כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שלישי, 8 באוקטובר 2013

ספר הכתב מבין האילנות עמוד ח-ט

בן יהוידע שם:

בזוזי ובזוזי דבזוזי – כי עושים עלילות בשקר על יהודי וכו' ע"ש


סנהדרין צז:-צח.[1]

אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים ושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו כתנאי רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב תניא אידך רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו חנם נמכרתם בעבודת כוכבים ולא בכסף תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע והלא כבר נאמר שובו אלי ואשובה אליכם אמר ליה רבי יהושע והלא כבר נאמר כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון אמר לו רבי אליעזר והלא כבר נאמר בשובה ונחת תושעון אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר והלא כבר נאמר כה אמר ה' גואל ישראל וקדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו אמר לו רבי אליעזר והלא כבר נאמר אם תשוב ישראל נאום ה' אלי תשוב אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה וגו' ושתק רבי אליעזר ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו' רבי אליעזר אומר אף מזה שנאמר כי לפני הימים (האלה) [ההם] שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה וליוצא ולבא אין שלום מן הצר מאי ליוצא ולבא אין שלום מן הצר רב אמר אף תלמידי חכמים שכתוב בהם שלום דכתיב שלום רב לאהבי תורתך אין שלום מפני צר

רש"י:

וליוצא ובא אין שלום - אז יבא משיח: והיינו וליוצא ולבא אלו תלמידי חכמים אותם שהיה דינם לצאת ולבא בשלום, כדכתיב שלום רב לאוהבי תורתך אפילו להנהו אין שלום:
מן הצר - מרוב הצרות[2], לישנא אחרינא מיצר הרע[3]:

 

סוכה דף מה:

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר[4] בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו

רש"י:

לפטור - בזכותי אני סובל כל עונותיכם, ופוטרן מן הדין:

מהרש"א:

והיינו שסובל עונותיהם ביסורים וצער שהיה לו ולבנו במערה[5] כדאמרינן פ' במה מדליקין[6] (שבת לג:)[7]


[1] יש מחלוקת בגמ' בין רבי אליעזר לרבי יהושע האם הגאולה תלויה בתשובה או לא, ר' אליעזר אומר אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו אין נגאלים, ר' יהושע מפריך כל ראיותיו של ר' אליעזר עד שבסוף ר' אליעזר שותק ומודה, אח"כ הגמ' מביאה עוד ראיות בשם ר' אליעזר (יש ט"ס בגמרא כי לכאורה הוא האמורא אלעזר) לחזק דעתו של רבי יהושע שאפילו בלי תשובה משיח יכול לבוא, שהלא יש סימנים שכאשר הם מתקיימים בעולם אז המשיח מוכרח לבוא, ואפילו בלי שישראל יעשו תשובה, וזה מה שרבי אבא אומר "אין לך קץ מגולה מזה" ורבי אליעזר אומר "אף מזה" וכו' 
[2] י"ל לפי הגמרא שאם ישראל לא זוכים לגאולה ע"י תשובה אפילו אחרי שהקב"ה מעמיד עליהם מלך קשה כהמן (כמו שסובר ר' יהושע), אז יהיו צרות רבות לתלמידי חכמים וזה בעצמו יכפר על הדור כמו שרשב"י מעיד על עצמו (כמו שהבאנו בסמוך מגמ' סוכה מה:, ועיין הערה 17) ואין לך סימן מגולה מזה שיבוא משיח. על זה ר' אליעזר שותק ומודה, "נגש והוא נענה ולא יפתח פיו" (עיין לקמן עמ' לט ורש"י שם).
[3]  עיין תורת חיים שם שמפרש לישנא אחרינא של רש"י (מן הצר - מיצר הרע) וז"ל "טעמא דמלתא נראה משום דשני הפכים כשפוגעין זה בזה והאחד צריך להסתלק עצמו מפני חברו אז בשעת סילוקו מתגבר עצמו דלהכי קודם שיאיר היום חשכת לילה מתגברת וכו' לכך גם לעתיד כיון שיתבטל היצה"ר ויסתלק מן העולם מפני יצה"ט יתגבר עצמו קודם סילוקו וילחם אף בתלמידי חכמים שכתוב בהם שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול שאין היצה"ר הנקרא מכשול שולט בהן" ע"ש. ועיין לקמן שהבאנו הרבה מקורות שכל זה הוא לרעתם של הס"א, כי הצדיק יעשה את המכה בפטיש ויפיל אותם לגמרי, "ויהון קשורים בשלשלאי תחות ידך" (זוהר לקמן עמ' מה)   
[4] מעניין שרשב"י אמר "אליעזר בני" והבן שלו היה אלעזר ולא אליעזר, וכן בגמ' לעיל אליעזר במקום אלעזר.
[5]  עייו בספר אדיר במרום בהתחלה שדווקא במערה התגלו לו סודות הזוהר שהוא אתחלתא דגאולה, כי דווקא ע"י הבריחה של הצדיק הוא מקבל כוח להיגאל כמו שהיה אצל משה כשהוא ברח למדבר התגלה אליו ה' בסנה ואמר לו "לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים" וכו'.
[6] ע"ש שגם זה היה על עוון לשון הרע, ואע"פ שהמספר היה אחד מהחכמים וסיפר רק לקרוביו לפי תומו, ולא התכוון להרע, ואף שמע את זה באפי תלתי (עיין ח"ח הל"ה כלל ב', במ"ח אות ג'), כיון שהסיפור יצא ממנו והגיע למלכות ונגרם צער לרשב"י הוא נענש ונעשה גל של עצמות ע"ש בגמ' דף לד. ועיין רש"י שם "כמת שנרקב בשרו ונפל ממנו זמן רב" ומסביר המהרש"א (ב"ב עה.) שזה להראות שהוא היה רשע מעיקרא, כי "רשעים בחייהם קרואים מתים", ועיין סנהדרין (דף ק.) על המלגלג על דברי חכמים, שאפילו שהוא בעצמו היה בעל מדרגה ודיבר עם מלאכים וכו', ואפ' שאח"כ הודה בטעותו, כיון שהוא לא בא בהכנעה לפני ר' יוחנן לבקש מחילה אלא אמר "רבי דרוש ולך נאה לדרוש כשם שאמרת כך ראיתי, "נענש ונעשה גל של עצמות, להראות שהיה רשע מעיקרא. 
[7] י"ל שרשב"י לשיטתו במדרש תנחומא (בחוקותי ג'), "רבי שמעון אומר, בין עושים תשובה בין אין עושים תשובה, כיון שהגיע הקץ, מיד נגאלין, שנאמר 'אני ה' בעתה אחישנה'." היינו כנ"ל במסקנת הגמ' לפי ר' אליעזר, "ליוצא ולבוא אין שלום," שאם ישראל לא עושים תשובה, וזמן הקץ מגיע, הצדיקים מקבלים על עצמם צער וגלות לכפר על הדור, וזה סימן שזמן "בעתה" הגיע, ו"אין לך קץ מגולה מזה" ודו"ק. ועיין זוהר חדש פרשת נח דף ל. "רבי אליעזר אמר וכו', גלות אחרון אין לו קץ וזמן אלא הכל תלוי בתשובה וכו', אמר ליה רבי עקיבא, אם כן, היאך יהא דא להתעוררא כולהון כחדא בתשובה, מאן דהוי בסייפי שמיא, ומאן דהוא בסייפי ארעא, היאך יתחברון כחדא למעבד תשובה (איך יכול להיות שכל ישראל יחד יתעוררו בתשובה, מי שהוא בסוף העולם במזרח ומי שהוא בסוף העולם במערב וכו'), אמר לו רבי אליעזר, חייך, דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא או חדא כנישתא, בזכותם יתכנש כל גלותא (רבי אליעזר אמר לר"ע, אני מבטיח לך שאם ראשי העדה או קהילה אחת יחזרו בתשובה בזכותם יתקבצו כל הגליות)." ובליקוטי מוהר"ן ח"ב תורה סו' רבינו אומר "הצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל" ע"ש. ומה שנאמר בשם רבי אליעזר בזוהר "או קהילה אחת," כבר נרמז בגמרא "רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם," ורק אח"כ אם גם זה לא מתקיים אז "ושתק רבי אליעזר וכו' ואין לך קץ מגולה מזה שנאמר וליוצא ולבא אין שלום וכו'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה