כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 11 באוקטובר 2013

ספר הכתב מבין האילנות פרק ה' עמוד ל-לג

פרק העָנָה וְאָמַר בְּדֶרֶךְ קוּבְלָנָא, "וְאָנכִי אֶפְדֵּם"...


גמ' סנהדרין צח.

אמר ליה (רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא) אימת אתי משיח אמר ליה זיל שייליה לדידיה והיכא יתיב אפיתחא דרומי ומאי סימניה יתיב ביני עניי סובלי חלאים

רש"י שם:

סובלי חלאים - מנוגעים, והוא נמי מנוגע דכתיב (ישעיה נג) והוא מחולל מפשעינו וכתיב (שם) חליינו הוא נשא:

גמ' סנהדרין דף צח:

מה שמו (של משיח) דבי רבי שילא אמרי שילה שמו שנאמר "עד כי יבא שילה"[1] דבי רבי ינאי אמרי ינון[2] שמו שנאמר "יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו"[3] דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו שנאמר "אשר לא אתן לכם חנינה" ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו שנאמר "כי רחק ממני מנחם משיב נפשי" ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי שמו[4] שנאמר "אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלהים ומעונה" אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא שנאמר "והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא"[5] אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי מן מתיא הוא כגון דניאל איש חמודות

רש"י:

אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש - אם משיח מאותן שחיים עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה, כדאמרינן בבבא מציעא (פה, א), ואם היה מאותן שמתו כבר היה דניאל איש חמודות שנדון ביסורין בגוב אריות וחסיד גמור היה


שו"ת חתם סופר חלק ו תשובה צח

והנה בהא דביאת בן דוד צריך אני להציע הוצעה אחת, והוא כמו שהיה משה רבינו ע"ה שהיה הגואל הראשון נזדקן שמונים שנה ולא ידע ולא הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל ישראל, ואפי' כשאמר לו הקב"ה לכה ואשלחך אל פרעה [שמות ג' י'], מ"מ סירב ולא רצה לקבל על עצמו, כן יהיה אי"ה הגואל האחרון. ומיום שחרב בהמ"ק מיד נולד אחד הראוי בצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו, ואז יערה עליו רוחו של משיח הטמון וגנוז למעלה עד בואו, וכאשר מצינו בשאול אחר שנמשח באה עליו רוח ממשלה ורוח הקודש אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו, כן היה בגואל הראשון, וכן יהיה בגואל האחרון, והצדיק הזה בעצמו אינו יודע. ובעונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו שיערה עליהם רוחו של משיח, גם כי הם ראויים לכך אבל הדור לא היה ראוי, אולם כשיגיע אי"ה [העת] יגלה אליו ה' כמו למשה בסנה וישלחהו או לישראל לבד או למלך אחד כמו לפרעה לומר שלח עמי:


ספר פרי צדיק פרשת דברים - אות יג

בכל דור יש נפש אחד שראוי להיות משיח אם יהיה הדור זכאי. וכמו שמצינו שנחלקו בגמרא (סנהדרין צ"ח ע"ב) דבי ר' שילא אמרו שילה שמו וכו', והיינו שכל אחד אמרו על רבם שהוא הנפש שראוי להיות משיח אם יהיה הדור זכאי וראוי לכך.


ספר בניהו בן יהוידע על סנהדרין דף צח:

שם אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא שנאמר והיה אדירו ממנו. נ"ל בס"ד היה מקובל אצלם שבכל דור ודור יבא נצוץ מן משיח בן יוסף ויתגלגל באיזה צדיק שבדור, על דרך שאמרו רז"ל על משה רבנו ע"ה שבכל דור יבא נצוץ ממנו בצדיק שבדור, וכמו שכתוב בספר הלקוטים לרבינו זלה"ה על פסוק [דברים ג' כ"ו] ויתעבר ה' בי למענכם, וכבר נודע מכתבי רבינו מה"ר חיים ויטל ז"ל שרבינו האר"י זלה"ה היה בו נצוץ משיח בן יוסף, וכבר הזהיר רבינו האר"י זלה"ה לתלמידיו לכוין בכל יום בתפלת העמידה באומרם וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, על משיח בן יוסף שהוא נקרא כסא דוד, וכנזכר בשער הכונות. והנה הם היתה קבלה בידם כי נצוץ משיח בן יוסף אשר יבא בכל דור בצדיק שבדור יבא בצדיק שהוא מזרע דוד המלך ע"ה, ולכך קורין אותו בשם כסא דוד, ובא ר' נחמן לומר דאין הכונה שיהיה בזרע דוד ממש אלא אפילו כגון אנא שאיני מזרע דוד...
ומה שאמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש, גם כן כונתו על ניצוץ משיח בן יוסף שיבא בכל דור, ואמר כגון רבינו הקדוש שהיה מזרע דוד המלך ע"ה מנוקבייא, וסבל יסורין רבים בעבור להגין על הדור מאיליו ומעצמו, כאשר סובל משיח בן יוסף יסורין, וכמו שאמרו לעיל שעליו נאמר והוא מחולל מפשעינו, ולכן אם ימצא בדור צדיק מזרע דוד המלך ע"ה וסובל יסורין קשים, זו הוכחה שיש בו ניצוץ משיח[6] בן יוסף.


ספר הליקוטים - ספר ישעיה - פרק לח

וכן אמר הרב זלה"ה, כי בכל דור ודור הקב"ה שולח ניצוץ משיח, כדי שאם נזכה יגאלנו, ולהאיר להעולם אם יהיו צדיקים בתורתו, שלא יאבד העולם. או להחזיר לאותו הדור שהוא בו בתשובה, אם יהיו רשעים וחטאים, ולקיום הברית ולסבול יסורים על עון הדור, ובחבורתו ירפא להם. וחזקיהו ע"ה היה ניצוץ א' משבט יהודה, וקרני ראם קרניו, כי בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, שהם חבלי משיח, ויהרוג את כל העמים[7]:
וז"ש בתפילתו, דורי נסע ונגלה מני כאהל רועי. ר"ל, כמו שבכל יום נוסעים הרועים את אהליהם ממקום למקום, כן אני בא בגלגול בכל דור ודור, לראות אם הגיע הקץ. ולזאת הסיבה קיפדתי כאורג חיי, ר"ל, כמו שהארוג כשרואה שבחצי הבגד שארג יראה החוטים דקים, משם חותכו, וחוזר לארוג אותו מחדש, כך הוא היה בדורו נסע ונגלה ללכת ולבא בגלגול, דור אחר דור, כי לא זכו בעונם. וזהו סיבת דקות החוטים, שאין להם כח להעמיד האריגה. וזהו סיבה שיחתכוהו מאותו מקום. וז"ש מדלה יבצעני, כי ממקום הדל והדק יבצעני, בשביל חולשת החוטים, ר"ל, שהדור הוא חלוש ואין צדיק אשר יעשה טוב. ולהיות זה, אני רואה כי השלמת התיקון הוא אריכות הגלות, וזהו מיום עד לילה, אז השלימנו, שהוא סוף הגלות, והיה לעת ערב יהי' אור בע"ה:


ר' יצחק חבר - ביאורי אגדות סנהדרין דף צח ע"ב

ומשיח הוא בין עניים סובלי חלאים נשמתן דת"ח דאזלין עמה בגלותא וגם הוא כולל כולם, ולכן הוא ג"כ מעונה וסביל מרעין, והוא מא"י ולכן נק' דבי' רבי. ולפי שרבינו הקדוש הי' ג"כ מעונה ביסורים והי' ניצוץ נשמת משיח כמו שית' לכן נק' ע"ש. אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא וכו' דבר זה ידוע שנשמת משיח בא בכל דור, רק כשאין העולם כדאי אז הוא בסוד בר נפלי וכו' שהשכינה מפלת אותו קודם שנגמר...


ליקוטי מוהר"ן סימן ב

כָּל צַדִּיק שֶׁבַּדּוֹר הוּא בְּחִינַת משֶׁה מָשִׁיחַ, כְּמוֹ שֶׁמָּצִינוּ, שֶׁהַצַּדִּיקִים קוֹרִין זֶה לָזֶה משֶׁה, כְּמוֹ 'משֶׁה שַׁפִּיר קָאֲמַרְתְּ'. וּמשֶׁה זֶה בְּחִינַת מָשִׁיחַ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּרֵאשִׁית מ"ט): "עַד כִּי יָבֹא שִׁילֹה" 'דָּא משֶׁה מָשִׁיחַ':

ליקוטי מוהר"ן סימן עט

וּבְכָל צַדִּיק וְצַדִּיק, מִי שֶׁהוּא צַדִּיק בֶּאֱמֶת, יֵשׁ בּוֹ הִתְגַּלּוּת מָשִׁיחַ. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ הִתְגַּלּוּת מָשִׁיחַ, יֵשׁ בּוֹ מִדָּה שֶׁל מָשִׁיחַ, שֶׁהוּא בְּחִינַת משֶׁה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (בְּרֵאשִׁית דַּף כה:): 'מָשִׁיחַ דָּא משֶׁה', כְּמוֹ שֶׁאֲפָרֵשׁ. כִּי משֶׁה מָסַר נַפְשׁוֹ בְּעַד יִשְֹרָאֵל, כִּי יָדַע שִׁפְלוּתוֹ בֶּאֱמֶת, וְיָדַע חֲשִׁיבוּת וּגְדֻלּוֹת יִשְֹרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בַּמִּדְבָּר י"ב): "וְהָאִישׁ משֶׁה עָנָו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם", וּמֵחֲמַת זֶה מָסַר נַפְשׁוֹ וְחִיּוּתוֹ בַּעֲדָם. לָכֵן מִי שֶׁהוּא צַדִּיק בֶּאֱמֶת, וְיוֹדֵעַ שִׁפְלוּתוֹ, וְיַכִּיר חֲשִׁיבוּת יִשְֹרָאֵל, יָכוֹל לִמְסֹר אֶת נַפְשׁוֹ בַּעֲדָם:
[1]  עיין לעיל הערה 42
[2]  רש"י: כמו ינאי, כל אחד היה דורש אחר שמו.
[3]  עיין לקוטי מוהר"ן סימן א' ינון בחינת מלכות, בחינת מסכן וחכם, עניה ודלה.
[4]  רש"י: מצורע של בית רבי (הוא רבי יהודה הנשיא), ועיין לקמן הערה 67 ענין הצרעת, והערה 51 ענין רבי יהודה הנשיא.
[5]  עיין לקמן עמ' סב מספר חכמה ותבונה מה שרבינו אמר "אנא הוא" והערה 98 שם.
[6] לכן "רבי יהודא הנשיא" 604 בגמטריא "ניצוץ משיח" 604 ואע"פ שהיה ניצוץ משיח בן יוסף, הוא היה נשיא מזרע דוד ממש לכן יש לומר שהיה כלול בו ג"כ מנשמת מב"ד (עיין לקמן עמ' לה על צדיק אחד שכלול מתרין משיחין יחדיו), ולכן "רבי יהודא הנשיא" בגמטריא "זהו משיח בן יוסף ודוד" 604 וכן "אור וישועה".
[7]  ועיין תהלים עו שמדובר על מלחמת חזקיהו וסנחריב שהיא כנגד משיח וגוג ומגוג כמ"ש (סנהדרין צד.) "בקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג," היינו שבכל דור יש כנגדם, כמו שהבאנו למעלה מספר פעולת הצדיק עמ' י' שזה ענין המחלוקת שיש על הצדיקים בכל דור.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה