תושבחתא דמשה" כולם מזמרים לצדיק שנקרא משה! כולם מזמרים לצדיקים שהם בחינת משה, שאין שום מחשבה ושום רעיון יכולה לתפוס בהם, שכל העולמות מצפים להתגלות שלהם, כולם מזמרים "תושבחתא דמשה" הכל בזכות משה! הכל בזכות הצדיק! הכל בזכות הצדיק! כל הארץ שרה ומזמרת לצדיק כפשוטו ממש.

הדבר הראשון שיהודי צריך לדעת זה על מה העולם עומד ובזכות מי העולם ניזון. העולם עומד על "הצדיק יסוד עולם" צריך לחפש מי אלה הצדיקים שמקיימים את העולם באמת! צריך ללכת בכל העולם לחפש מי זה הצדיק שבאמת בזכותו ניזון העולם, זה הדבר הראשון שצריכים ללמוד זה היסוד לקיום כל התורה, כי אנשים רגילים לומר הרי יש הרבה צדיקים, ודאי שכולם צדיקים! אבל יש צדיקים שהם "יחידי הדורות" יש צדיקים שמשפיעים את המים את המן את ענני הכבוד, הם המגינים על עם ישראל מכל רע, הם המגינים עלינו! ולא אף אחד אחר! וזה היסוד הראשון שהוא יסוד כל היסודות, שאדם לא יתגאה שהוא עושה את הכל, אלא ידע שיש צדיקים שהם דייקא! הם הפועלים! עליהם העולם קיים ובזכותם העולם ניזון וזהו יסוד וקיום כל התורה כולה.

יום שבת, 12 בדצמבר 2015

שבת חנוכה עם הצדיק

הקיבוץ חנוכה של צדיק הדור.
כמידי שנה באורך הגלות המרה. ממשיכים חסידי ברסלב להאחז בצדיק הדור כחוף מבטחים ברוח סערה. הם מתקבצים בחנוכה במסירות נפש בדרום אפריקה הרחוקה לכבוד הקיבוץ של שבת חנוכה. ברסלב דולקת שם באש להבה עם התלמיד האמיתי שזכה להבעיר את אש המדורה. בקושי אוכלים בקושי ישנים אך העיקר שאת הצדיק מחפשים.
בזכות החסידים המסורים אור הצדיק מאיר במרחקים.

יום שישי, 11 בדצמבר 2015

"החיפוש אחרי הצדיק האמת" - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"החיפוש אחרי הצדיק האמת" - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"צריך לחפש את הצדיק האמיתי": בכל שלושת הפרשיות, וישב, מקץ, ויגש, מחפשים השבטים את "הצדיק יסוד עולם"! את צדיק האמת! את יוסף הצדיק. בפרשת "ויגש" הצדיק צועק "אני יוסף"!! - צדיק האמת מתגלה! האחים היו כולם צדיקים אמתיים, קדושי עליון, אבל הם לא האמינו שיוסף הוא "הצדיק יסוד עולם". האחים טעו ביוסף, הם חשבו שיוסף הצדיק הוא כמותם, והוא רק עובד את ה' יותר מהם, לומד יותר, שומר
את העיניים יותר, כל אחד מהאחים היה בטוח שהוא צדיק האמת, אבל הם לא ידעו שהצדיק יסוד עולם זה משהו אחר לגמרי, יוסף הצדיק היה מאיר מסוף העולם ועד סופו.

"אין לנו שום השגה מה זה המוח של הצדיק": אם אדם לא יודע מה זה צדיק, אם אדם לא קולט מה זה הצדיק, אז הוא יכול ליפול מהצדיק! אם אדם הולך עם הצדיק בלי דעת הוא יכול ליפול מהאמונה בצדיק! צריך להבין בעומק מה צדיק אמתי! צריך להבין מה זה הנשמה של הצדיק! צריך להבין איזה מח
יש לצדיק! אומר האר'י הקדוש בשער הפסוקים לצדיק יש כזה מח...כזה מוח! שהקדוש ברוך הוא יחיה את המתים עם המוח של הצדיק! הקדוש ברוך הוא ישתמש עם המוח של הצדיק להחיות מתים!! המוח של הצדיק זה מחיה מתים! אין לנו שום השגה מה זה המוח של הצדיק!! אבל מי שזוכה להיות מקושר לצדיק האמתי! מי שזוכה להתקשר למוח של הצדיק הוא יזכה לתחית המתים!
הוא יזכה שיבקע לו הים! הוא יזכה לניסים ונפלאות.

"אני רוצה שכולם יגאלו": הצדיק יכול להחיות מתים! צדיק הדור זה לא סתם איזה צדיק! הקדוש ברוך הוא יחיה מתים עם המוח של הצדיק! צדיק הדור לא נקרא צדיק הדור בגלל שיש לו עשר אלף חסידים! או אם יש לו עשרים אלף חסידים.. אז הוא פעמיים צדיק הדור! הצדיק זה לא סתם צדיק שלמד טוב או התפלל טוב, הצדיק זה משהו אחר לגמרי! הוא יכול להחיות מתים, והוא גם לא מחכה שיאמינו בו! משה לא חיכה שיאמינו בו! הרב'ה לא חיכה שיאמינו בו! הצדיק לא מחכה שיאמינו בו! כשה' שלח את משה לגאול את עם ישראל משה טען לה', למה אחד שלא יאמין בי יצטרך למות?! אם אחד לא יאמין בי הוא צריך למות?! אני לא מוכן! אני הולך! אני רוצה שכולם יגאלו! משה זה לא איזה צדיק שיבוא ויגיד בואו! תאמינו לי יהיה גאולה! די... תעשו טובה תאמינו בי יהיה גאולה! אלא משה היה לו אהבת ישראל! הוא אמר לה', אני לא מוכן! אני רוצה שכולם יגאלו! אני לא מוכן לזה שיהודים ימותו! אז ה' אמר לו אין ברירה אתה חייב ללכת לגאול את עם ישראל! הגאולה תהיה! בצדיק אין שום תפיסה! בצדיק אין שום השגה! הצדיק אומר יהיה תהיה גאולה! והוא גואל!! ומי שזוכה ללכת אחריו נגאל! מי שמאמין בו קופץ לים והים נבקע.

"הצדיק מגלה שיש ה' בעולם": כי הצדיק האמת בא רק לדבר אחד - לגלות את ה', הצדיק האמת בא לגלות שיש ה' בעולם, שאדם לא יחשוב שהוא פועל בכוחות עצמו, שהוא יכול ללכת, שהוא יכול לעשות דברים לבד, לרוץ לבד, לפעול לבד, בלי ה'. כי למרות שפה הוא מקבל מכה ביד, ופה הוא מקבל מכה ברגל, עדיין הוא חושב, אני הולך, אני רץ, אני עושה. אדם חושב, שהוא המושל על העולם, הוא הולך, הוא נושם, ולכן מראים לו בשנייה אחת, שאם משהו קטן בגוף זז איזה אלפית מילימטר, אז גמרנו! מיד צריך ניתוחים, בדיקות, צילומים, ואז הוא כבר רואה שהוא לא האלוקים, הוא לא מלאך, הוא לא מושל על העולם.

"רק הצדיק יכול להראות שיש ה'": החיים מלמדים אותנו לאט לאט, שאדם בנוי "נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או ייסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת". כשאדם מגיע לגיל 60 כבר מתחילה לזוז לו פה חוליה ופה מתחיל לזוז איזה גיד, בגיל 60 הרגל מתייבשת, הגיד מתייבש. עד גיל 60 אדם יכול לרמות את עצמו, שהוא משהו, שהוא כל יכול, אבל בגיל הזה, הוא כבר רואה בחוש שבאמת הוא לא משהו, הנה פה נפלתי, פה אני כבר לא יכול ללכת. אבל מי יכול לפתוח לנו
את העיניים! ולהראות לנו בשעה שאנחנו בריאים חזקים וחסונים שהכל זה ה'!! הבריאות זה מה'! החוזק מה'! הכל מה'!! זה רק הצדיק שהוא בחינת יוסף! רק הוא יכול להראות לנו שיש ה' בעולם.

"בכל צעד לראות ה'": כל מה שבאנו לעולם זה לדעת שאנחנו לא עושים כלום, באנו לדעת שה' מנהיג את העולם, אנחנו רק צריכים לראות אלוקות, לראות את ה', בכל צעד לראות את ה', בכל תנועה לראות את ה', בכל מחשבה ודיבור לראות את ה'. אדם מזיז יד, מזיז רגל זה הכל ה'. ה' מזיז את היד! ה' מזיז את הרגל! אדם חי בעולם, "חברמן", בונה בנינים, בונה ישיבות אם הוא לא יודע שה' עשה את הכל אז הכל זה מגדל בבל! כמו ששלמה המלך אמר "בנה בניתי בית זבול לך". מיד אמר ה': בנה בניתי!? אתה בנית? אם כן נגזר על הבית להיחרב. תגיד ה' בנה! ה' עשה! המגיד ממעזריטש בסיפור הידוע אסר להגיד את המילה אני. צדיקים נזהרו לא להגיד את המילה אני.

"זה בכלל לא אחד": אדם אומר את המילה אני, אוי ואבוי! הצדיק הוא הרוחא! הצדיק הוא איש אשר רוח בו! אין בו שום רוח שטות! ולכן הוא יכול לבטל את הגאווה! כי אין שום עצה לגאווה! שום עצה! העצה היעוצה לבטל את הגאווה זה רק להתקרב לצדיק! רק על ידי הצדיק נכנע הגאווה! רק על ידי הצדיק נכנע רוח
גבוהה! צריך למצא כזה צדיק אשר רוח בו! שהוא אין לגמרי! עניו מכל האדם! כי אדם יש לו גאווה מכל דבר! מכל דיבור יש לו גאווה! מכל מחשבה יש לו גאווה! מה שהוא יעשה הוא כולו גאווה! הוא ילמד הוא יתפלל הוא יקבל הרהור גאווה! אבל הצדיק שהוא איש אשר רוח בו , שאין בו שום רוח שטות! הוא מוציא את כל הרוח שטות מכל אחד! הצדיק זה וואקום! הוא מכניע את הרוח גבוהה, את העבודה
זרה, ועושה מאחר! אחד! ה' אחד! בלי הצדיק זה אל אחר גאווה, אם אין לך את הצדיק אז זה אל אחר! זה בכלל לא אחד! אתה צועק ה' אחד! גם ישמעאל צועק ה' גדול!! על ידי הצדיק זוכים לאחד.

"דבר ראשון צריך לדעת על מה העולם עומד": כל התורה כל הגמרא שו"ע, כל היורה דעה, כל התפילות זה רק שנדע שה' עושה הכל, שיש ה' בעולם, אנחנו לא עושים כלום לא מזיזים יד, לא מזיזים רגל, לא נושמים, "כל הנשמה תהלל יה הללויה" כל נשימה ונשימה זה מה'. כל העבודה של האדם 120 שנה זה לדעת מי זה הצדיק שדרכו עוברת החיות לכל העולם, בזכותו השפע בא לעולם, כמו שמספרת הגמרא, על רבי חנינא בן דוסא: "כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני וחנינא די לו בקב חרובים". הדבר הראשון שיהודי צריך לדעת על מה העולם עומד, בזכות מי העולם ניזון, צריך לחפש מי זה הצדיק הזה שבאמת בזכותו ניזון העולם, לחפש מי אלה הצדיקים שמקיימים את העולם, מי הם הצדיקים שמגנים עלינו.

"הוא רק רואה טוב בכל אחד": הראיה לאדם שהוא הגיע לצדיק זה כשהוא מתחיל לשנוא את הרע שלו! מתחיל לשנוא את היצרים שלו, הוא מתחיל לשנוא את כל הדברים הגשמיים שסובבים אותו! הוא רק שונא את הגוף! את הדברים הרעים! את כל התאוות! לכל הפחות הוא לא עושה מהם אידיאל! הוא לא מתפאר בהם. ברגע שאדם מתקרב לצדיק האמת הוא רק מחפש את הדברים הטובים, הוא רואה רק טוב בכל אחד, הוא לא מדבר על אף אחד, הוא מתחיל לאהוב את עם ישראל, אוהב אותם אהבת נפש, מוסר את הנפש למען כולם, הוא רק רוצה לצאת מכל המידות הרעות שלו, וזוכה לחזור בתשובה שלמה להשם יתברך.

"עוד חיים ועוד חיים": כל העבודה של האדם זה לחפש את הצדיק האמיתי, לגלות מי זה הצדיק האמת. בכל דור יש צדיק אמיתי, וברגע שאדם יודע מי זה הצדיק האמת אז הוא יכול להמשיך את כל הרפואות לעולם, את כל הישועות לעולם, כי כל הישועות בידי הצדיק, לכן צריך כל הזמן לחפש את הצדיק, כל העבודה מיום שאדם נולד עד היום שהוא נפטר, זה לחפש את הצדיק! הוא צריך לדעת שכמה שהוא גילה בצדיק הוא עדיין לא גילה כלום! ורק כשהצדיק זה דבר חדש אצלו, והוא מחפש את הצדיק בכל כוחו, אז יתנו לו עוד חיים ועוד חיים. וצריך להיזהר בזה! ולדעת שבשביל זה הוא בא לעולם! בשביל זה הוא נולד! כל מה שהוא לומד, כל מה שהוא עושה, זה רק כדי לבקש ולחפש את הרבי האמיתי.

"צריך ללכת על ידיו ועל רגליו": אדם צריך לקבל "נפש", "רוח", "נשמה", "חיה",
"ויחידה". אומר האר"י שע"י לימוד ש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים, מקבלים את ה"נפש". יכול להיות שכבר קיבלת את הנפש ע"י לימוד התורה, זה נפלא כי בלי תורה אין אפילו נפש! אבל אתה לא יכול להתקדם! אם אתה לא מחפש את הצדיק אז אתה לא יכול לקבל את ה"רוח", אתה לא יכול לקבל את "הנשמה", אתה נשאר באותה דרגה! כי רק ע"י הצדיק אפשר לקבל את "הרוח", וזה מה שמסביר האר"י, שיש צדיקים שנפטרים בגיל צעיר, מחמת שלמדו תורה וזכו לקבל את ה"נפש" אבל לא חיפשו את הצדיק ונשארו באותה דרגה )נפש(, ולכן לא היה להם מה לעשות בעולם יותר, על כן צריכים תמיד לחפש ולבקש הרבה מאוד את הצדיק שאצלו כל הישועות וכל הרפואות וכל הברכות, והוא יתן לך את ה"רוח", את "הנשמה" ואומר ר' נתן שצריך ללכת על ידיו ועל רגליו, לבקש ולחפש את הצדיק בכל כוחו בכל העולם.

"הצדיק האמת יש לו כוח לתקן את כל העולם": כי הצדיק הזה יכול להחזיר את כל העולם למוטב . אם אנשים היו מתקרבים אליו ומאמינים בו, היו יוצאים מכל הרע שלהם ומזדככים לגמרי, כי הצדיק שכבר יצא מארבע יסודות, שזיכך את כל הארבע יסודות, שכבר נקי מכל תאווה, הוא יכול להוציא את כל בני העולם מהרע שלהם, מהתאוות שלהם. וזה שאומר הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל "האור שמח" על הרמב"ם), על הגמרא במסכת סוטה (יג' עמ' א') "ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד" )בראשית נ'-י'( "תנא אפילו סוסים ואפילו חמורים". - אומר רבי מאיר שמחה הכהן - "ויספדו מספד גדול" אפילו הסוסים ספדו ליעקב אבינו! היה כזה מספד גדול! כזה מספד כבד שהסוסים בכו!! החמורים בכו!!
כולם בכו על הצדיק!! הסוסים הרגישו שהצדיק נעלם! החמורים הרגישו
שהצדיק איננו! "ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא
התבונן" הסוסים מודים בצדיק האמת! החמורים מודים בצדיק האמת! זה
ממש בושה וחרפה איך אנשים לא רואים את הצדיק! איך אנשים עיוורים!
מסתובבים בעולם לא יודעים מי זה הצדיק.

"אפילו סוסים וחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק": אדם עם הגאווה שלו, עם היצרים שלו, הוא לא רוצה להאמין בצדיק, הוא לא רוצה לדעת מי זה הצדיק, אבל הסוסים והחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק, מי יחזיק את העולם! מי יגן עליהם! מי שומר על סוסים!? מי שומר על חמורים? מי מגן על העולם!? הם יודעים בזכות מי הם חיים. אם הצדיק לא נמצא יהיה רעב! תהיה שואה בעולם! יהיו מלחמות! זה אומר רבי מאיר שמחה הכהן - תתחילו לראות את הצדיקים! תתחילו ללכת אחרי הצדיקים! תפתחו את העיניים ותראו מי זה הצדיק שבזכותו אתם חיים...

מתוך עלון צמאה נפשי 0527639126