כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 28 באוקטובר 2015

תפילות על הגאולה ועל מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד

תפילה לגאולה

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתציץ בבושתנו, ותראה ברעתנו ותן ליבך לעניינו ודחקנו ותתלבש ברחמיך ותתאזר בחנינותיך ותבוא לפניך מידת טובך וענוותנותך. אנא רבש"ע, יעלה לפניך זכרוננו לטובה ותראה דמנו הנשפך כמים. ראה נא לקרבנו לעבודתך וחננו כי קשיי עורף אנחנו. ראה נא לחמול ולחוס עלינו כי כשלנו בעוונינו. אל ייחר אפך בנו ואל יצא הקצף מלפניך כי נכלמנו במעשינו וניחמנו על רעתנו ונתנו ליבנו לשוב אליך. אנא פתח ליבנו בתורתך ונטע בליבנו אהבתך ויראתך. חזקנו ותן בליבנו אמונתך התמימה ונהיה סמוכים ונשענים אך עליך.

ויהי רעוא מן קדם עתיקא קדישא, עתיקא דעתיקין טמירא דכל טמירין. עילת על כולא. שתשיב את הרב לירושלים עיה"ק בכבוד ותפארת ולבוש מלכות. וקווי השם יחליפו כח יעלו אבר כנשרים. ותתן כח לתרי משיחין לפעול בתפילותיהם לנצח ולהשפיל את שרו של ישמעאל וקלי' ישמעאל, תיפול עליהם אימתה ופחד. ולהכניע ולהשפיל את שרו של עשיו וקלי' עשיו, תיפול עליהם אימתה ופחד. ותקיים בנו את הפס' משפיל גאים – המה קלי' גוג ומגוג והערב רב וכל הקמים על עמך ישראל. ומגביה שפלים – המה עמך ישראל המבוזים ומושפלים בגלות ודמם נשפך כמים זה כמה אלפי שנים. וע"י אחדות תרין משיחין חרב לא תעבור בארצנו לא תיפול משערת ראשנו ארצה. ובעוצם רחמיך וגדולת חסדיך ומאוצר חנינותיך ונפלאות ישועותיך לא תהיה לקלי' גוג ומגוג ולכל השבעים אומות שום כח ועזות להצר לעמך ישראל ושום שליטה על עמך ישראל בכל מקום שהם ובפרט ביושבים בציון ובירושלים. ותחשוף זרוע קדשך לנקום דם עבדיך השפוך ולמעבד נוקמין בכל הקמים על עמך ישראל " הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו , וכפר אדמתו עמו." ותגאלנו ברחמים וחסדים ותביא לנו משיח צדקנו ותוריד לנו בית המקדש של אש משוכלל לפניך ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. עשה למען שמך. עשה למען ימינך. עשה למען תורתך. עשה למען קדושתך.


בס"ד

תפילה לגאולה מס' 2

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. אנא השם רחום וחנון. יהי רצון מלפניך שתתמלא רחמים על עמך ישראל ותיטע אמנותך הטהורה והתמימה בלבנו יתד בל תימוט. ותן בלבנו אמונה שלמה בצדיקים האמתיים אפי' אומרים לנו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. ונזכה ברחמיך לראות זיו פניהם ולשמוע מפיהם דברי אלוקים חיים המשיבים נפשות ומחזקים ידיים רפות. אנא מלך רחמן זכנו לדבוק באנשים כשרים ישרים ותמימים וללמוד איתם יחדיו בצוותא חדא את ספרי הצדיקי אמת ונלך עם תורותיהם ועצותיהם של הצדיקים וע"י זה עולמנו נראה בחיינו ליבנו יהגה תבונות ופינו ידבר חכמות ולשוננו תרחיש רננות, עינינו יאירו במאור תורה ופעמינו ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. ותן בלב עמך ישראל לשמוע בקול הרב ולתת את הפדיון הכולל וע"י זה תשיב את הרב לירושלים עיה"ק בכבוד ותפארת ולבוש מלכות, ותמתיק את כל הדינים ותבטל ותסיר כל גזרות קשות ורעות מעלינו ומעל כל בית ישראל. 
רבש"ע, שמור והצל את עמך ישראל בכל מקום שהם ובפרט עמך היושבים בציון ובירושלים, פרוס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך תסתירנו. ראה נא בעניינו וחוס ורחם על צאן אובדות ונידחות, הערה עלינו רוח טהרה מרוחו של משיח בן יוסף וע"י כן לירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. השם אלוקים אתה ידעת את הצרות והפורעניות המתרגשות לבוא עלינו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי כל שבעים האומות נועצו עלינו יחדיו להאבידנו וחורשים מחשבות להכריתנו. "למה רגשו גויים, ולאומים יהגו ריק. יתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על השם ועל משיחו." ואתה  מרום לעולם השם, "יושב בשמים ישחק, אדנ-י ילעג למו." רבש"ע, תקע בשופר גדול לחירותנו והשמע לנו את קול השופר מקרן שמאל מאיל עקדת יצחק וע"י זה נזכה לראות את הקולות של מתן תורה. תקע בשופר גדול לחירותנו והשמע לנו את קול השופר מקרן ימין מאיל עקדת יצחק בבחינת "ביום ההוא יתקע בשופר גדול" וע"י זה תערה עלינו רוח דעת ויראת השם מרוחו של משיח בן דוד ותתגלה נקודת האלוקות שבכל יהודי ויהודי, ובחסדיך תגלה לנו את הצדיק עליו נאמר "ויהי לי שור וחמור" שמאחד בין תרין משיחין ומכניע את קליפת עשיו וישמעאל. ותריב את ריבנו ותכניע את כל אויבנו. ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו, ותחזה נא עיננו בשובך לציון ברחמים. ויתקיים בנו הפסוק "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים."    אמן נצח סלע ועד. 


בס"ד

תפילה על הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שיגולו רחמיך על מידותיך ויכמרו רחמיך, לחון ולהושיע להגה"צ הרב אליעזר בן עטיא ותחזקו ותאמצו ותרפאהו ברפואה שלמה, ותלחום אתה יתברך את מלחמותיו. ותמשיך את האמת של עלמא דאתי שתתגלה גם בעולם הזה ותהיה מפלה גדולה להרשעים והחולקים על הרב ועל הצדיקים גם בעולם הזה ותשפיע החן והחשיבות והגדולה והממשלה והשפע דקדושה לרב ולצדיקים שבדור, לכשרים ולבני תורה. וע"י כן תערה עלינו פי שניים ברוחם של הצדיקים האמיתיים ותתן אחדות ושלום בין תרי משיחין שבדור, וע"י זה תכניע ותשפיל קלי' הערב רב המה הכלבים עזי נפש החולקים על תפילותינו. אנא מלך רחמן תקיים בנו את הפסוק "השם ילחם לכם ואתם תחרישון", ותשיב את הרב לירושלים עיה"ק על כנפי נשרים בכבוד ותפארת ולבוש מלכות וקווי השם יחליפו כח. פתח ליבנו בתורתך וטהר ליבנו לעבדך באמת.


 בס"ד

תפילה לתיקון הברית ולימוד תורה ולגאולה

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. בזכות יחזקאל הנביא וחזקיהו המלך שתיקנו פגם טיפות קרי של אדם הראשון ובזכות רבינו הקדוש והנורא, תתקן ברחמיך וחסדיך את כל הטיפות שיצאו ממני לבטלה ותשיב לי את כל ניצוצות הקדושה שאבדתי ואת חלקי העצום והנפלא בתורה הקדושה. ואזכה מעתה לשמור את העיניים והמחשבה בתכלית הקדושה, ולא יהיו לי שום הרהורים אסורים רח"ל, ואחשוב רק בתורה ואמונה והשגות אלוקות. ואלמד ואעסוק בתורה בקדושה וטהרה לשמה, לעמול ולעיין ולהעמיק ולהגות וללמוד בבקיאות ובעיון חיש קל מהרה את כל הש"ס בבלי וירושלמי, ספרי, ספרא, תוספתא, מכילתא ותורת כהנים, מדרש רבה ותנחומא וילקוט שמעוני וספר יצירה וספר הבהיר וכל ספרי חז"ל הקדושים. ורמב"ם, רי"ף ורא"ש עם הנו"כ וטור שו"ע עם כל הנו"כ. וכתבי הארי ז"ל כל השמונה שערים עם המפרשים וספרי קבלה מוסר וחסידות וספרי הפוסקים והשותי"ם וע"י זה תתן כח לצדיקים לסעוד ולרומם ולקשט את השכינה הקדושה. ותשיב את הרב לירושלים עיה"ק בכבוד ותפארת ולבוש מלכות. ותחשוף זרוע קדשך לגאול את השכינה הקדושה ואת עמך ישראל ברחמים וחסדים ותערה עלינו רוח ממשיח בן דוד, רוח קדושה וטהרה, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת השם לשוב אליך בתשובה שלמה, תשובה מאהבה. וירבו האמת והשלום והאהבה בין עמך ישראל וכולם ידברו מאמונה ומהתכלית, ותשפיע את כל השפע דקדושה והמלוכה והממשלה לרב ולצדיקים האמתיים שבדור, וכולם יראו את גדולת יקר תפארת מעלת הצדיקים והכשרים, ולא יצטרכו הצדיקים לסבול גלות ורדיפות וביזיונות בגלל חטאינו המרובים, ותגאל את שם הצדיקים עם השכינה הקדושה. אנא חזק על כל החזקים, נצחן על כל הנצחנים. מלך רחמן המרחם מעל כל הקטרוגים, מלך חסדן המתחסד ונותן מתנת חינם, רחם עלינו והושיענו ותאיר לכלל ישראל את אור עצום ונפלא של אמונה. תאיר ותגלה את הדעת של רבינו הקדוש והצדיקי אמת, ויפוצו הספרים הדיסקים, השיעורים והדיבורים שמזריחים ומגלים לכלל נשמות ישראל ולכל הבריאה את האמונה. את סוד ההתחזקות התשובה וההתבודדות. ותגלה עלינו הנהגה של רחמים וחסדים, ותפיל אויבנו לפנינו ותתן כח למשיח בן דוד לפעול בתפילותיו לנצח ולהשפיל שרו של ישמעאל וקלי' ישמעאל, ולמשיח בן יוסף לפעול בפעולותיו ותפילותיו להכניע ולהשפיל שרו של עשיו וקלי' עשיו. ותתן אחדות ושלום נפלא בין תרין משיחין ובין יב' שבטי י-ה, ותשיב את הרב לירו' וחרב לא תעבור בארצנו, ותקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ לארצנו. וע"י אחדות תרין משיחין ינצחו את כל מלחמותינו בלי שום ירייה, וכל הכלל ישראל יעשו תשובה וכל אומות העולם יקבלו עול מלכותך ויכירו כי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה ואתה בחרת בנו לחלקך ונחלתך, וירבה השלום והדעת השלמה ויתקיים בנו "כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים."     

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה