כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שני, 14 באוקטובר 2013

ספר הכתב מבין האילנות עמוד סא-סג

חכמה ותבונה סימן ב' יב-יג

העתקה מספרי כוכבי אור חלק ג' הנקרא בשם חכמה ובינה, ובשינוי לשון קצת, מודעת זאת בדברי האריז"ל אשר יבואר לקמן באות... כי אמנם אשר לא קם נביא עוד בישראל כמשה אבל הוא בעצמו עוד יקום לגאלינו גם מהגלות הזה, כי משיח הוא משה ומה שהי' הוא בעצמו שיהי' ביתר שאת, (ואם מדברי הא"ח ז"ל לא משמע הכי אבל כבר נודע שכל היראים והחרדים לדבר ה' תפסו בעניינים כאלה לעיקר גדול ועצום, דברי האריז"ל אשר קיבל מפי אליהו זל"ט) כי בא יבא גם בשער החמשים וישיג אותו בשלימות עצום ונשגב עד שלא ירד עוד מאתו (ועל אודות שאחז"ל שלח נא וכו' שאיני גואלם לעתיד הבט נא וראה מה שמובא בשיחות הר"ן בסי' נ"ד בענין גלגולים, ומובא גם בשאר ספרי אמת שאין הנשמה מתגלגלת כמו שהיתה, רק זה הנפש עם זה הרוח וכו') כי בזה תבין שלא סתרו זא"ז מאמרי חז"ל האלה).
ועתה כפי אשר נודע הדבר אשר דיבר רבינו ז"ל בעת שגילה את המאמר שבליקו"ת סי' כ"ח דע שיש חילוקים בין התורות וכו' ומוהרנ"ת ז"ל מעוצם הרגשו בזכות לבבו את עומק נוראות דבריו הק' עד כי בערו בקרבו כלהבת שלהבת ממש לא יכול להתאפק, ונתן את קולו בפני כל הנצבים עליו ואמר, "אולי כך הוא הפי' מה שאחז"ל אין בן דוד בא אלא מהיסח הדעת, היינו שיהי' בעולם ולא ידעו כי כבר הוא," ובביאור יותר שמעתי מאבי ז"ל שאמר בזה"ל "מע וועט שמיסען משיח משיח צום סוף האט איז ער" (ישוחחו וידברו משיח משיח, ולבסוף – הנה הוא!) ורבינו ז"ל גילה את עינינו והראה לו כי גם רב נחמן אמר כן, אי מן חיי אנא (בסנהדרין פ' חלק, איתא כגון אנא, אבל כמדומה לי מאשר שמעתי מאבי ז,ל שרבינו ז"ל סיים אז אנא הוא)[1] [2]. ועיין בחיי"מ בשיחות השיכים להתורות צדיק שהוא כלול מתרין משיחין יחדיו[3] וכפי הנראה ומבואר מדבריו הק' בע"פ שאלה הדברים סבבו על רבינו ז"ל בעצמו. ושאעפ"י שנמצא בו גם מנשמת בן דוד הי' העיקר מצד משיח בן יוסף, ושאעפ"י שגם האריז"ל ועוד מיחידי הדורות היו מצד משיח בן יוסף, אבל בו נתקיים מאמר הכתוב (שבשבח הת"ח שנקרא בשם אשת חיל) רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. (שו"ס נ"א נ"ב סעי' ל"ו).
והנה כבר מובן מדברי מורנ"ת ז"ל היוצאים מדברי רבינו ז"ל המצורפים לדברי הזוה"ק וכתבי האר"י ז"ל שעיקר רעת הגלות ולהיפך טובת הגאולה הוא ברוחניות להכרת החיים נצחיים בדביקות המוחין בעונג התורה שבנסתר המיוסדת על התורה שבנגלה, ושמחמת זה לא היתה כלל השלמה בגאולתינו ממצרים קודם קבלת התורה וגם אח"כ מקבלתה עכ"פ בנגלה נתקלקל מחמת חטא העגל שלא זכינו אח"כ לקבל את הנסתר שבה (שבזה היינו זוכים לחירות ממלאך המות) וכאשר בארתי מדברי רבינו ז"ל בסי' כ"ב לקו"א חותם בתוך חותם ע"ש. ועתה בירידתינו לזה הגלות האחרון בחורבן בית שני דחמיר לן להשתקע בשער הנון ושבר הים דס"א יותר ויותר הקדים הש"י רפואה למכה, שנתעורר ר' עקיבא בערך עשרה שנים קודם החורבן ללמוד וללמד, (עד שהי' ראוי שנתנתן התורה על ידו), עד שנתייחד בו אח"כ תלמידו רשב"י, שנמצא בו פי שנים ברוחו כי הוא שניתן לו רשות להוציא על פני תבל התורה שבנסתר (שהוא מצד שער הנון דקדושה, כי הי' בו מנשמת משה. ועתה עלה יותר והתפאר בהאידרא... בלשון הכתוב ומשה לא ידע וכו', ואנא ידענא) ואעפ"י שמרוב קלקולי הדורות נסתתרה אח"כ תורתו בעצמה כמה מאות שנים, אבל בכל זאת גמר הש"י להוציאה שנית מתערה והסתרתה, עד שבאה וירדה אח"כ נשמתו ברבינו האריז"ל, להתחיל ולגלות יותר תורה שבנסתר (ועיין לקמן).
וזאת אשר העתקתי מספר של"ה מפרשת ואתחנן וז"ל, ומשה עלה אל האלקים שהיא הבינה והשיג אף שער החמשים עכ"ל. ועוד מבואר שם בתחלת הענין מה שמצא כתוב בשם המקובל מהור"ר חיים תלמיד מובהק של האר"י ז"ל... בכל דור בא משה בסוד העיבר... וקודם שחטאו ישראל הי' משה בתכלית השלימות והי' משיג שער החמשים... וכשחטאו ישראל נעלם ממנו וזש"ה לך רד, כנ"ל רד ממנין לך וזהו שאמרו רז"ל נ' שערי בינה נבראו בעולם ונתנו למשה חסר א'. פי' מעיקרא כולם נתנו לו ואח"כ חסריהו א' וזהו שכ' ותחסרהו מעט מאלקים... ויעל מערבות מואב אל הר נבו נ' בו, ונכנס הנון בשמו ונעשה נשמה וידוע כי נשמה בבינה... וזה נרמז בפסוק נביא אקים להם מקרב אחיהם... הנה ישכיל עבדי הוא משה והוא משיח, וארז"ל כגואל הראשון כך גואל האחרון, וכן הדור שהולך הוא הדור שבא... ואמר הנה ישכיל וכו' כי המעלות יהיו בהדרגה בתחלה ישכיל ואח"כ ירום ואח"כ ונשאו ואח"כ יגבה וכו' והולך הפסוק ומגלה בתחלה ישכיל ואח"כ ירום ואח"כ ונשאו ואח"כ יגבה וכו' והולך הפסוק ומגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות, עד שבשביל כך ראוי לעלות לכל אותה מעלה ואמר כאשר שממנו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו... ותראו... ועליו מדברת כל הפרשה ואמר מי האמין וכו' וזרוע ה' על מי נגלתה עכ"ל.
והנה בדבר הפסוק הנ"ל המגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות, וענין כל הפרשה הנ"ל הסובבת עליו כל אשר יעיין בהם היטב יראה בעיניו שמבואר מהם כל אשר עבר על רבינו ז"ל מענין המריבה והמחלוקת, ולעתיד בהתגלות האמת יאמר כ"א לחבירו מי האמין לשמועתינו וכו'. ויעל יונק לפניו וכשורש מארץ ציה, לא תאר לו, ולא הדר, ונראיהו ולא מראה ונחמד יהי', וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתיר פנים ממנו... ואנחנו חשבנוהו נגוע וכו'. גם אם תוסיף לעיין שם בשל"ה אשר יסובב עליו גם הכתוב שבסוף הפרשה הנ"ל וז"ל לכן אחלק לו ברבים: ר"ל שיקח שכר כנגד כולם... ואת עצומים יחלק. פי' הוא יקבל חלקו מהקב"ה ממש, ושאר הצדיקים יקבלו על ידיו, ותראה בעיניך, שיש לבאר שזה זה מאמר רבינו ז"ל שיש לו ניגון לשיר אשר יהי' העוה"ב של כל הצדיקים והחסידים, (ושזה ענין מה שאחז"ל שר לא נאמר אלא ישיר) כי כבר נודע ומובן... שכל שכר המקווה להצדיקים הוא באמצעות הניגון שיתער לעתיד וגם מכל דברי השל"ה הנ"ל ובשם האריז"ל נראה מבואר ג"כ בפירוש הכתוב ולא קם וכו' כ"ל שבכל דור (הולך שהוא דור שבא עד כל הששים רבוא נשמות ישראל) לא נמצא ולא קם עוד בישראל כמשה, אבל הוא בעצמו נתעלה מדור לדור יותר ויותר ממדרגה למדרגה (ואם (חסר).[1]  ובספר פעולת הצדיק דף תיח הביא בלשון זה "והשיב לו רבינו ז"ל: "תסתכל שם בגמרא ותראה, שגם רב נחמן אמר כן, אי מן חיי אנא" וסיים רבנו ז"ל בפנים שוחקות: "אנא הוא". ואח"כ דבר רבנו ז"ל הרבה בענין לדון את הכל לכף זכות אפילו רשע גמור, וגילה את המאמר בסימן רפ"ב..."
[2]  וז"ל הגמ' שם  "אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא שנאמר 'והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא'", עיין לעיל עמ' לג "שכל אחד אמרו על רבם שהוא הנפש שראוי להיות משיח", לכן "אדירו" ו"מושלו" בגמטריא 604 ע"ה, היינו ממנו ומקרבו של רב נחמן יצא, (עיין חיי מוהר"ן רע"ד תרי"ד, ועיין ל"מ ח"ב סי' ז מש"כ די גם בתלמיד לבד שהוא בחינת בן (שקיבל שכלו ודעתו) כי זה עיקר צאצאיו של האדם ע"ש (וע"ל עמ' לג בספר בן יהוידע שזה מעצם מה שרב נחמן בא לומר היינו שאינו צריך להיות מזרע דוד ממש). וזה שרבינו אמר על עצמו "אנא הוא," שייך גם למי שקיבל את ה-"כמוני ממש" כמו בשאר מעלות רבינו, כי "ממש" פירושו "ממש" אין פירוש אחר, וכל מי שאומר שזה אי אפשר הוא מזלזל בברכת רבינו שאמר שכל אחד ואחד יכול להגיע לזה (שיחות הר"ן קס"ה), ואמר "אני יכול לעשות [את זה]" (חיי מוהר"ן ר"ל), וכבר הבאנו לעיל מהרבה מקורות שנשמת משה יורדת בכל דור מחדש, ואין לפקפק על זה כלל עם מקורות שאינם ברורות, ומה שהצדיקי האמת בעצמם אמרו להיפך זה רק מגודל הענוה, להתרחק מפרסום, ולהשאיר לאנשים את הבחירה, וכמה שהדורות יורדים ההסתרה מתגברת כמו שהסברנו לעיל הערה 35.
[3]  לכן "משיח בן יוסף ודוד חי" הוא ג"כ בגמטריא 604 (עיין הערות 44, 51, 54, 84, 97).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה