כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 13 בנובמבר 2015

פרשת תולדות - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת השבוע 'תולדות' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"וירח את ריח בגדיו" (כז',כז) בשעה שהגיע יעקב ליצחק לבוש בבגדי עשיו יצחק הריח את הבגדים של יעקב "וירח את ריח בגדיו" וכשיצחק הריח את ריח הבגדים של יעקב הוא נבהל!! הוא פשוט נבהל! "ריח בגדיו" מי זה בגדיו? אומר המדרש רבה "בגדיו" זה הבוגדים! בגדיו זה הרשעים! יצחק ראה שיצאו מזרע יעקב בוגדים! הוא ראה שיצאו מיעקב רשעים! כל מיני רשעים ה' ירחם, הוא ראה רשעים נוראים יוצאים מיעקב הוא הזדעזע! אבל אחר כך יצחק הסתכל טיפה קדימה ואז ראה שהרשעים האלה נהפכים כהרף עין לצדיקים! פתאום ה' הראה ליצחק שהרשעים הכי נוראים שהיו אי פעם בעולם נהפכים לפתע כהרף עין לצדיקים הכי גדולים.

כל נשמה רוצה לעשות תשובה

בכל אדם יש אוצרות רק צריך להאיר לו צריך להסיר את לו העפרוריות, בכל בן ובכל בת ובכל נפש יהודית יש אין סוף אוצרות, נפש יהודית היא יוקדת לה' ובוערת לה', כל נשמה של יהודי רוצה לעשות תשובה! לכל יהודי יש לב בוער לה' יתברך, לב בוער שיכול לשרוף את כל העולם, כל יהודי הוא אש להבה, בפנימיות של כל יהודי יוקדת אש "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", כל יהודי ויהודי יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו הרשע הכי גדול יכול לחזור בתשובה כי כמה שהוא רשע יותר גדול יש לו יותר כח! יש לו נשמה יותר גדולה.

כולם פחדו להכנס

כמו שמביא המדרש רבה על יוסי משיתא שכפר בה'! כפר בהכל! והצטרף לרומאים. באותה תקופה מי ששמר שבת, מי שמל ילדים, מי ששמר מצוות, צלבו אותו! עם ישראל עבר יסורים נוראים! יוסי משיתא ראה שעם ישראל אבוד נמחק מהאדמה הוא קיבל יאוש! ואמר"מה אני צריך להיות יהודי אני אהיה רומאי" והלך עם הרומאים לשרוף את בית המקדש, הוא זרק איתם לפידים, ולפני שנשרף בית המקדש לגמרי אמרו לו הרומאים, רגע אחד! מי יכנס להיכל להוציא את המנורה? אמרו לו תיכנס אתה! תיקח משהו! כולם ידעו שמי שנכנס להיכל נשרף! מי שנכנס לקדשי הקודשים הוא ישרף! כולם פחדו להכנס! אז אמרו לו מה שתוציא ראשון ישאר לך.

החזיק חזק חזק את המנורה

יוסי משיתא נכנס ותפס שם מנורה של זהב ויצא איתה החוצה, אמרו לו תן את המנורה הזאת!! אתה לא יכול לקחת אותה זה יקר מדי! קח לך איזה גביע, איזה כפית, אבל לא מנורה! באותו רגע התלקח אצלו הניצוץ היהודי! פתאום נדלק אצלו הניצוץ! המנורה הקדושה הדליקה לו את הניצוץ! הוא ראה שהמנורה היא כולה אור כולה קדושה ואז החזיק חזק חזק את המנורה ואמר "את המנורה אתם לא
מקבלים, לא תקבלו את המנורה" אמרו לו מה פירוש לא נקבל את המנורה? אנחנו נשחט אותך! נכה אותך! אנחנו נחתוך אותך חתיכות חתיכות! אמר להם אני לא נותן את המנורה! לא תוציאו לי מהיד את המנורה! אני ימות עם המנורה! אמרו לו זה לא שייך לך! זה של המלך!, צריכים להביא לטיטוס את המנורה. אמר להם "את המנורה לא תקבלו בשום אופן, אני אמות יחד איתה"

כל ניסור הוא התענג

ואז יוסי משיתא נהיה כולו אש להבה! כולו אש בוער לה'! אני חוזר ליהדות!!! אני מתחיל להיות יהודי!!! תחתכו אותי חתיכות חתיכות!! את המנורה אתם לא מקבלים!! אמרו בסדר, תפסו אותו שמו אותו בתוך שולחן של נגרים שמנסרים עצים והתחילו לחתוך אותו, נסרו אותו חתיכות חתיכות! ברגע שהוא התחיל להתייסר, הוא הרגיש כזה תענוג! כל ניסור הוא התענג! כולו אחוז שמחה כולו התלהבות ואומר, אני מקבל עלי תשובה! אני מקבל עלי באהבה את העינויים! רבונו של עולם טוב שמנסרים אותי! טוב שחותכים אותי! סלח לי
על כל העבירות, איך הצטרפתי לרומאים הרשעים האלה שרצחו מיליונים של יהודים! איך לא ידעתי שעם ישראל זה נצחי!! איך לא ידעתי שיהודי זה נצחי!! ברוך ה' מנסרים לי את העצמות הרקובות האלה! ברוך ה' שמנסרים את העצמות המורעלות האלה שהחטיאו אותי! וסחבו אותי לאן שסחבו אותי, ויוסי משיתא כולו שר לה'! כולו שמח! ותוך כדי שמנסרים אותו הוא ממשיך לשיר! הוא לא מרגיש שום כאבים! שר שירים שר "נפשי חולת אהבתך" מנסרים אותו והוא חולה אהבה לה'! הוא רק מרגיש את ה'! הוא לא מרגיש שום דבר
חוץ מה'.

הוא בעצמו מחטיא אותם

כל תקוות הגאולה זה לגייר את כל העולם, כל תקוות הגאולה זה להחזיר את כל העולם בתשובה, כי זה בושה!! כל דור שלא מחזיר את העולם בתשובה כאילו הוא בעצמו מחטיא אותם! הדבר הכי גדול זה להחזיר אנשים בתשובה! אבל איך עושים את זה? איך זוכים לזה? זה רק אם אדם יזכה להדרת פנים! זה רק אם יהיה לו פנים מאירות! זה רק אם יהיה לו פנים קדושות! שרק יסתכלו על הפנים שלו המאירות ומהפנים לבד יתעוררו בתשובה. כמו שמספרים על רבי אהרון מקרלין שכתוב על המצבה שלו, ששמונים אלף אנשים הוא החזיר בתשובה, איך הם חזרו? מה הוא הלך ומסר שעורים והרצאות!? אלא הם רק ראו את הפנים המאירות שלו, את ההדרת פנים שלו, כולם חזרו בתשובה.

בואו נעשה את רצון הרב'ה

ולזכות להדרת פנים להארת פנים אומר רבינו בתורה כז' זה רק ע"י לימוד הגמרא הקדושה! כי אי אפשר להחזיר אנשים בתשובה אם אין שכל אם אין דעת. אדם צריך שיהיה לו שכל גדול כמו שהרב'ה אומר "רציתי שיהיה לכם שכל כזה גדול שכבר כמה דורות לא היה כזה שכל" למה להחמיץ את הרצונות של הרב'ה! בואו נעשה מה שהרב'ה רוצה! בואו נעשה את רצון הרב'ה! הרב'ה לא רוצה שנסתובב סתם ונרקוד סתם, ברגע שאדם ילמד גמרא ילמד פוסקים, הוא יקבל כזה אור יהיה לו את הש"ע ריבוא נהורין, יהיה לו פנים מאירות כולם ירוצו אחריו! כולם יזרקו את האפיקורסות שלהם! יתורצו להם כל הקושיות! הוא יבוא עם כזה אור עם כזה הארת פנים עם כזו קרינה "חכמת אדם תאיר פניו", אנשים רואים כזה אור! כזה אושר! כזו שמחה על הפנים! אז הם חוזרים בתשובה!

מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה!

מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה! זה מה שהם רוצים! וברגע שהם רואים שהשמחה נמצאת אצל אחד שלומד תורה, אצל אחד שלומד פוסקים, ופניו מאירות כמו שמש כולם חוזרים בתשובה! עיקר לימוד התורה זה ללמד לאחרים, כמו שכתוב "ותן בליבנו.....ללמוד וללמד" זה העיקר ברגע שאדם יודע תורה, חייב ללמדה לאחרים. הצדיק האמיתי, לא לומד אף פעם בשביל עצמו, הוא רק לומד בכדי ללמד תורה לאחרים. התורה שהאדם לומד נמדדת
לפי כמה חסד וכמה מסירות נפש שהוא מוכן לעשות, בשביל ללמד אחרים. אחרי שאדם למד 8 שעות 10 שעות הוא חייב להראות שיש לו את הכח, את האור את העוז להחזיר בתשובה, זה עיקר הפועל היוצא מכל הלימוד, כל אחד יכול להחזיר אלפים אלפים בתשובה, קבוצה של מאה איש יכולים להחזיר אלף אנשים בתשובה, תוך כמה שנים כל עם ישראל יעשו תשובה. אם נתחיל להחזיר בתשובה אז גם אומות העולם יחזרו בתשובה, המטרה שלנו זה להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו את הגויים. זה מה שה' אוהב, ה' מחכה שתחזיר את כל עם ישראל בתשובה, את כל אומות העולם בתשובה "וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל..." בשביל מה אומרים את זה!? בשביל מה אומרים את הפסוקים האלה!? צריך לקרב את הכי מרוחקים. שכולם יקראו בשם ה' אפילו גויים! אבל קודם נחזיר את היהודים! אם נתחיל עם היהודים נוכל להחזיר גם את הגויים כולם יעשו תשובה ויתקרבו לאמונת ישראל לעבדו שכם אחד.

הוא בטח שותה

אז פעם ברסלב היו רואים ברחוב היה אפשר לראות מי זה ברסלב! מי זה לא ברסלב! היו רואים פנים מאירות! אש ! אש להבה! היו אומרים זה ברסלב! על רבי נתן אמרו שהוא שותה! אמרו רבי נתן א- טריג א- טריג, כיוון שהיה לו פנים מאירות, כזה אש להבה! אמרו, הוא בטח שותה. אומר הרב'ה בתורה קא' אם אתם תלמדו תורה בעיון, אם אתם תלמדו גמרא, אז יהיה לכם פנים מאירות! אנפין נהירין! מתי הפנים מאירים!? זה רק כשלומדים גמרא ופוסקים! "חכמת אדם תאיר פניו" אם אדם יתחיל ללמוד גמרא יתחיל ללמוד בעיון הוא יראה פתאום כשמדברים איתו על שמירת העיניים הוא ישר יתחיל לשמור את העיניים! שמדברים איתו על תאוות אכילה יהיה לו כח לעבוד על תאוות האכילה!

היא כבר תרוץ לעשות לך את כל הדברים שבעולם

אם אדם לומד תורה בלי עיון, אם אדם לא לומד גמרא, אז כשהוא מגיע הביתה הוא מגיע שבור! הוא בא עם אנפין חשוכין! פנים חשוכות! אין לו פנים מאירים! הוא בא שבור הוא גם שובר את אשתו! הוא מעציב את אשתו! הוא גם מעציב את עצמו! אבל אם אתה תלמד גמרא בעיון! אם אתה תלמד תורה עם שכל! יהיה לך פנים נהירין! יהיה לך פנים מאירות! אתה תבוא הביתה עם שמחה! אתה תביא אור לבית! אשתך תקבל שמחה!! הילדים יקבלו שמחה!! השכינה תשרה בבית! אתה בכלל לא תצטרך לדבר עם אשתך! היא רק תראה את הפנים המאירות שלך! היא כבר תרוץ לעשות לך את כל הדברים שבעולם! ולא רק זה! אלא יהיה לך כסף וזהב! יהיה לך הכל! כי "כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" .

בא אחרון ויוצא ראשון

מה ההבדל בין יהודי לערבי? גם הערבי מתפלל! גם הערבי עומד שם וצורח שם בירושלים! עושה צרחות בכל העיר! אז מה ההבדל בינך לבין ערבי? אלא "אתם קרויין אדם, ואין עכו"ם קרויין אדם" מתי אתה מתחיל להיות אדם!? אומר הרב'ה זה דוקא כשנכנסים לתוך הע' אנפין נהירין של התורה הקדושה ! כשהוא מקשיב בשיעורים! וחוזר על השיעורים! והוא מבין מה שמחדשים לו בשיעורים! והוא לא אומר אין לי כוח ללמוד! קשה לי ללמוד! אני יוצא באמצע! בא אחרון ויוצא ראשון! ובאמצע הוא רץ 10 פעמים החוצה! כי אם הוא לא שם את הראש שלו בתוך הלימוד את כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים בתורה הקדושה, אז
ככה הוא לא יהיה ברסלב'ר לעולם! הוא לא יצליח לעולם!

תתחיל ללמוד לא יכאב לך באף מקום

למה האדם לא מרגיש טוב? ופה כואב לו, ופה הוא לא יכול ללמוד, והוא לא יכול להתרכז, למה כואב לך פה, וכואב לך שם ? כי אתה לא לומד! ! למה אתה עייף ? כי אתה לא לומד! ! תתחיל ללמוד לא תהיה עייף! תתחיל ללמוד לא יכאב לך באף מקום! תתחיל ללמוד תהיה בריא! תתחיל ללמוד תוכל גם להתרכז! אז הרבי אומר שכל מה שיש לאדם פגמים, חולשות, כאבים, זה הכל בא מזה שהוא לא לומד.

זה הלחם האמיתי של הבן אדם

כשאדם לומד גמרא, מזה הוא מקבל פנים מאירות, מזה הוא נהיה בן אדם באמת, מזה נהיה נשמה, מזה נהיה נפש, מזה נהיה רוח, מהלימוד הוא מקבל לב, הוא מקבל מוחין וזה הבן אדם! "אתם קרויין אדם" זה הגמרא! זה הלימוד בעיון! האדם ודאי צריך לאכול כדי לחיות, האדם צריך לאכול לחם ! ולאכול ג"כ יותר מלחם, כדי להרגיש חזק! אז כל שכן וקל וחומר הגמ' הקדושה! שזה הלחם האמיתי של הבן אדם! כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם - הגמרא זה הלחם האמיתי!, האדם צריך להכניס את כל החושים שלו! ואת כל הראיה שלו! ואת כל המוחין שלו!רק בתורה בעיון! וזה האדם, מזה נהיה אדם. אתה לא תאכל הגוף יתפרק! הבשר יתפרק! אותו דבר אם האדם לא לומד גמרא הגוף יתפרק! המוח מתפרק! העיניים מתפרקות! הפה מתפרק! האוזניים מתפרקות! אז ממילא שומעים שטויות, הכל מתפרק! אין אדם בכלל! אז הרבי אומר שהאדם נהיה רק מהתורה, מזה שהוא לומד תורה בעיון, מזה נהיה מוח, מזה נהיה עיניים וכו'.

'ברסלב לא באה לבטל חס ושלום שום קוצו של י'

אדם צריך לדעת שברסלב וגמרא זה דבר אחד! הנקודה בברסלב היא שהולכים על פי מה שכתוב! ולא על פי הרגשות ודעות ולא לפי מה שנוח "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים" צריך לשמוע בקול הרועים! צריך לשמוע בקול הצדיקים! צריך לשמוע בקול ליקוטי מוהר"ן ! בתורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן כתוב שאדם צריך שיהיה לו שכל! אדם צריך ללמוד גמרא! ורק זה נקרא תמימות. צריך לדעת שחסידות ברסלב לא באה לבטל ח"ו שום קוצו של י' ! שום מנהג של עם ישראל! שום דבר שמקובל בעם ישראל! היא רק באה להוסיף! להוסיף עוד יראת שמיים, עוד תפילה בכוונה, עוד יותר שמירת עיניים. הרב'ה אמר "רציתי שהענין שלי יתפשט בליבות אנשים )המתמידים בעבודתם( כיהודי ליטא" )שיח שרפי קודש ב- רנז'( הרב'ה אומר תהיו ליטאים! תתחילו ללמוד! אצל הרב'ה אין חדשות! הרב'ה אמר "אני הולך בדרך ישן שכולו חדש" בתורה קא' הרב'ה אומר "כל המקבל עליו על תורה... היינו תורה בעיון. עול תורה זה גמרא ופוסקים!! אין לנו חוץ מרבינו כלום! אם אדם רוצה דברים חדשים, ליקוטי מוהר"ן חדש אז בסדר..שיכתוב ליקוטי מוהר"ן חדש! שיעשה ברסלב חדש! אנחנו הולכים עם ברסלב הישנה, עם מה שכתוב! ברסלב הישנה זה ללמוד תורה בעיון, ללמוד גמרא ופוסקים,הרב'ה אומר עול תורה זה לימוד בעיון! אם יש מישהו שיש לו ליקוטי מוהר"ן חדש או שיטה אחרת אז אדרבה ואדרבה אולי הוא גילה דברים חדשים! אבל הרב'ה אומר שאין לו דברים חדשים! הרב'ה כולו ישן ואף על פי כן חדש לגמרי! באים אנשים! פה מחלקים מטבעות לסגולה, פה מחלקים מצות מבורכות, כל מיני חידושים! כן ירבו החידושים ! אבל אין לזה שייכות לברסלב! הרב'ה אמר אין אצלי חדשות! אני הולך בדרך שכולו ישן! צריכים ללכת בעקבי הצאן ! תראה איך החזון איש למד! תראה איך הסטייפלר למד! תהיה ברסלב! אין פה שום דבר חדש.

מתוך עלון צמאה נפשי 052-763-9126

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה